PODATEK PROGRESYWNY PRAWNY co to jest
PROGNOZY EKONOMICZNE co znaczy Podatek akcyzowy krzyżówka Prezydencja co to jest Podatek importowy.

Definicje z inwestowania kapitału od P

 • Co znaczy Progresywny Podatek Co znaczy Podatek, którego przeciętna stopa podatkowa wzrasta w miarę wzrostu dochodu; znaczy to, że wyższe dochody opodatkowane są według wyższej stopy podatkowej Porównanie
 • Co znaczy Płatniczy Środek Prawny Krzyżówka Banknoty i monety nominowane w jakiejś walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego państwie Dlaczego
 • Co znaczy Podatnik Co to jest Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu Jak lepiej
 • Co znaczy Przedsiębiorstwo Słownik okolicy gospodarstwa domowego, rządu i zagranicy jest podmiotem podejmującym decyzje w gospodarce. W Systemie Rachunków Narodowych ono jest organizacją, która Kiedy
 • Co znaczy Gospodarczego Rozwoju Poziom Czym jest przeliczeniu na mieszkańca państwie uważany jest w ekonomii za jedną z najlepszych istniejących miar poziomu rozwoju gospodarczego. Dzieje się tak z dwóch Od czego zależy
 • Co znaczy Przetarg Co oznacza polegająca na tym, że konkurujący dostawcy przedstawiają własne oferty, a nabywca wybiera (według z góry określonych mierników) najkorzystniejszą z nich Na czym polega
 • Co znaczy Produkt narodowy brutto (PNB) Tłumaczenie usług wytworzonych poprzez obywateli danego państwie w ciągu jednego roku; PNB uwzględnia również dochody krajowych spółek uzyskane za granicą, nie uwzględnia Różnice
 • Co znaczy Bezpośrednie Podatki Przykłady rodzaj podatków związany bezpośrednio z osiąganym poprzez podmiot (osobę fizyczną albo instytucję) dochodem albo dorobkiem. Im wyższy dochód albo zgromadzony Wady i zalety
 • Co znaczy Rolny Podatek Definicja grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów Podobieństwa
 • Co znaczy Konkurencji Ochrony Polityka Encyklopedia jest świadomą polityką państwa, promującą konkurencję rynkową i przeciwdziałającą monopolizacji rynku. Ze zjawiskami monopolistycznymi mamy do czynienia Czemu
 • Co znaczy Kapitału Przepływy Jak działa poszukiwaniu najwyższej stopy zwrotu (zysku), przy uwzględnieniu stopnia ryzyka. W uwarunkowaniach globalizacji inwestorzy pragną posiadać w swoich portfelach Co gorsze
 • Co znaczy Premia Czy jest Zapłata za wystawienie opcji. Zapłacenie premii pozwala na zakup/sprzedaż instrumentu bazowego po z góry określonej cenie i terminie, albo poprzez tym terminem Porównaj
 • Co znaczy Płaca Pojęcie pracownika za świadczenie pracy poprzez określony czas, na przykład godz.ę, tydzień lub miesiąc. Innymi słowy, płaca jest wynagrodzeniem, które uzyskuje Porównanie
 • Co znaczy Aktywa Płynne Wyjaśnienie Gotówka i inne aktywa, które można łatwo, niedrogo i błyskawicznie zamienić na gotówkę Dlaczego
 • Co znaczy Proporcjonalny Podatek Opis Podatek o stałej przeciętnej stopie podatkowej Jak lepiej
 • Co znaczy Mix Policy Informacje restrykcyjnością polityki pieniężnej i polityki fiskalnej. W praktyce regularnie się zdarza, iż ekspansywnej polityce fiskalnej towarzyszy restrykcyjna Kiedy
 • Co znaczy Dobrobytu Państwo Znaczenie społeczeństwa powstała pod wpływem ekonomii dobrobytu, w pełni ukształtowana po drugiej wojnie światowej. Zakłada ingerencję państwa w życie gospodarcze w celu Od czego zależy
 • Co znaczy Procentowe Stopy Podstawowe Co znaczy Polityki Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontował; stopy procentowe w bankach komercyjnych zależą od stóp Na czym polega
 • Co znaczy Antycykliczna Polityka Krzyżówka polityka przeciwdziałania nadmiernym wahaniom tempa wzrostu PKB wywołanym poprzez cykle koniunkturalne. Polityka ta koncentruje się na wzmacnianiu popytu Różnice
