KRZYWA PODAŻY KRZYWA PHILIPSA co to jest
Krzywa Podaży, Krzywa Philipsa, Krzywa Laffera, Kryzys Walutowy, Kryzys Naftowy Pierwszy (Pierwszy.

Definicje z inwestowania kapitału od K

 • Co znaczy Monopol I Konkurencja Definicja wielu producentów współzawodniczy, by dostarczyć kupującemu ten sam wyrób (usługę), którego kupujący potrzebuje. W uwarunkowaniach pełnej
 • Co znaczy Koszt Definicja Wartość wszystkich środków produkcji, które zostały zużyte dla wyprodukowania danego dobra albo usługi
 • Co znaczy Alternatywny Koszt Definicja Zobacz: wydatek utraconych możliwości
 • Co znaczy Podatkowe Księgi Definicja przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, obowiązani są podatnicy, płatnicy albo
 • Co znaczy Czynnika Produktywność Krańcowa Definicja Przyrost produkcji wywołany zwiększeniem o jednostkę nakładów danego czynnika produkcji
 • Co znaczy Obrotowy Kapitał Definicja przedsiębiorstwie na potrzeby bieżącej działalności. Oblicza się go jako różnicę między sumą aktywów bieżących a sumą zobowiązań bieżących
 • Co znaczy Gospodarki Konkurencyjność Definicja gospodarki do rywalizacji na światowych rynkach, a w szczególności do sprzedaży własnych towarów i usług na tych rynkach. Czasem definiuje
 • Co znaczy KORUPCJA A WZROST GOSPODARCZY Definicja między innymi prowadzonymi poprzez Bank Światowy, korupcja negatywnie wpływa na przyrost gospodarczy państw. Dzieje się tak z wielu powodów
 • Co znaczy Płatnicza Karta Definicja płatności bez użycia banknotów i monet. To jest plastikowa płytka zawierająca pasek magnetyczny, pozwalający na identyfikację karty, numer
 • Co znaczy How Know Definicja Dobra niematerialne w formie wiedzy technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego: know-how - wiedzieć jak
 • Co znaczy Względne Korzyści Definicja Zobacz: korzyści komparatywne
 • Co znaczy Możliwości Utraconych Koszt Definicja Dobra albo usługi, z których trzeba zrezygnować, aby uzyskać inne dobra albo usługi
 • Co znaczy Maastricht Konwergencji Kryteria Definicja które muszą spełnić państwa członkowskie UE po to, aby wprowadzić u siebie wspólną walutę euro. Ponieważ sformułowano je w Traktacie z
 • Co znaczy Walutowy Kurs Definicja wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, to jest wiadomość, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, by zakupić jednostkę waluty
 • Co znaczy Odsetek Kapitalizacja Definicja Dopisanie narosłych odsetek do stawki kapitału. Dlatego baza wykorzystywana do wyznaczania odsetek w następnych okresach ulega zwiększeniu
 • Co znaczy Realna Konwergencja Definicja ekonomii zdolność gospodarki słabiej rozwiniętej do szybszego wzrostu gospodarczego, w wyniku którego początkowa różnica w poziomie PKB na
 • Co znaczy Księgi popytu budowanie (book building) Definicja spółkę przygotowującą się do przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej i wejścia na giełdę. Podmioty zainteresowane zakupem akcji podają
 • Co znaczy Rachunkowe Księgi Definicja jednostek, zarejestrowane w: dzienniku, księdze głównej, księgach pomocniczych, zestawieniach obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg
 • Co znaczy Księga przychodów i rozchodów Definicja do celów podatkowych w spółce ( księga może istnieć fizycznie - często to jest zapis w pamięci komputera). Jest formą pośrednią między
 • Co znaczy Paryski Klub Definicja wysokorozwiniętych państw, które pożyczyły albo gwarantowały pożyczkę dużych sum państwom rozwijającym się i słabo rozwiniętym. W Klubie
 • Co znaczy Początkowy Kapitał Definicja urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie reformy emerytalnej (1 stycznia 1999 roku) opłacali składki na
 • Co znaczy Finansowego Nadzoru Komisja Definicja KNF sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym i rynkiem ubezpieczeniowym, w tym rynkiem ubezpieczeń emerytalnych, a od stycznia 2008r
