AUTOMATYCZNY STABILIZATOR co to jest
Automatyczny Stabilizator, Atx, Asset Stripping, Asean - Association Of South East Asian Nations.

Definicje z inwestowania kapitału od A

 • Co znaczy Agregacja Definicja Znaczy mechanizm łączenia części w większą całość
 • Co znaczy Zleceń Karnet Arkusz Definicja Uporządkowana spis zleceń na dany walor notowany na giełdzie papierów wartościowych
 • Co znaczy Składki Alokacja Definicja Zmniejszona o prowizję OFE, część składki która jest inwestowana poprzez fundusz emerytalny
 • Co znaczy Netto Aktywa Definicja Aktywa zmniejszone o zobowiązania
 • Co znaczy Audytor Definicja Zobacz: biegły rewident
 • Co znaczy Popytowy Szok Asymetryczny Definicja Wydarzenie, które w kilku państwach skutkuje różne zmiany zagregowanego popytu (przyrost albo spadek popytu
 • Co znaczy Communautaire Acquis Definicja wszystkich państwach UE.  Tam, gdzie nie istnieją wspólne regulaminy UE, użytkowane jest prawo narodowe.  Acquis communautaire dotyczy w
 • Co znaczy Akcjonariusz Definicja Współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy
 • Co znaczy Obrotowe Aktywa Definicja Aktywa, którymi jednostka dysponuje poprzez moment krótszy niż 12 miesięcy
 • Co znaczy Ofe Aktywa Definicja Suma składek wpłacanych do funduszu emerytalnego, które są poprzez niego inwestowane
 • Co znaczy Kapitału Akumulacja Definicja Mechanizm gromadzenia kapitału
 • Co znaczy Anioł biznesu (Business Angel) Definicja czyjąś firmę. Anioły Biznesu zazwyczaj inwestują w nowo powstające spółki, których właściciele mają ciekawy pomysł na działalność a nie
 • Co znaczy Aprecjacja Definicja Wzmocnienie kursu waluty krajowej w relacji do walut obcych (lub spadek ceny walut obcych wyrażonej w walucie krajowej
 • Co znaczy Finansowa Analiza Definicja Zespół metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych
 • Co znaczy Aaa Definicja przedsiębiorstwa albo państwie, przyznawana poprzez niezależne agencje ratingowe. AAA znaczy wysoką umiejętność kredytową, co jest
 • Co znaczy Podatkowa Abolicja Definicja którego w zamian za ujawnienie działalności w szarej strefie (połączone zwykle z zapłaceniem części zaległych podatków) urzędy podatkowe
 • Co znaczy Ratingowa Agencja Definicja umiejętność kredytową instytucji starającej się o kredyt na rynku finansowym bądź w banku. Poza ocenami dotyczącymi umiejętności kredytowej
 • Co znaczy Ubezpieczeniowy Agent Definicja przedsiębiorca nie posiadający osobowości prawnej, upoważniona poprzez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w
 • Co znaczy Akcje Definicja który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą akcyjną. Posiadacz akcji danej spółki jest właścicielem tej spółki
 • Co znaczy Uprzywilejowane Akcje Definicja wyjątkowe prawa w relacji do posiadaczy akcji zwyczajnych. Prawa te mogą dotyczyć na przykład pierwszeństwa w zakupie nowych emisji akcji
 • Co znaczy Akredytywa Definicja kupującym i sprzedającym przy udziale banku. Kupujący wpłaca do banku kapitał należne sprzedającemu, jednak sprzedający może je dostać
 • Co znaczy Aktywa Definicja zaliczamy środki pozwalające na generowanie poprzez firmę przychodów. Najpopularniejszym podziałem aktywów jest podział na aktywa trwałe i
 • Co znaczy Gospodarczy Arbitraż Definicja udziałem podmiotów gospodarczych. Może abyć krajowy albo międzynarodowy. By spór abył rozstrzygnięty poprzez sad arbitrazowy, strony muszą
 • Co znaczy Finansowe Aktywa Definicja instrumentami finansowymi albo walorami finansowymi) to należności od innych osób i instytucji, które znajdują się w naszym posiadaniu
 • Co znaczy Pieniężne Aktywa Definicja Gotówka, waluty obce i dewizy i naliczone, lecz jeszcze nie wypłacone odsetki
 • Co znaczy Trwałe Aktywa Definicja do obrotowych, kontrolowane poprzez spółekę, posiadające wiarygodnie określoną wartość, powstałe w rezultacie przeszłych zdarzeń, które
 • Co znaczy Antyglobalizm Alterglobalizm Definicja sprzeciwiający się relacjom ekonomicznym i społecznym panującym aktualnie w większości rozwiniętych państw. Alterglobaliści zyskali rozgłos
 • Co znaczy Amortyzacja Definicja przykład maszyny) zużywają się w miarę upływu czasu. Amortyzacja to ubytek wartości środków trwałych. Może ona dotyczyć nie tylko elementów
 • Co znaczy Fundamentalna Analiza Definicja perspektyw jej rozwoju opierając się na informacji o wynikach jej działalności i danych z otoczenia gospodarczego (dane podstawowe
 • Co znaczy Techniczna Analiza Definicja Przewidywanie trendów kursów akcji (albo indeksów) opierając się na informacji o kursach i obrotach w przeszłości
 • Co znaczy Aport Definicja Niepieniężny wkład wnoszony poprzez wspólnika do spółki
 • Co znaczy Arbitraż Definicja zakupie i sprzedaży tych samych papierów wartościowych na różnych rynkach lub w różnych formach w celu osiągnięcia zysku dzięki
 • Co znaczy ASEAN - Association of South East Asian Nations Definicja państw południowo-wschodniego Pacyfiku, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego na terytorium i
 • Co znaczy Stripping Asset Definicja zakupionego przedsiębiorstwa. Użytkowane w wypadku, gdy sprzedawane aktywa mają sumarycznie większą wartość oddzielnie niż w zebrane w
 • Co znaczy Atx Definicja Indeks cen sporych firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Wiedniu (Wiener Borse
 • Co znaczy Stabilizator Automatyczny Definicja podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy gospodarcze (na przykład wywołane gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej). Do tego rodzaju

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Automatyczny Stabilizator, Atx, Asset Stripping, Asean - Association Of South East Asian Nations, Arbitraż, Aport, Analiza Techniczna, Analiza Fundamentalna co to znaczy.

Słownik Automatyczny Stabilizator, Atx, Asset Stripping, Asean co to jest.