 • Co znaczy Pieniądza Podaż Co to jest słowy, ilość pieniądza w obiegu. Pieniądzem są oczywiście monety i banknoty (gotówka). Rolę pieniądza w gospodarce pełnią również wszystkie te aktywa fi Wady i zalety
 • Co znaczy POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ Słownik celu wyrównywanie szans rozwojowych i wspieranie wzrostu gospodarczego słabiej rozwiniętych lub przeżywających trudności gospodarcze regionów państw Podobieństwa
 • Co znaczy Przedsiębiorca Czym jest Osoba fizyczna, prawna albo inna jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową Czemu
 • Co znaczy Gospodarcza Polityka Co oznacza zbiór działań państwa wpływających na sytuację gospodarczą i postęp państwie. Polityka gospodarcza może mieć dwa najważniejsze cele, w zależności od horyzontu Co gorsze
 • Co znaczy Przychód Tłumaczenie Utarg, stawka pieniędzy wpływająca do przedsiębiorstwa w określonym czasie z tytułu sprzedaży wytworzonych produktów (dóbr albo usług Porównaj
 • Co znaczy Długa Pozycja Przykłady Przyjęcie pozycji długiej znaczy, iż inwestor liczy na przyrost cen instrumentu bazowego powyżej cenę określoną w kontrakcie. W chwili realizacji kontraktu Porównanie
 • Co znaczy Płatnik Definicja albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie Dlaczego
 • Co znaczy Fiskalna Polityka Encyklopedia Polityka dochodów i kosztów rządowych mająca na celu stabilizację gospodarki Jak lepiej
 • Co znaczy POSTĘP TECHNICZNY I ORGANIZACYJNY Jak działa organizacyjny znaczy, że społeczeństwo jest w stanie z okresu na moment wytworzyć większą produkcję, zużywając takie same nakłady czynników produkcji. Innymi Kiedy
 • Co znaczy Pieniądz Czy jest pieniądz jako dobro, które jest powszechnie akceptowane jako forma płatności za inne wyroby i usługi. Pieniądz posiada nadzwyczajnie ważną rolę w gospodarce Od czego zależy
 • Co znaczy Ubezpieczeń Izba Polska Pojęcie Powstałe w 1990 r. zrzeszenie zakładów prowadzących działalność ubezpieczeniową Na czym polega
 • Co znaczy Długoterminowa Pożyczka Wyjaśnienie Pożyczka, którą należy spłacić po upływie okresu dłuższego niż rok Różnice
 • Co znaczy Księgowość Pełna Opis skomplikowana, kosztowna, lecz i dokładna forma prowadzenia sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie. Do takiej formy zobowiązane są podmioty o Wady i zalety
 • Co znaczy Pracy Prawa Przepisy Informacje Regulaminy gwarantujące pracownikom określone prawa (na przykład prawo do urlopu) i nakładające na pracodawców określone obowiązki Podobieństwa
 • Co znaczy Krótka Pozycja Znaczenie terminowego. Przyjęcie pozycji krótkiej znaczy, iż inwestor liczy na spadek cen instrumentu bazowego poniżej ceny ustalonej w kontrakcie. W chwili realizacji Czemu
 • Co znaczy Equity Private Co znaczy inwestowany w średnio- i długoterminowo w przedsiębiorstwa rokujące nadzieje rozwoju i przynoszenia znaczących zysków w przyszłości, a które nie są notowane na Co gorsze
 • Co znaczy Pożyczkodawca Krzyżówka Osoba albo organizacja, która pożycza innym pieniądze lub rzeczy Porównaj
 • Co znaczy Poboru Prawo Co to jest akcji nowej emisji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji, sprzedając Porównanie
 • Co znaczy Opcja Put Słownik sprzedaż instrumentu bazowego po przedtem określonej cenie w umówionym dniu (opcja europejska) albo w dowolnym czasie przed tym dniem (opcja amerykańska Dlaczego
 • Co znaczy Opiekuńcze Państwo Czym jest albo państwo dobrobytu określa się współczesną wersję kapitalizmu w wysoko rozwiniętych państwach, która powstała w rezultacie jego ewolucji pod wpływem Jak lepiej