 • Co znaczy KURS WALUTOWY I INFLACJA Definicja prowadzeniem polityki pieniężnej w gospodarce otwartej (a więc takiej, gdzie zarówno wyroby, jak i kapitał mogą swobodnie przepływać między
 • Co znaczy KOSZTY I KORZYŚCI ZWIĄZANE Z CZŁONKOSTWEM W UE Definicja pewnymi obowiązkami, jak i korzyściami. Obowiązki państwie członkowskiego to w pierwszej kolejności opłacanie składki do wspólnego budżetu
 • Co znaczy Transmisji Kanały Definicja pieniężna oddziałuje na sytuację gospodarczą. Najważniejsze kanały transmisji to: kanał stóp procentowych i inwestycji (wyższe stopy
 • Co znaczy Hipoteczny Kredyt Definicja do sfinansowania zakupu mieszkania albo budowy domu, zabezpieczony hipoteką, a więc zastawem na nieruchomości. To oznacza, że w razie
 • Co znaczy Bankowego Nadzoru Komisja Definicja bankowego. Działania KNB koncentrują się na zapewnieniu stabilności mechanizmu bankowego i bezpieczeństwa depozytów bankowych. Organem KNB
 • Co znaczy Kursowa Kotwica Definicja przyjmuje się, że kurs waluty może wahać się wokół pewnej stałej wartości (parytetu), nie mniej jednak granice tych wahań są ściśle
 • Co znaczy Absolutne Korzyści Definicja Korzyści z handlu zagranicznego wynikające z faktu, że wydatki produkcji w jednym państwie są niższe niż w innym
 • Co znaczy Komparatywne Korzyści Definicja Korzyści z handlu zagranicznego danym wyrobem, wynikające z faktu, że wydatek alternatywny jego produkcji jest niższy niż w innym państwie
 • Co znaczy Się Rozwijające Kraje Definicja mierzony PKB na głowę) jest w miarę niski, a instytucje rynkowe nie działają albo nie są w dostatecznym stopniu rozwinięte
 • Co znaczy Michał Kalecki Definicja zjawisk wzrostu gospodarczego i koniunktury. Równolegle z Johnem Maynardem Keynesem stworzył teorię cyklu koniunkturalnego w gospodarce
 • Co znaczy Kapitalizacja Definicja powstała poprzez pomnożenie ceny akcji poprzez ich liczbę; kapitalizacja giełdy - łączna wartość wszystkich akcji na giełdzie
 • Co znaczy Kredytowa Karta Definicja umożliwia dokonywanie płatności na kredyt bez konieczności posiadania środków na jej pokrycie. Wysokość kredytu jest ograniczona do limitu
 • Co znaczy Transnarodowa Korporacja Definicja na terenie więcej niż jednego państwie. W korporacjach transnarodowych koordynacja działalności produkcyjno-handlowej w poszczególnych
 • Co znaczy Krańcowy Koszt Definicja Wydatek związany z wyprodukowaniem dodatkowej jednostki produkcji, który wymienia się zwykle wraz ze zmianą poziomu produkcji
 • Co znaczy Stałe Koszty Definicja Wydatki, które pozostają na tym samym poziomie bez względu na wielkość produkcji
 • Co znaczy Przychodów Uzyskania Koszty Definicja Wydatki poniesione poprzez podatnika w celu uzyskania przychodu, które mogą abyć odliczone od podstawy opodatkowania
 • Co znaczy Odnawialny Kredyt Definicja Bazuje na tym, że następne spłaty powodują pomniejszenie zadłużenia bieżącego spółki i umożliwiają ponowne zadłużanie się do ustalonego
 • Co znaczy Kartel Definicja jednym rynku mająca na celu wspólne ustalanie podaży i cen i poprzez to ograniczenie działania systemów konkurencyjnych. W wielu państwach
 • Co znaczy Londyński Klub Definicja będących wierzycielami rządów państw rozwijających się i słabo rozwiniętych. W Klubie Londyńskim zrzeszeni są też prywatni wierzyciele
 • Co znaczy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Definicja zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w dziedzinie publicznego obrotu papierami
 • Co znaczy Koncesja Definicja fizyczną albo prawną do wykonywania nie wszystkich typów działalności gospodarczej określonych w Ustawie o swobodzie działalności
