POŻYCZKA LOMBARDOWA PODATEK co to jest
Pożyczka Lombardowa, Podatek Od Gier, Pełna Księgowość, Prawo Engla, Pasywa, Put (Opcja), Publiczny.

Definicje z inwestowania kapitału od P

 • Co znaczy Pakt Stabilności i Wzrostu Definicja Rezolucji Porady Europejskiej z 17 czerwca 1997r.w kwestii Paktu Stabilności i Wzrostu, (2) Rozporządzenia Porady UE nr 1466/97/WE z dnia 7
 • Co znaczy Parametry Definicja jedne zmienne ekonomiczne z drugimi. W przeciwieństwie do zmiennych, które mogą ulegać zmianom, zakłada się że wskaźniki są w momencie
 • Co znaczy PIENIĄDZ Definicja dobro, które jest powszechnie akceptowane jako forma płatności za inne wyroby i usługi. Pieniądz posiada nadzwyczajnie ważną rolę w
 • Co znaczy Podatek od czynności cywilnoprawnych Definicja cywilnoprawne (umowy); zmiany tych umów; orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same efekty prawne, jak podlegające
 • Co znaczy PODATKI POŚREDNIE Definicja podatków związanych z zakupem towarów i usług. Zakup ten pośrednio wskazuje na istnienie u podmiotów (osób fizycznych albo prawnych
 • Co znaczy POLITYKA FISKALNA Definicja na temat wielkości i struktury kosztów publicznych, źródeł ich sfinansowania (w tym zwłaszcza wysokości i struktury dochodów podatkowych) i
 • Co znaczy Polityka fiskalna Definicja Polityka dochodów i kosztów rządowych mająca na celu stabilizację gospodarki
 • Co znaczy POLITYKA GOSPODARCZA Definicja działań państwa wpływających na sytuację gospodarczą i postęp państwie. Polityka gospodarcza może mieć dwa najważniejsze cele, w zależności
 • Co znaczy Prawo poboru Definicja emisji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji
 • Co znaczy POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ Definicja wyrównywanie szans rozwojowych i wspieranie wzrostu gospodarczego słabiej rozwiniętych lub przeżywających trudności gospodarcze regionów
 • Co znaczy POPYT NA PIENIĄDZ Definicja formie monet, banknotów, i tych aktywów finansowych, które można w łatwy sposób wymienić na dobra i usługi), które ludzie i podmioty
 • Co znaczy POSTĘP TECHNICZNY I ORGANIZACYJNY Definicja znaczy, że społeczeństwo jest w stanie z okresu na moment wytworzyć większą produkcję, zużywając takie same nakłady czynników produkcji
 • Co znaczy Private equity Definicja średnio- i długoterminowo w przedsiębiorstwa rokujące nadzieje rozwoju i przynoszenia znaczących zysków w przyszłości, a które nie są
 • Co znaczy Produkt narodowy brutto (PNB) Definicja wytworzonych poprzez obywateli danego państwie w ciągu jednego roku; PNB uwzględnia również dochody krajowych spółek uzyskane za granicą
 • Co znaczy PRZEDSIĘBIORSTWO Definicja gospodarstwa domowego, rządu i zagranicy jest podmiotem podejmującym decyzje w gospodarce. W Systemie Rachunków Narodowych ono jest
 • Co znaczy Podatek degresywny Definicja Podatek, którego przeciętna stopa podatkowa spada w miarę wzrostu dochodu
 • Co znaczy PRZEPŁYWY KAPITAŁU Definicja najwyższej stopy zwrotu (zysku), przy uwzględnieniu stopnia ryzyka. W uwarunkowaniach globalizacji inwestorzy pragną posiadać w swoich
 • Co znaczy Przetarg Definicja polegająca na tym, że konkurujący dostawcy przedstawiają własne oferty, a nabywca wybiera (według z góry określonych mierników
 • Co znaczy Przychód Definicja Utarg, stawka pieniędzy wpływająca do przedsiębiorstwa w określonym czasie z tytułu sprzedaży wytworzonych produktów (dóbr albo usług
 • Co znaczy Przyrostowa kapitałochłonność (ICOR) Definicja wzrostu gospodarczego, pokazująca o ile jednostek trzeba abyło w danym okresie zwiększyć kapitał produkcyjny, po to aby wartość PKB wzrosła
 • Co znaczy PROTEKCJONIZM HANDLOWY Definicja określa się politykę gospodarczą, mającą na celu utrudnienie producentom z innych państw dostępu do rynku krajowego, na przykład przez
 • Co znaczy PODATKI Definicja świadczenie pieniężne dokonywane na rzecz państwa. Podstawą poboru podatku jest odpowiednie uregulowanie prawne, a celem jest uzyskanie