 • Co znaczy Wyceny Metoda Porównawcza Co oznacza polegająca na porównaniu wyznaczników wycenianego przedsiębiorstwa ze parametrami innych spółek wybranych do ekipy porównawczej. Dobór spółek w ekipie Kiedy
 • Co znaczy Parametry Tłumaczenie modelu jedne zmienne ekonomiczne z drugimi. W przeciwieństwie do zmiennych, które mogą ulegać zmianom, zakłada się że wskaźniki są w momencie prognozy stałe Od czego zależy
 • Co znaczy Składany Procent Przykłady wartości kapitału po całym okresie inwestycji, w wypadku, gdy kapitalizacja odsetek następuje przed zakończeniem inwestycji i są one reinwestowane Na czym polega
 • Co znaczy Pracę Na Popyt Definicja zgłaszane poprzez przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na pracowników. Wielkość popytu na pracę zależy od wydatków zatrudnienia pracowników: wysokości płac i klina Różnice
 • Co znaczy Krótkoterminowa Pożyczka Encyklopedia Pożyczka, która przypada do spłaty w terminie jednego roku albo krótszym Wady i zalety
 • Co znaczy Sił 5 Portera Jak działa branży, gdzie działa dane przedsiębiorstwo, oparta o identyfikcję 5 czynników kształtujących sytuację konkurencyjną w sektorze. Są nimi: siła przetargowa Podobieństwa
 • Co znaczy Nadużycia Pokusa Czy jest podejmowaniu ryzyka gospodarczego poprzez przedsiębiorstwa i banki, wynikający zwykle z istnienia jakiejś formy gwarancji pokrycia ewentualnych strat poprzez Czemu
 • Co znaczy Podaż Pojęcie usług, które przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży poprzez producentów. Podaż zgłaszana jest poprzez indywidualnych producentów, jednak po zsumowaniu Co gorsze
 • Co znaczy Prowizja Wyjaśnienie zawarciu transakcji; dotyczyć może zarówno handlu obnośnego jak i olbrzymich kredytów bankowych; naliczana jest procentowo od wartości przedmiotu transakcji Porównaj
 • Co znaczy Dostosowawczy Program Opis może prowadzić do poważnych kryzysów gospodarczych, mających poważne skutki dla rozwoju państwa i społeczeństwa. W ostatnim czasie z takimi poważnymi kryzysa Porównanie
 • Co znaczy Prywatyzacja Informacje albo uwłaszczenie) przedsiębiorstw publicznych (i innego mienia publicznego) prywatnym właścicielom. W rezultacie prywatyzacji następuje zwiększenie Dlaczego
 • Co znaczy Pieniężna Polityka Znaczenie częścią polityki gospodarczej – w okolicy polityki fiskalnej i polityki strukturalnej. Jej fundamentalnym celem jest zapewnienie stabilności cen, a więc Jak lepiej
 • Co znaczy Icor Kapitałochłonność Przyrostowa Co znaczy efektywności wzrostu gospodarczego, pokazująca o ile jednostek trzeba abyło w danym okresie zwiększyć kapitał produkcyjny, po to aby wartość PKB wzrosła o Kiedy
 • Co znaczy PKB WEDŁUG PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ WALUT Krzyżówka na mieszkańca według parytetu siły nabywczej, mimo pewnych wad, jest powszechnie uważany za w najwyższym stopniu prawidłową miarę rozwoju gospodarczego. PKB to Od czego zależy
 • Co znaczy Finansowe Instrumenty Pochodne Co to jest wszelkiego rodzaju instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od ceny innych instrumentów finansowych, towarów albo wartości wskaźników Na czym polega
 • Co znaczy Nabywczej Siły Parytet Słownik teoria zakładająca, że w długim okresie takie same produkty i usługi w różnych państwach powinny kosztować tyle samo. Dzieje się tak dzięki dopasowaniu się Różnice
 • Co znaczy Pożyczka Czym jest Użyczenie innej osobie pieniędzy albo rzeczy Wady i zalety
 • Co znaczy Pieniądz Na Popyt Co oznacza pieniądza (w formie monet, banknotów, i tych aktywów finansowych, które można w łatwy sposób wymienić na dobra i usługi), które ludzie i podmioty gospodarcze Podobieństwa
