PRZYKŁADY PUNKT BAZOWY co to jest
CO ZNACZY Punkt Bazowy, Polityka Fiskalna, Poręczyciel, Parytet Siły Nabywczej, Pochodne.

Definicje z inwestowania kapitału od P

 • Co znaczy Pożyczka Definicja Użyczenie innej osobie pieniędzy albo rzeczy
 • Co znaczy Pasywa Definicja Pasywa określają, jakie środki zostały wykorzystane do zbudowania majątku spółki, a więc jej aktywów. Pasywa są zazwyczaj dzielone na
 • Co znaczy Fiskalna Polityka Definicja na temat wielkości i struktury kosztów publicznych, źródeł ich sfinansowania (w tym zwłaszcza wysokości i struktury dochodów podatkowych) i
 • Co znaczy Płatniczy Środek Prawny Definicja walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego państwie
 • Co znaczy Dobrobytu Państwo Definicja powstała pod wpływem ekonomii dobrobytu, w pełni ukształtowana po drugiej wojnie światowej. Zakłada ingerencję państwa w życie gospodarcze
 • Co znaczy Ekonomiczne Prognozy Definicja przewidywania – często przy użyciu szczególnych modeli makroekonomicznych – przyszłego kształtowania się fundamentalnych zmiennych
 • Co znaczy Pieniężne Przepływy Definicja Różnica między wpływami a opłatami gotówkowymi spółki
 • Co znaczy Akcyzowy Podatek Definicja Podatek nakładany na wybrane artykuły (na przykład paliwa, alkohole, biżuterię, kosmetyki); jest ważnym źródłem dochodów państwa
 • Co znaczy Przetarg Definicja polegająca na tym, że konkurujący dostawcy przedstawiają własne oferty, a nabywca wybiera (według z góry określonych mierników
 • Co znaczy Degresywny Podatek Definicja Podatek, którego przeciętna stopa podatkowa spada w miarę wzrostu dochodu
 • Co znaczy Pieniądz Definicja dobro, które jest powszechnie akceptowane jako forma płatności za inne wyroby i usługi. Pieniądz posiada nadzwyczajnie ważną rolę w
 • Co znaczy POSTĘP TECHNICZNY I ORGANIZACYJNY Definicja znaczy, że społeczeństwo jest w stanie z okresu na moment wytworzyć większą produkcję, zużywając takie same nakłady czynników produkcji
 • Co znaczy Długa Pozycja Definicja pozycji długiej znaczy, iż inwestor liczy na przyrost cen instrumentu bazowego powyżej cenę określoną w kontrakcie. W chwili realizacji
 • Co znaczy Rolny Podatek Definicja sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem
 • Co znaczy Polisa Definicja Dokument wystawiany poprzez ubezpieczyciela, stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej i jej warunki
 • Co znaczy PKB WEDŁUG PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ WALUT Definicja mieszkańca według parytetu siły nabywczej, mimo pewnych wad, jest powszechnie uważany za w najwyższym stopniu prawidłową miarę rozwoju
 • Co znaczy Pieniądz Na Popyt Definicja formie monet, banknotów, i tych aktywów finansowych, które można w łatwy sposób wymienić na dobra i usługi), które ludzie i podmioty
 • Co znaczy Parametry Definicja jedne zmienne ekonomiczne z drugimi. W przeciwieństwie do zmiennych, które mogą ulegać zmianom, zakłada się że wskaźniki są w momencie
 • Co znaczy Poboru Prawo Definicja emisji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji
 • Co znaczy Engla Prawo Definicja W miarę wzrostu dochodów maleje udział kosztów na artykuły pierwszej potrzeby (głównie żywność
 • Co znaczy Pp Poboru Prawo Definicja emitowanych poprzez spółkę zwiększającą pieniądze akcyjny przypadające z mocy prawa jej dotychczasowym akcjonariuszom. Prawo poboru jest
 • Co znaczy Emerytalne Towarzystwo Powszechne Definicja Spółka akcyjna, której obiektem działalności jest tworzenie i zarządzanie funduszem emerytalnym i jego reprezentowanie wobec osób trzecich
 • Co znaczy POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ Definicja wyrównywanie szans rozwojowych i wspieranie wzrostu gospodarczego słabiej rozwiniętych lub przeżywających trudności gospodarcze regionów
 • Co znaczy Mix Policy Definicja restrykcyjnością polityki pieniężnej i polityki fiskalnej. W praktyce regularnie się zdarza, iż ekspansywnej polityce fiskalnej towarzyszy
