GOSPODARCZA POLITYKA co to jest
Definicja POLITYKA GOSPODARCZA oznacza: Polityka gospodarcza to jest zbiór działań państwa.

Czy przydatne?

Co to jest POLITYKA GOSPODARCZA

Definicja: Polityka gospodarcza to jest zbiór działań państwa wpływających na sytuację gospodarczą i postęp państwie. Polityka gospodarcza może mieć dwa najważniejsze cele, w zależności od horyzontu czasowego, którego dotyczy: • W długim horyzoncie czasowym, fundamentalnym celem polityki gospodarczej jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu rozwoju gospodarczego, a więc osiągnięcie wysokiego tempa długookresowego wzrostu gospodarczego. • W krótkim i średnim horyzoncie czasowym, najważniejszym celem jest eliminacja nadmiernych wahań tempa rozwoju gospodarczego, wywołanych na przykład efektami cyklu koniunkturalnego, niestabilnością gospodarczą albo innymi wstrząsami wynikającymi z gwałtownych wahań popytu albo podaży. Długookresowa polityka gospodarcza, nazywana często polityką strukturalną, znaczy działania służące wzrostowi konkurencyjności gospodarczej państwie, wspieraniu pożądanych zmian strukturalnych, wspieraniu postępu techniczno-organizacyjnego, usprawnianiu funkcjonowania systemów rynkowych, przyspieszaniu mechanizmów akumulacji kapitału ludzkiego i kapitału produkcyjnego. Do tego typu polityki zaliczamy między innymi politykę regionalną, politykę ochrony konkurencji, politykę przekształceń własnościowych, politykę handlową, politykę przemysłową i politykę badań naukowych. Polityka gospodarcza skoncentrowana na eliminacji nadmiernych wahań rozwoju gospodarczego w krótkim i średnim okresie nazywana jest polityką makroekonomiczną. Fundamentalne znaczenie mają: • polityka pieniężna, a więc polityka kształtowania ilości pieniądza i rynkowych stóp procentowych w gospodarce, mająca za swój główny cel kontrolę stopnia nierównowagi w gospodarce (a zwłaszcza kształtowania się inflacji), • polityka fiskalna, a więc polityka kształtowania dochodów i kosztów państwa. Między celami krótkookresowym i długookresowym może istnieć pozorna sprzeczność. Odpowiednio z teorią endogenicznego wzrostu gospodarczego, długookresowemu wzrostowi służy stabilność gospodarcza, a więc również niska inflacja i niski deficyt budżetowy. Po to jednak, by tę stabilność osiągnąć, polityka makroekonomiczna jest czasem zmuszona do podejmowania działań, które spowalniają tempo wzrostu popytu i produkcji w krótkim okresie (na przykład jednego roku)

Czym jest POLITYKA GOSPODARCZA znaczenie w Słownik P .