KRZYWA PODAŻY KRZYWA PHILIPSA co to jest
Krzywa Podaży, Krzywa Philipsa, Krzywa Laffera, Kryzys Walutowy, Kryzys Naftowy Pierwszy (Pierwszy.

Definicje z inwestowania kapitału od K

 • Co znaczy KONKURENCJA I MONOPOL Definicja wielu producentów współzawodniczy, by dostarczyć kupującemu ten sam wyrób (usługę), którego kupujący potrzebuje. W uwarunkowaniach pełnej
 • Co znaczy Koszt Definicja Wartość wszystkich środków produkcji, które zostały zużyte dla wyprodukowania danego dobra albo usługi
 • Co znaczy Koszt alternatywny Definicja Zobacz: wydatek utraconych możliwości
 • Co znaczy Księgi podatkowe Definicja przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, obowiązani są podatnicy, płatnicy albo
 • Co znaczy Krańcowa produktywność czynnika Definicja Przyrost produkcji wywołany zwiększeniem o jednostkę nakładów danego czynnika produkcji
 • Co znaczy Kapitał obrotowy Definicja przedsiębiorstwie na potrzeby bieżącej działalności. Oblicza się go jako różnicę między sumą aktywów bieżących a sumą zobowiązań bieżących
 • Co znaczy KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI Definicja gospodarki do rywalizacji na światowych rynkach, a w szczególności do sprzedaży własnych towarów i usług na tych rynkach. Czasem definiuje
 • Co znaczy KORUPCJA A WZROST GOSPODARCZY Definicja między innymi prowadzonymi poprzez Bank Światowy, korupcja negatywnie wpływa na przyrost gospodarczy państw. Dzieje się tak z wielu powodów
 • Co znaczy Karta płatnicza Definicja płatności bez użycia banknotów i monet. To jest plastikowa płytka zawierająca pasek magnetyczny, pozwalający na identyfikację karty, numer
 • Co znaczy Know-how Definicja Dobra niematerialne w formie wiedzy technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego: know-how - wiedzieć jak
 • Co znaczy Korzyści względne Definicja Zobacz: korzyści komparatywne
 • Co znaczy Koszt utraconych możliwości Definicja Dobra albo usługi, z których trzeba zrezygnować, aby uzyskać inne dobra albo usługi
 • Co znaczy KRYTERIA KONWERGENCJI (MAASTRICHT) Definicja które muszą spełnić państwa członkowskie UE po to, aby wprowadzić u siebie wspólną walutę euro. Ponieważ sformułowano je w Traktacie z
 • Co znaczy KURS WALUTOWY Definicja wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, to jest wiadomość, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, by zakupić jednostkę waluty
 • Co znaczy Kapitalizacja odsetek Definicja Dopisanie narosłych odsetek do stawki kapitału. Dlatego baza wykorzystywana do wyznaczania odsetek w następnych okresach ulega zwiększeniu
 • Co znaczy KONWERGENCJA REALNA Definicja ekonomii zdolność gospodarki słabiej rozwiniętej do szybszego wzrostu gospodarczego, w wyniku którego początkowa różnica w poziomie PKB na
 • Co znaczy Księgi popytu budowanie (book building) Definicja spółkę przygotowującą się do przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej i wejścia na giełdę. Podmioty zainteresowane zakupem akcji podają
 • Co znaczy Księgi rachunkowe Definicja jednostek, zarejestrowane w: dzienniku, księdze głównej, księgach pomocniczych, zestawieniach obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg
 • Co znaczy Księga przychodów i rozchodów Definicja do celów podatkowych w spółce ( księga może istnieć fizycznie - często to jest zapis w pamięci komputera). Jest formą pośrednią między
 • Co znaczy Klub Paryski Definicja wysokorozwiniętych państw, które pożyczyły albo gwarantowały pożyczkę dużych sum państwom rozwijającym się i słabo rozwiniętym. W Klubie