 • Co znaczy POLITYKA PIENIĘŻNA Definicja polityki gospodarczej – w okolicy polityki fiskalnej i polityki strukturalnej. Jej fundamentalnym celem jest zapewnienie stabilności cen, a
 • Co znaczy PŁACA Definicja świadczenie pracy poprzez określony czas, na przykład godz.ę, tydzień lub miesiąc. Innymi słowy, płaca jest wynagrodzeniem, które uzyskuje
 • Co znaczy PODAŻ PIENIĄDZA Definicja pieniądza w obiegu. Pieniądzem są oczywiście monety i banknoty (gotówka). Rolę pieniądza w gospodarce pełnią również wszystkie te aktywa
 • Co znaczy POLITYKA ANTYCYKLICZNA Definicja przeciwdziałania nadmiernym wahaniom tempa wzrostu PKB wywołanym poprzez cykle koniunkturalne. Polityka ta koncentruje się na wzmacnianiu
 • Co znaczy PRZEDSIĘBIORSTWA PUBLICZNE Definicja które są własnością państwa (rolę właściciela mogą pełnić władze centralne albo lokalne), w tym również przedsiębiorstwa akcyjne, których
 • Co znaczy Przepisy prawa pracy Definicja Regulaminy gwarantujące pracownikom określone prawa (na przykład prawo do urlopu) i nakładające na pracodawców określone obowiązki
 • Co znaczy PAŃSTWO OPIEKUŃCZE Definicja państwo dobrobytu określa się współczesną wersję kapitalizmu w wysoko rozwiniętych państwach, która powstała w rezultacie jego ewolucji pod
 • Co znaczy PODAŻ PRACY Definicja skłonne zaoferować na rynku pracy gospodarstwa domowe (pracownicy). Podaż pracy zależy od struktury demograficznej społeczeństwa, od
 • Co znaczy Podatek proporcjonalny Definicja Podatek o stałej przeciętnej stopie podatkowej
 • Co znaczy Podmiot gospodarczy Definicja Jednostka prowadząca działalność gospodarczą
 • Co znaczy POPYT NA PRACĘ Definicja poprzez przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na pracowników. Wielkość popytu na pracę zależy od wydatków zatrudnienia pracowników: wysokości
 • Co znaczy Przepływy pieniężne Definicja Różnica między wpływami a opłatami gotówkowymi spółki
 • Co znaczy Poręczyciel Definicja wiarygodność kredytową, która poświadcza, że zgadza się spłacić pożyczkę, jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie tego zrobić
 • Co znaczy Państwo dobrobytu Definicja powstała pod wpływem ekonomii dobrobytu, w pełni ukształtowana po drugiej wojnie światowej. Zakłada ingerencję państwa w życie gospodarcze
 • Co znaczy Płatnik Definicja jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym
 • Co znaczy Podstawowe stopy procentowe Definicja Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontował; stopy procentowe w bankach komercyjnych zależą od
 • Co znaczy Portera 5 sił Definicja działa dane przedsiębiorstwo, oparta o identyfikcję 5 czynników kształtujących sytuację konkurencyjną w sektorze. Są nimi: siła
 • Co znaczy Prawa do akcji (PDA) Definicja ich odsprzedanie, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu giełdowego. Obrót PDA podlega takim samym regułom jak obrót akcjami. PDA
 • Co znaczy Pochodne instrumenty finansowe Definicja instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od ceny innych instrumentów finansowych, towarów albo wartości wskaźników
 • Co znaczy POPYT Definicja przy danej cenie pragnie nabyć kupujący. Ważne jest jednak, by kupujący posiadał niezbędne środki pozwalające mu na dokonanie zakupu
 • Co znaczy PODATKI BEZPOŚREDNIE Definicja podatków związany bezpośrednio z osiąganym poprzez podmiot (osobę fizyczną albo instytucję) dochodem albo dorobkiem. Im wyższy dochód albo
 • Co znaczy PODATEK LINIOWY I PROGRESYWNY Definicja wyższe dochody są opodatkowane według wyższej kwoty podatkowej. Odbywa się to przez wprowadzenie progów podatkowych, po przekroczeniu
 • Co znaczy Podatek rolny Definicja sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem
 • Co znaczy PODAŻ Definicja przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży poprzez producentów. Podaż zgłaszana jest poprzez indywidualnych producentów, jednak po
 • Co znaczy Pożyczka krótkoterminowa Definicja Pożyczka, która przypada do spłaty w terminie jednego roku albo krótszym