 • Co znaczy Podatkowa Konkurencja Definicja osób fizycznych) do przenoszenia swojej działalności do danego państwie, polegające na oferowaniu niższych podatków, niż w innych państwach
 • Co znaczy Kontyngent Definicja danego rodzaju, jaką wolno rocznie wywieźć albo wwieźć z albo do jakiegoś państwie. Może też określać ilość towarów, które w danym roku
 • Co znaczy Inflacji Koszty Definicja społeczeństwo na skutek inflacji, prowadzące zwykle do spadku skłonności do oszczędzania i inwestowania. Tradycyjnie wśród wydatków
 • Co znaczy Zelówek Zdartych Koszt Definicja z dodatkowego wysiłku podmiotów poszukujących szansy nabycia towarów po niższej cenie. Nazwa pochodzi od zdartych zelówek ludzi, chodzących
 • Co znaczy Opodatkowania Stawka Krańcowa Definicja jednostki dochodu. W razie podatku progresywnego rośnie ona wraz ze wzrostem dochodu, w razie podatku liniowego jest ona jednakowa
 • Co znaczy Lombardowy Kredyt Definicja zastaw ruchomości. Bank przejmuje nieruchomość, a jeśli kredytobiorca nie spłaci długu, uzyskuje prawo do jej sprzedaży. W razie banku
 • Co znaczy Płatniczy Kredyt Definicja Rodzaj kredytu krótkoterminowego, którego cel określony został w umowie kredytowej. Nie należy mylić go z tak zwany kredytem odnawialnym
 • Co znaczy Uprzemysłowione Kraje Definicja rozwiniętych (o rozwiniętej gospodarce rynkowej). Państwa uprzemysłowione charakteryzują się wysokim poziomem PKB na głowę i sprawnym
 • Co znaczy Rewolwingowy Kredyt Definicja umownym wykorzystuje środki do wysokości ustalonego limitu (plafonu) z jednoczesną możliwością wcześniejszej spłaty i ponownego
 • Co znaczy Sprzedaż Krótka Definicja Sprzedaż pożyczonych papierów wartościowych. Krótka sprzedaż jest zyskowna gdy cena pożyczonych akcji spada
 • Co znaczy Kryzys naftowy drugi (drugi szok naftowy) Definicja podniesieniem cen ropy naftowej poprzez państwa OPEC w 1979 r. Bezpośrednią powodem podwyżek cen była rewolucja islamska w Iranie. Efekty
 • Co znaczy Walut Krzyżowe Kursy Definicja Kursy wzajemne walut zagranicznych (na przykład dla złotego kursem krzyżowym jest kurs euro do dolara
 • Co znaczy Popytu Krzywa Definicja krzywa o nachyleniu ujemnym (w dół, która obrazuje zależność pomiędzy ceną a wielkością zapotrzebowania na wytwór, przy innych
 • Co znaczy Obligacji Kupon Definicja obligacji jej właścicielowi w z góry określonym czasie; kupon obligacji jest regularnie utożsamiany z jej oprocentowaniem
 • Co znaczy Rozliczeniowy Kurs Definicja Kurs aktywu bazowego, po którym dokonuje się wyliczenia transakcji na rynku instrumentów pochodnych
 • Co znaczy Kwota wolna od podatku Definicja Max. dochód, w razie którego nie pobiera się podatku (innymi słowy, opodatkowany stawką podatkową równą zeru
 • Co znaczy Własny Kapitał Definicja Pieniądze wniesiony do przedsiębiorstwa poprzez jego właścicieli albo pochodzący z odpisu zysków osiąganych poprzez przedsiębiorstwo
 • Co znaczy Zapasowy Kapitał Definicja Ogół funduszy przedsiębiorstwa gromadzonych na wypadek niespodziewanych potrzeb, kosztów, strat
 • Co znaczy Menu Koszt Definicja z konieczności stałego zmieniania poprzez przedsiębiorstwa cen towarów. Nazwa pochodzi od menu restauracyjnego, które w uwarunkowaniach
 • Co znaczy Gospodarczy Kryzys Definicja Charakterystycznymi symptomami kryzysów są spadek produkcji, przyrost bezrobocia, niestabilność kursów walutowych, wysoka inflacja
 • Co znaczy Kupiecki Kredyt Definicja Kredyt udzielany poprzez przedsiębiorstwo - dostawcę, przedsiębiorstwu - odbiorcy w formie odroczenia zapłaty za dostarczone wyroby
 • Co znaczy Obrotowy Kredyt Definicja finansowanie bieżącej działalności, na przykład na zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia albo kontynuowania produkcji
 • Co znaczy Ludzki Kapitał Definicja którą społeczeństwo może wykorzystać w roli czynnika produkcji w procesie produkcji. Robota stanowi w okolicy kapitału drugi z