 • Co znaczy Kapitał początkowy Definicja urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie reformy emerytalnej (1 stycznia 1999 roku) opłacali składki na
 • Co znaczy Komisja Nadzoru Finansowego Definicja KNF sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym i rynkiem ubezpieczeniowym, w tym rynkiem ubezpieczeń emerytalnych, a od stycznia 2008r
 • Co znaczy KURS WALUTOWY I INFLACJA Definicja prowadzeniem polityki pieniężnej w gospodarce otwartej (a więc takiej, gdzie zarówno wyroby, jak i kapitał mogą swobodnie przepływać między
 • Co znaczy KOSZTY I KORZYŚCI ZWIĄZANE Z CZŁONKOSTWEM W UE Definicja pewnymi obowiązkami, jak i korzyściami. Obowiązki państwie członkowskiego to w pierwszej kolejności opłacanie składki do wspólnego budżetu
 • Co znaczy Kanały transmisji Definicja pieniężna oddziałuje na sytuację gospodarczą. Najważniejsze kanały transmisji to: kanał stóp procentowych i inwestycji (wyższe stopy
 • Co znaczy Kredyt hipoteczny Definicja do sfinansowania zakupu mieszkania albo budowy domu, zabezpieczony hipoteką, a więc zastawem na nieruchomości. To oznacza, że w razie
 • Co znaczy Komisja Nadzoru Bankowego Definicja bankowego. Działania KNB koncentrują się na zapewnieniu stabilności mechanizmu bankowego i bezpieczeństwa depozytów bankowych. Organem KNB
 • Co znaczy Kotwica kursowa Definicja przyjmuje się, że kurs waluty może wahać się wokół pewnej stałej wartości (parytetu), nie mniej jednak granice tych wahań są ściśle
 • Co znaczy Korzyści absolutne Definicja Korzyści z handlu zagranicznego wynikające z faktu, że wydatki produkcji w jednym państwie są niższe niż w innym
 • Co znaczy Korzyści komparatywne Definicja Korzyści z handlu zagranicznego danym wyrobem, wynikające z faktu, że wydatek alternatywny jego produkcji jest niższy niż w innym państwie
 • Co znaczy Kraje rozwijające się Definicja mierzony PKB na głowę) jest w miarę niski, a instytucje rynkowe nie działają albo nie są w dostatecznym stopniu rozwinięte
 • Co znaczy Kalecki Michał Definicja zjawisk wzrostu gospodarczego i koniunktury. Równolegle z Johnem Maynardem Keynesem stworzył teorię cyklu koniunkturalnego w gospodarce
 • Co znaczy Kapitalizacja Definicja powstała poprzez pomnożenie ceny akcji poprzez ich liczbę; kapitalizacja giełdy - łączna wartość wszystkich akcji na giełdzie
 • Co znaczy Karta kredytowa Definicja umożliwia dokonywanie płatności na kredyt bez konieczności posiadania środków na jej pokrycie. Wysokość kredytu jest ograniczona do limitu
 • Co znaczy Korporacja transnarodowa Definicja na terenie więcej niż jednego państwie. W korporacjach transnarodowych koordynacja działalności produkcyjno-handlowej w poszczególnych
 • Co znaczy Koszt krańcowy Definicja Wydatek związany z wyprodukowaniem dodatkowej jednostki produkcji, który wymienia się zwykle wraz ze zmianą poziomu produkcji
 • Co znaczy Koszty stałe Definicja Wydatki, które pozostają na tym samym poziomie bez względu na wielkość produkcji
 • Co znaczy Koszty uzyskania przychodów Definicja Wydatki poniesione poprzez podatnika w celu uzyskania przychodu, które mogą abyć odliczone od podstawy opodatkowania
 • Co znaczy Kredyt odnawialny Definicja Bazuje na tym, że następne spłaty powodują pomniejszenie zadłużenia bieżącego spółki i umożliwiają ponowne zadłużanie się do ustalonego
 • Co znaczy Kartel Definicja jednym rynku mająca na celu wspólne ustalanie podaży i cen i poprzez to ograniczenie działania systemów konkurencyjnych. W wielu państwach
 • Co znaczy Klub Londyński Definicja będących wierzycielami rządów państw rozwijających się i słabo rozwiniętych. W Klubie Londyńskim zrzeszeni są też prywatni wierzyciele