 • Co znaczy Pożyczkodawca Definicja Osoba albo organizacja, która pożycza innym pieniądze lub rzeczy
 • Co znaczy PROGRAM DOSTOSOWAWCZY Definicja prowadzić do poważnych kryzysów gospodarczych, mających poważne skutki dla rozwoju państwa i społeczeństwa. W ostatnim czasie z takimi
 • Co znaczy Pożyczka długoterminowa Definicja Pożyczka, którą należy spłacić po upływie okresu dłuższego niż rok
 • Co znaczy Państwo opiekuńcze Definicja społeczeństwem w tych kwestiach jak opieka społeczna, zdrowie, nauka, mieszkanie i warunki pracy jest odpowiedzialny rząd. Patrz też
 • Co znaczy Patent Definicja Dokument urzędowy stwierdzający prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych
 • Co znaczy Polska Izba Ubezpieczeń Definicja Powstałe w 1990 r. zrzeszenie zakładów prowadzących działalność ubezpieczeniową
 • Co znaczy Pozycja długa Definicja pozycji długiej znaczy, iż inwestor liczy na przyrost cen instrumentu bazowego powyżej cenę określoną w kontrakcie. W chwili realizacji
 • Co znaczy Przedsiębiorca Definicja Osoba fizyczna, prawna albo inna jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową
 • Co znaczy Parytet siły nabywczej Definicja zakładająca, że w długim okresie takie same produkty i usługi w różnych państwach powinny kosztować tyle samo. Dzieje się tak dzięki
 • Co znaczy Per capita Definicja Określenie łacińskie - na osobę (dokł. na głowę
 • Co znaczy PKB WEDŁUG PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ WALUT Definicja mieszkańca według parytetu siły nabywczej, mimo pewnych wad, jest powszechnie uważany za w najwyższym stopniu prawidłową miarę rozwoju
 • Co znaczy Płynne aktywa Definicja Gotówka i inne aktywa, które można łatwo, niedrogo i błyskawicznie zamienić na gotówkę
 • Co znaczy Płynność Definicja Stopień trudności zamieniania aktywów na gotówkę
 • Co znaczy Podatek akcyzowy Definicja Podatek nakładany na wybrane artykuły (na przykład paliwa, alkohole, biżuterię, kosmetyki); jest ważnym źródłem dochodów państwa
 • Co znaczy Podatek importowy Definicja Dodatkowa opłata nakładana na wszystkie importowane wyroby po ich ocleniu. W Polsce stosowano go do 1996 roku
 • Co znaczy Podatek od dochodów osobistych Definicja Podatek od dochodów osiąganych poprzez osoby fizyczne
 • Co znaczy Podatek od towarów i usług (VAT) Definicja Podatek od tow. i usł. (podatek od wartości dodanej) forma podatku obrotowego użytkowana aktualnie w większości państw świata
 • Co znaczy Podatnik Definicja jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu
 • Co znaczy Policy mix Definicja restrykcyjnością polityki pieniężnej i polityki fiskalnej. W praktyce regularnie się zdarza, iż ekspansywnej polityce fiskalnej towarzyszy
 • Co znaczy Polisa Definicja Dokument wystawiany poprzez ubezpieczyciela, stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej i jej warunki
 • Co znaczy Pozycja krótka Definicja Przyjęcie pozycji krótkiej znaczy, iż inwestor liczy na spadek cen instrumentu bazowego poniżej ceny ustalonej w kontrakcie. W chwili
 • Co znaczy Pożyczka Definicja Użyczenie innej osobie pieniędzy albo rzeczy
 • Co znaczy PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB) Definicja sumę wartości wszystkich finalnych towarów i usług wyprodukowanych na terenie państwie w ciągu określonego czasu (zwykle w roku). Do PKB
 • Co znaczy Podatek progresywny Definicja podatkowa wzrasta w miarę wzrostu dochodu; znaczy to, że wyższe dochody opodatkowane są według wyższej stopy podatkowej
 • Co znaczy Pokusa nadużycia Definicja podejmowaniu ryzyka gospodarczego poprzez przedsiębiorstwa i banki, wynikający zwykle z istnienia jakiejś formy gwarancji pokrycia
 • Co znaczy POLITYKA OCHRONY KONKURENCJI Definicja świadomą polityką państwa, promującą konkurencję rynkową i przeciwdziałającą monopolizacji rynku. Ze zjawiskami monopolistycznymi mamy do