 • Co znaczy Opiekuńcze Państwo Definicja społeczeństwem w tych kwestiach jak opieka społeczna, zdrowie, nauka, mieszkanie i warunki pracy jest odpowiedzialny rząd. Patrz też
 • Co znaczy Podatek od czynności cywilnoprawnych Definicja cywilnoprawne (umowy); zmiany tych umów; orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same efekty prawne, jak podlegające
 • Co znaczy Płatnik Definicja jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym
 • Co znaczy Pracy Podaż Definicja skłonne zaoferować na rynku pracy gospodarstwa domowe (pracownicy). Podaż pracy zależy od struktury demograficznej społeczeństwa, od
 • Co znaczy Pożyczkodawca Definicja Osoba albo organizacja, która pożycza innym pieniądze lub rzeczy
 • Co znaczy Podatki Definicja świadczenie pieniężne dokonywane na rzecz państwa. Podstawą poboru podatku jest odpowiednie uregulowanie prawne, a celem jest uzyskanie
 • Co znaczy Publiczny obrót papierami wartościowymi Definicja bądź sprzedaży papierów wartościowych nieokreślonemu inwestorowi, ekipie powyżej 300 inwestorów albo za pośrednictwem środków masowego
 • Co znaczy Produkcji Czynników Produktywność Definicja do nakładów (wydatków wykorzystywanego kapitału i pracy); produktywność odzwierciedla stopień zastosowania czynników produkcji i wpływ
 • Co znaczy Aktywa Płynne Definicja Gotówka i inne aktywa, które można łatwo, niedrogo i błyskawicznie zamienić na gotówkę
 • Co znaczy Gospodarczego Rozwoju Poziom Definicja przeliczeniu na mieszkańca państwie uważany jest w ekonomii za jedną z najlepszych istniejących miar poziomu rozwoju gospodarczego. Dzieje
 • Co znaczy Prawa do akcji (PDA) Definicja ich odsprzedanie, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu giełdowego. Obrót PDA podlega takim samym regułom jak obrót akcjami. PDA
 • Co znaczy Płaca Definicja świadczenie pracy poprzez określony czas, na przykład godz.ę, tydzień lub miesiąc. Innymi słowy, płaca jest wynagrodzeniem, które uzyskuje
 • Co znaczy Procentowe Stopy Podstawowe Definicja Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontował; stopy procentowe w bankach komercyjnych zależą od
 • Co znaczy Prywatyzacja Definicja uwłaszczenie) przedsiębiorstw publicznych (i innego mienia publicznego) prywatnym właścicielom. W rezultacie prywatyzacji następuje
 • Co znaczy Icor Kapitałochłonność Przyrostowa Definicja wzrostu gospodarczego, pokazująca o ile jednostek trzeba abyło w danym okresie zwiększyć kapitał produkcyjny, po to aby wartość PKB wzrosła
 • Co znaczy Opiekuńcze Państwo Definicja państwo dobrobytu określa się współczesną wersję kapitalizmu w wysoko rozwiniętych państwach, która powstała w rezultacie jego ewolucji pod
 • Co znaczy Popyt Definicja przy danej cenie pragnie nabyć kupujący. Ważne jest jednak, by kupujący posiadał niezbędne środki pozwalające mu na dokonanie zakupu
 • Co znaczy Płynność Definicja Stopień trudności zamieniania aktywów na gotówkę
 • Co znaczy Księgowość Pełna Definicja kosztowna, lecz i dokładna forma prowadzenia sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie. Do takiej formy zobowiązane są podmioty o
 • Co znaczy Przedsiębiorstwo Definicja gospodarstwa domowego, rządu i zagranicy jest podmiotem podejmującym decyzje w gospodarce. W Systemie Rachunków Narodowych ono jest
 • Co znaczy Importowy Podatek Definicja Dodatkowa opłata nakładana na wszystkie importowane wyroby po ich ocleniu. W Polsce stosowano go do 1996 roku
 • Co znaczy Podatnik Definicja jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu
 • Co znaczy Nadużycia Pokusa Definicja podejmowaniu ryzyka gospodarczego poprzez przedsiębiorstwa i banki, wynikający zwykle z istnienia jakiejś formy gwarancji pokrycia
 • Co znaczy Przychód Definicja Utarg, stawka pieniędzy wpływająca do przedsiębiorstwa w określonym czasie z tytułu sprzedaży wytworzonych produktów (dóbr albo usług