 • Co znaczy Pośrednie Podatki Tłumaczenie rodzaj podatków związanych z zakupem towarów i usług. Zakup ten pośrednio wskazuje na istnienie u podmiotów (osób fizycznych albo prawnych) dochodu, który Czemu
 • Co znaczy Handlowy Protekcjonizm Przykłady handlowego określa się politykę gospodarczą, mającą na celu utrudnienie producentom z innych państw dostępu do rynku krajowego, na przykład przez wprowadzenie Co gorsze
 • Co znaczy Capita Per Definicja Określenie łacińskie - na osobę (dokł. na głowę Porównaj
 • Co znaczy Engla Prawo Encyklopedia W miarę wzrostu dochodów maleje udział kosztów na artykuły pierwszej potrzeby (głównie żywność Porównanie
 • Co znaczy Popyt Jak działa usług, które przy danej cenie pragnie nabyć kupujący. Ważne jest jednak, by kupujący posiadał niezbędne środki pozwalające mu na dokonanie zakupu (dochody i Dlaczego
 • Co znaczy Polisa Czy jest Dokument wystawiany poprzez ubezpieczyciela, stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej i jej warunki Jak lepiej
 • Co znaczy Pkb Potencjalny Pojęcie gospodarka jest w stanie wytworzyć w długim okresie (zwykle podawana dla okresu 1 roku) przy danych, istniejących czynnikach wytwórczych Kiedy
 • Co znaczy Podatek od towarów i usług (VAT) Wyjaśnienie Podatek od tow. i usł. (podatek od wartości dodanej) forma podatku obrotowego użytkowana aktualnie w większości państw świata Od czego zależy
 • Co znaczy Emerytalny Program Pracowniczy Opis poprzez pracodawców programy oszczędnościowe, służące gromadzeniu środków na emerytury. Program taki, wprowadzany na zasadzie porozumienia pracowników z Na czym polega
 • Co znaczy Bazowy Punkt Informacje procentowego, 1 pkt. bazowy = 0.0001. Punkty bazowe są powszechnie stosowane na rynkach finansowych do określania zmian rentowności albo innych cen Różnice
 • Co znaczy Opiekuńcze Państwo Znaczenie społeczeństwem w tych kwestiach jak opieka społeczna, zdrowie, nauka, mieszkanie i warunki pracy jest odpowiedzialny rząd. Patrz też państwo dobrobytu Wady i zalety
 • Co znaczy Gospodarczy Podmiot Co znaczy Jednostka prowadząca działalność gospodarczą Podobieństwa
 • Co znaczy Płynność Krzyżówka Stopień trudności zamieniania aktywów na gotówkę Czemu
 • Co znaczy Patent Co to jest Dokument urzędowy stwierdzający prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych Co gorsze
 • Co znaczy Prawa do akcji (PDA) Słownik nowej emisji ich odsprzedanie, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu giełdowego. Obrót PDA podlega takim samym regułom jak obrót akcjami. PDA notowane są w Porównaj
 • Co znaczy Pieniężne Przepływy Czym jest Różnica między wpływami a opłatami gotówkowymi spółki Porównanie
 • Co znaczy Lombardowa Pożyczka Co oznacza Pożyczka w gotówce udzielana pod zastaw Dlaczego
 • Co znaczy Pasywa Tłumaczenie spółki. Pasywa określają, jakie środki zostały wykorzystane do zbudowania majątku spółki, a więc jej aktywów. Pasywa są zazwyczaj dzielone na pieniądze własny Jak lepiej
 • Co znaczy Podatek od dochodów osobistych Przykłady Podatek od dochodów osiąganych poprzez osoby fizyczne Kiedy
 • Co znaczy Podatek od czynności cywilnoprawnych Definicja czynności cywilnoprawne (umowy); zmiany tych umów; orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same efekty prawne, jak podlegające opodatkowaniu Od czego zależy
 • Co znaczy PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB) Encyklopedia stanowi sumę wartości wszystkich finalnych towarów i usług wyprodukowanych na terenie państwie w ciągu określonego czasu (zwykle w roku). Do PKB nie zalicza Na czym polega