 • Co znaczy Porównawcza metoda wyceny Definicja polegająca na porównaniu wyznaczników wycenianego przedsiębiorstwa ze parametrami innych spółek wybranych do ekipy porównawczej. Dobór
 • Co znaczy Potencjalny PKB Definicja jest w stanie wytworzyć w długim okresie (zwykle podawana dla okresu 1 roku) przy danych, istniejących czynnikach wytwórczych
 • Co znaczy Punkt bazowy Definicja bazowy = 0.0001. Punkty bazowe są powszechnie stosowane na rynkach finansowych do określania zmian rentowności albo innych cen
 • Co znaczy Powszechne Towarzystwo Emerytalne Definicja Spółka akcyjna, której obiektem działalności jest tworzenie i zarządzanie funduszem emerytalnym i jego reprezentowanie wobec osób trzecich
 • Co znaczy POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO Definicja przeliczeniu na mieszkańca państwie uważany jest w ekonomii za jedną z najlepszych istniejących miar poziomu rozwoju gospodarczego. Dzieje
 • Co znaczy Pracowniczy Program Emerytalny Definicja pracodawców programy oszczędnościowe, służące gromadzeniu środków na emerytury. Program taki, wprowadzany na zasadzie porozumienia
 • Co znaczy Prawny środek płatniczy Definicja walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego państwie
 • Co znaczy Prawo poboru (PP) Definicja emitowanych poprzez spółkę zwiększającą pieniądze akcyjny przypadające z mocy prawa jej dotychczasowym akcjonariuszom. Prawo poboru jest
 • Co znaczy Premia Definicja Zapłacenie premii pozwala na zakup/sprzedaż instrumentu bazowego po z góry określonej cenie i terminie, albo poprzez tym terminem
 • Co znaczy Prezydencja Definicja Sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE poprzez sześć miesięcy, poprzez następne państwo członkowskie UE
 • Co znaczy Procent składany Definicja kapitału po całym okresie inwestycji, w wypadku, gdy kapitalizacja odsetek następuje przed zakończeniem inwestycji i są one reinwestowane
 • Co znaczy Produktywność czynników produkcji Definicja do nakładów (wydatków wykorzystywanego kapitału i pracy); produktywność odzwierciedla stopień zastosowania czynników produkcji i wpływ
 • Co znaczy PROGNOZY EKONOMICZNE Definicja przewidywania – często przy użyciu szczególnych modeli makroekonomicznych – przyszłego kształtowania się fundamentalnych zmiennych
 • Co znaczy Prowizja Definicja transakcji; dotyczyć może zarówno handlu obnośnego jak i olbrzymich kredytów bankowych; naliczana jest procentowo od wartości przedmiotu
 • Co znaczy PRYWATYZACJA Definicja uwłaszczenie) przedsiębiorstw publicznych (i innego mienia publicznego) prywatnym właścicielom. W rezultacie prywatyzacji następuje
 • Co znaczy Publiczny obrót papierami wartościowymi Definicja bądź sprzedaży papierów wartościowych nieokreślonemu inwestorowi, ekipie powyżej 300 inwestorów albo za pośrednictwem środków masowego
 • Co znaczy Put (opcja) Definicja instrumentu bazowego po przedtem określonej cenie w umówionym dniu (opcja europejska) albo w dowolnym czasie przed tym dniem (opcja
 • Co znaczy Pasywa Definicja Pasywa określają, jakie środki zostały wykorzystane do zbudowania majątku spółki, a więc jej aktywów. Pasywa są zazwyczaj dzielone na
 • Co znaczy Prawo Engla Definicja W miarę wzrostu dochodów maleje udział kosztów na artykuły pierwszej potrzeby (głównie żywność
 • Co znaczy Pełna księgowość Definicja kosztowna, lecz i dokładna forma prowadzenia sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie. Do takiej formy zobowiązane są podmioty o
 • Co znaczy Podatek od gier Definicja prowadzące działalność w dziedzinie gier i zakładów, opierając się na udzielonego zezwolenia i podmioty urządzające gry i loterie
 • Co znaczy Pożyczka lombardowa Definicja Pożyczka w gotówce udzielana pod zastaw

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Pożyczka Lombardowa, Podatek Od Gier, Pełna Księgowość, Prawo Engla, Pasywa, Put (Opcja), Publiczny Obrót Papierami Wartościowymi, Prywatyzacja, Prowizja co to znaczy.

Słownik Pożyczka Lombardowa, Podatek Od Gier, Pełna Księgowość co to jest.