 • Co znaczy Handlowy Protekcjonizm Definicja określa się politykę gospodarczą, mającą na celu utrudnienie producentom z innych państw dostępu do rynku krajowego, na przykład przez
 • Co znaczy Publiczne Przedsiębiorstwa Definicja które są własnością państwa (rolę właściciela mogą pełnić władze centralne albo lokalne), w tym również przedsiębiorstwa akcyjne, któryc
 • Co znaczy Konkurencji Ochrony Polityka Definicja świadomą polityką państwa, promującą konkurencję rynkową i przeciwdziałającą monopolizacji rynku. Ze zjawiskami monopolistycznymi mamy do
 • Co znaczy Produkt narodowy brutto (PNB) Definicja wytworzonych poprzez obywateli danego państwie w ciągu jednego roku; PNB uwzględnia również dochody krajowych spółek uzyskane za granicą
 • Co znaczy Krótka Pozycja Definicja Przyjęcie pozycji krótkiej znaczy, iż inwestor liczy na spadek cen instrumentu bazowego poniżej ceny ustalonej w kontrakcie. W chwili
 • Co znaczy Podatek od dochodów osobistych Definicja Podatek od dochodów osiąganych poprzez osoby fizyczne
 • Co znaczy Wyceny Metoda Porównawcza Definicja polegająca na porównaniu wyznaczników wycenianego przedsiębiorstwa ze parametrami innych spółek wybranych do ekipy porównawczej. Dobór
 • Co znaczy Progresywny Podatek Definicja podatkowa wzrasta w miarę wzrostu dochodu; znaczy to, że wyższe dochody opodatkowane są według wyższej stopy podatkowej
 • Co znaczy Emerytalny Program Pracowniczy Definicja pracodawców programy oszczędnościowe, służące gromadzeniu środków na emerytury. Program taki, wprowadzany na zasadzie porozumienia
 • Co znaczy Składany Procent Definicja kapitału po całym okresie inwestycji, w wypadku, gdy kapitalizacja odsetek następuje przed zakończeniem inwestycji i są one reinwestowane
 • Co znaczy Proporcjonalny Podatek Definicja Podatek o stałej przeciętnej stopie podatkowej
 • Co znaczy Gier Od Podatek Definicja prowadzące działalność w dziedzinie gier i zakładów, opierając się na udzielonego zezwolenia i podmioty urządzające gry i loterie
 • Co znaczy Pakt Stabilności i Wzrostu Definicja Rezolucji Porady Europejskiej z 17 czerwca 1997r.w kwestii Paktu Stabilności i Wzrostu, (2) Rozporządzenia Porady UE nr 1466/97/WE z dnia 7
 • Co znaczy Przedsiębiorca Definicja Osoba fizyczna, prawna albo inna jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową
 • Co znaczy Pracę Na Popyt Definicja poprzez przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na pracowników. Wielkość popytu na pracę zależy od wydatków zatrudnienia pracowników: wysokości
 • Co znaczy Prezydencja Definicja Sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE poprzez sześć miesięcy, poprzez następne państwo członkowskie UE
 • Co znaczy Pieniężna Polityka Definicja polityki gospodarczej – w okolicy polityki fiskalnej i polityki strukturalnej. Jej fundamentalnym celem jest zapewnienie stabilności cen, a
 • Co znaczy Capita Per Definicja Określenie łacińskie - na osobę (dokł. na głowę
 • Co znaczy Gospodarcza Polityka Definicja działań państwa wpływających na sytuację gospodarczą i postęp państwie. Polityka gospodarcza może mieć dwa najważniejsze cele, w zależności
 • Co znaczy Bezpośrednie Podatki Definicja podatków związany bezpośrednio z osiąganym poprzez podmiot (osobę fizyczną albo instytucję) dochodem albo dorobkiem. Im wyższy dochód albo
 • Co znaczy Podaż Definicja przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży poprzez producentów. Podaż zgłaszana jest poprzez indywidualnych producentów, jednak po
 • Co znaczy Prowizja Definicja transakcji; dotyczyć może zarówno handlu obnośnego jak i olbrzymich kredytów bankowych; naliczana jest procentowo od wartości przedmiotu
 • Co znaczy Lombardowa Pożyczka Definicja Pożyczka w gotówce udzielana pod zastaw
 • Co znaczy PODATEK LINIOWY I PROGRESYWNY Definicja wyższe dochody są opodatkowane według wyższej kwoty podatkowej. Odbywa się to przez wprowadzenie progów podatkowych, po przekroczeniu