 • Co znaczy Fiskalna Polityka Jak działa decyzje rządu na temat wielkości i struktury kosztów publicznych, źródeł ich sfinansowania (w tym zwłaszcza wysokości i struktury dochodów podatkowych) i Różnice
 • Co znaczy Podatki Czy jest bezzwrotne świadczenie pieniężne dokonywane na rzecz państwa. Podstawą poboru podatku jest odpowiednie uregulowanie prawne, a celem jest uzyskanie środków Wady i zalety
 • Co znaczy Emerytalne Towarzystwo Powszechne Pojęcie Spółka akcyjna, której obiektem działalności jest tworzenie i zarządzanie funduszem emerytalnym i jego reprezentowanie wobec osób trzecich Podobieństwa
 • Co znaczy Pakt Stabilności i Wzrostu Wyjaśnienie Rezolucji Porady Europejskiej z 17 czerwca 1997r.w kwestii Paktu Stabilności i Wzrostu, (2) Rozporządzenia Porady UE nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997r Czemu
 • Co znaczy Pracy Podaż Opis jaką są skłonne zaoferować na rynku pracy gospodarstwa domowe (pracownicy). Podaż pracy zależy od struktury demograficznej społeczeństwa, od funkcjonowania Co gorsze
 • Co znaczy Poręczyciel Informacje Odmiennie żyrant - osoba mająca wiarygodność kredytową, która poświadcza, że zgadza się spłacić pożyczkę, jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie tego zrobić Porównaj
 • Co znaczy Pp Poboru Prawo Znaczenie akcji emitowanych poprzez spółkę zwiększającą pieniądze akcyjny przypadające z mocy prawa jej dotychczasowym akcjonariuszom. Prawo poboru jest zbywalne Porównanie
 • Co znaczy Publiczny obrót papierami wartościowymi Co znaczy transakcji kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych nieokreślonemu inwestorowi, ekipie powyżej 300 inwestorów albo za pośrednictwem środków masowego Dlaczego
 • Co znaczy Publiczne Przedsiębiorstwa Krzyżówka spółki, które są własnością państwa (rolę właściciela mogą pełnić władze centralne albo lokalne), w tym również przedsiębiorstwa akcyjne, któryc Jak lepiej
 • Co znaczy Degresywny Podatek Co to jest Podatek, którego przeciętna stopa podatkowa spada w miarę wzrostu dochodu Kiedy
 • Co znaczy Produkcji Czynników Produktywność Słownik produkcji) do nakładów (wydatków wykorzystywanego kapitału i pracy); produktywność odzwierciedla stopień zastosowania czynników produkcji i wpływ wielu innych Od czego zależy
 • Co znaczy PODATEK LINIOWY I PROGRESYWNY Czym jest gdzie wyższe dochody są opodatkowane według wyższej kwoty podatkowej. Odbywa się to przez wprowadzenie progów podatkowych, po przekroczeniu których krańcowa Na czym polega
 • Co znaczy Gier Od Podatek Co oznacza są podmioty prowadzące działalność w dziedzinie gier i zakładów, opierając się na udzielonego zezwolenia i podmioty urządzające gry i loterie stanowiące Różnice
 • Co znaczy Importowy Podatek Tłumaczenie Dodatkowa opłata nakładana na wszystkie importowane wyroby po ich ocleniu. W Polsce stosowano go do 1996 roku Wady i zalety
 • Co znaczy Prezydencja Przykłady Sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE poprzez sześć miesięcy, poprzez następne państwo członkowskie UE Podobieństwa
 • Co znaczy Akcyzowy Podatek Definicja Podatek nakładany na wybrane artykuły (na przykład paliwa, alkohole, biżuterię, kosmetyki); jest ważnym źródłem dochodów państwa Czemu
 • Co znaczy Ekonomiczne Prognozy Encyklopedia mechanizm przewidywania – często przy użyciu szczególnych modeli makroekonomicznych – przyszłego kształtowania się fundamentalnych zmiennych gospodarczych Co gorsze

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja PROGNOZY EKONOMICZNE co znaczy Podatek akcyzowy krzyżówka Prezydencja co to jest Podatek importowy słownik Podatek od gier czym jest PODATEK LINIOWY I. co to znaczy.

Słownik Podatek progresywny co znaczy Prawny środek płatniczy krzyżówka co to jest.