 • Co znaczy Produkcyjny Kapitał Definicja maszyny i urządzenia, budynki i budowle i prawa licencyjne i intelektualne, które mogą abyć użyte w procesie produkcji w roli czynnika
 • Co znaczy Karencja Definicja Określony w umowie moment dzielący datę kończącą zastosowanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat
 • Co znaczy Przedpłacona Karta Definicja portmonetka Odmiennie niż karta debetowa albo kredytowa, które zapewniają dostęp do pieniędzy zebranych na koncie, na karcie magnetycznej
 • Co znaczy Podatkowy Klin Definicja powodujące przyrost wydatków pracy wskutek doliczenia do płacy otrzymywanej poprzez pracownika podatków i innych wydatków pozapłacowych
 • Co znaczy Terminowy Kontrakt Definicja których jedna zobowiązuje się do sprzedaży w określonym terminie i po określonej cenie ustalonej ilości ściśle określonego towaru, a druga
 • Co znaczy Nominalna Konwergencja Definicja zmiennych charakteryzujących politykę pieniężną w gospodarce – a więc stopy inflacji, stóp procentowych i kursów walutowych – w państwach
 • Co znaczy Gospodarczej Polityki Koordynacja Definicja pomiędzy podmiotami mającymi - bezpośredni albo pośredni - wpływ na kształt polityki gospodarczej realizowanej na szczeblu krajowym poprzez
 • Co znaczy Skali Korzyści Definicja wytwarzania produktów wraz ze wzrostem skali produkcji wynikający ze zmniejszającego narzutu wydatków stałych na jednostkę produkcji
 • Co znaczy Pracy Koszty Definicja ponoszone poprzez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują nie tylko płaca brutto pracownika (przed opodatkowaniem), lecz
 • Co znaczy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Definicja realizację transakcji instrumentami finansowymi w Polsce. Do zadań KDPW należą rozliczanie transakcji zawartych na Warszawskiej Giełdzie
 • Co znaczy Kasowy Kredyt Definicja saldo debetowe) - bank może zezwolić klientowi na pobranie z konta większej sumy, niż klient na nim zdeponował, w ramach ustalonego limitu
 • Co znaczy Kredyty Definicja poprzez bank, który pożyczył pieniądze innym podmiotom. Kredyt jest przeciwieństwem depozytu. Kredytów udzielają głównie banki komercyjne
 • Co znaczy Subprime Hipoteczne Kredyty Definicja gorszej sytuacji dochodowej albo osobom nie będącym w stanie udokumentować swoich dochodów. Ryzyko braku spłaty jest w razie kredytów
 • Co znaczy Argentyński Kryzys Definicja w Argentynie w 2001r. Jego powody wiązały się między innymi z brakiem odpowiednich reform strukturalnych w gospodarce argentyńskiej
 • Co znaczy Kryzys naftowy pierwszy (pierwszy szok naftowy) Definicja Zjednoczonych, Japonii i państwach Europy Zachodniej spowodowany wstrzymaniem eksportu ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych i nie
 • Co znaczy Walutowy Kryzys Definicja walutowego, połączony z zachwianiem ogólnego zaufania do pieniądza i polityki gospodarczej państwie. W pierwszej kolejności, skutkiem
 • Co znaczy Laffera Krzywa Definicja koncepcji, sugerujących że obniżka podatków może w ogóle prowadzić do strat dla budżetu państwa, a podwyżka podatków może prowadzić do
 • Co znaczy Philipsa Krzywa Definicja ekonomisty Albana W. Phillipsa, który analizując dynamikę płac i bezrobocia w Ogromnej Brytanii od drugiej połowy XIX w. do połowy XX w
 • Co znaczy Podaży Krzywa Definicja podaży, krzywa o nachyleniu dodatnim (w górę), która obrazuje zależność pomiędzy ceną a ilością oferowanego produktu, przy innych

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Krzywa Podaży, Krzywa Philipsa, Krzywa Laffera, Kryzys Walutowy, Kryzys Naftowy Pierwszy (Pierwszy Szok Naftowy), Kryzys Argentyński, Kredyty Hipoteczne co to znaczy.

Słownik Krzywa Podaży, Krzywa Philipsa, Krzywa Laffera, Kryzys co to jest.