 • Co znaczy Kapitału Przepływy Definicja najwyższej stopy zwrotu (zysku), przy uwzględnieniu stopnia ryzyka. W uwarunkowaniach globalizacji inwestorzy pragną posiadać w swoich
 • Co znaczy Ubezpieczeń Izba Polska Definicja Powstałe w 1990 r. zrzeszenie zakładów prowadzących działalność ubezpieczeniową
 • Co znaczy Podatek od towarów i usług (VAT) Definicja Podatek od tow. i usł. (podatek od wartości dodanej) forma podatku obrotowego użytkowana aktualnie w większości państw świata
 • Co znaczy Pośrednie Podatki Definicja podatków związanych z zakupem towarów i usług. Zakup ten pośrednio wskazuje na istnienie u podmiotów (osób fizycznych albo prawnych
 • Co znaczy Pkb Potencjalny Definicja jest w stanie wytworzyć w długim okresie (zwykle podawana dla okresu 1 roku) przy danych, istniejących czynnikach wytwórczych
 • Co znaczy Krótkoterminowa Pożyczka Definicja Pożyczka, która przypada do spłaty w terminie jednego roku albo krótszym
 • Co znaczy Długoterminowa Pożyczka Definicja Pożyczka, którą należy spłacić po upływie okresu dłuższego niż rok
 • Co znaczy Equity Private Definicja średnio- i długoterminowo w przedsiębiorstwa rokujące nadzieje rozwoju i przynoszenia znaczących zysków w przyszłości, a które nie są
 • Co znaczy Sił 5 Portera Definicja działa dane przedsiębiorstwo, oparta o identyfikcję 5 czynników kształtujących sytuację konkurencyjną w sektorze. Są nimi: siła
 • Co znaczy Patent Definicja Dokument urzędowy stwierdzający prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych
 • Co znaczy Opcja Put Definicja instrumentu bazowego po przedtem określonej cenie w umówionym dniu (opcja europejska) albo w dowolnym czasie przed tym dniem (opcja
 • Co znaczy Gospodarczy Podmiot Definicja Jednostka prowadząca działalność gospodarczą
 • Co znaczy Antycykliczna Polityka Definicja przeciwdziałania nadmiernym wahaniom tempa wzrostu PKB wywołanym poprzez cykle koniunkturalne. Polityka ta koncentruje się na wzmacnianiu
 • Co znaczy Pracy Prawa Przepisy Definicja Regulaminy gwarantujące pracownikom określone prawa (na przykład prawo do urlopu) i nakładające na pracodawców określone obowiązki
 • Co znaczy Dostosowawczy Program Definicja prowadzić do poważnych kryzysów gospodarczych, mających poważne skutki dla rozwoju państwa i społeczeństwa. W ostatnim czasie z takimi
 • Co znaczy Pieniądza Podaż Definicja pieniądza w obiegu. Pieniądzem są oczywiście monety i banknoty (gotówka). Rolę pieniądza w gospodarce pełnią również wszystkie te aktywa
 • Co znaczy Premia Definicja Zapłacenie premii pozwala na zakup/sprzedaż instrumentu bazowego po z góry określonej cenie i terminie, albo poprzez tym terminem
 • Co znaczy PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB) Definicja sumę wartości wszystkich finalnych towarów i usług wyprodukowanych na terenie państwie w ciągu określonego czasu (zwykle w roku). Do PKB
 • Co znaczy Finansowe Instrumenty Pochodne Definicja instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od ceny innych instrumentów finansowych, towarów albo wartości wskaźników
 • Co znaczy Nabywczej Siły Parytet Definicja zakładająca, że w długim okresie takie same produkty i usługi w różnych państwach powinny kosztować tyle samo. Dzieje się tak dzięki
 • Co znaczy Poręczyciel Definicja wiarygodność kredytową, która poświadcza, że zgadza się spłacić pożyczkę, jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie tego zrobić
 • Co znaczy Fiskalna Polityka Definicja Polityka dochodów i kosztów rządowych mająca na celu stabilizację gospodarki
 • Co znaczy Bazowy Punkt Definicja bazowy = 0.0001. Punkty bazowe są powszechnie stosowane na rynkach finansowych do określania zmian rentowności albo innych cen

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja CO ZNACZY Punkt Bazowy, Polityka Fiskalna, Poręczyciel, Parytet Siły Nabywczej, Pochodne Instrumenty Finansowe, Produkt Krajowy Brutto (Pkb), Premia, Podaż Pieniądza co to znaczy.

Słownik Przykłady Punkt Bazowy, Polityka Fiskalna, Poręczyciel, Parytet Siły co to jest.