 • Co znaczy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Definicja zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w dziedzinie publicznego obrotu papierami
 • Co znaczy Koncesja Definicja fizyczną albo prawną do wykonywania nie wszystkich typów działalności gospodarczej określonych w Ustawie o swobodzie działalności
 • Co znaczy Konkurencja podatkowa Definicja osób fizycznych) do przenoszenia swojej działalności do danego państwie, polegające na oferowaniu niższych podatków, niż w innych państwach
 • Co znaczy Kontyngent Definicja danego rodzaju, jaką wolno rocznie wywieźć albo wwieźć z albo do jakiegoś państwie. Może też określać ilość towarów, które w danym roku
 • Co znaczy Koszty inflacji Definicja społeczeństwo na skutek inflacji, prowadzące zwykle do spadku skłonności do oszczędzania i inwestowania. Tradycyjnie wśród wydatków
 • Co znaczy Koszt zdartych zelówek Definicja z dodatkowego wysiłku podmiotów poszukujących szansy nabycia towarów po niższej cenie. Nazwa pochodzi od zdartych zelówek ludzi, chodzących
 • Co znaczy Krańcowa stawka opodatkowania Definicja jednostki dochodu. W razie podatku progresywnego rośnie ona wraz ze wzrostem dochodu, w razie podatku liniowego jest ona jednakowa
 • Co znaczy Kredyt lombardowy Definicja zastaw ruchomości. Bank przejmuje nieruchomość, a jeśli kredytobiorca nie spłaci długu, uzyskuje prawo do jej sprzedaży. W razie banku
 • Co znaczy Kredyt płatniczy Definicja Rodzaj kredytu krótkoterminowego, którego cel określony został w umowie kredytowej. Nie należy mylić go z tak zwany kredytem odnawialnym
 • Co znaczy Kraje uprzemysłowione Definicja rozwiniętych (o rozwiniętej gospodarce rynkowej). Państwa uprzemysłowione charakteryzują się wysokim poziomem PKB na głowę i sprawnym
 • Co znaczy Kredyt rewolwingowy Definicja umownym wykorzystuje środki do wysokości ustalonego limitu (plafonu) z jednoczesną możliwością wcześniejszej spłaty i ponownego
 • Co znaczy Krótka sprzedaż Definicja Sprzedaż pożyczonych papierów wartościowych. Krótka sprzedaż jest zyskowna gdy cena pożyczonych akcji spada
 • Co znaczy Kryzys naftowy drugi (drugi szok naftowy) Definicja podniesieniem cen ropy naftowej poprzez państwa OPEC w 1979 r. Bezpośrednią powodem podwyżek cen była rewolucja islamska w Iranie. Efekty
 • Co znaczy Kursy krzyżowe walut Definicja Kursy wzajemne walut zagranicznych (na przykład dla złotego kursem krzyżowym jest kurs euro do dolara
 • Co znaczy Krzywa popytu Definicja krzywa o nachyleniu ujemnym (w dół, która obrazuje zależność pomiędzy ceną a wielkością zapotrzebowania na wytwór, przy innych
 • Co znaczy Kupon obligacji Definicja obligacji jej właścicielowi w z góry określonym czasie; kupon obligacji jest regularnie utożsamiany z jej oprocentowaniem
 • Co znaczy Kurs rozliczeniowy Definicja Kurs aktywu bazowego, po którym dokonuje się wyliczenia transakcji na rynku instrumentów pochodnych
 • Co znaczy Kwota wolna od podatku Definicja Max. dochód, w razie którego nie pobiera się podatku (innymi słowy, opodatkowany stawką podatkową równą zeru
 • Co znaczy Kapitał własny Definicja Pieniądze wniesiony do przedsiębiorstwa poprzez jego właścicieli albo pochodzący z odpisu zysków osiąganych poprzez przedsiębiorstwo
 • Co znaczy Kapitał zapasowy Definicja Ogół funduszy przedsiębiorstwa gromadzonych na wypadek niespodziewanych potrzeb, kosztów, strat
 • Co znaczy Koszt menu Definicja z konieczności stałego zmieniania poprzez przedsiębiorstwa cen towarów. Nazwa pochodzi od menu restauracyjnego, które w uwarunkowaniach
 • Co znaczy Kryzys gospodarczy Definicja Charakterystycznymi symptomami kryzysów są spadek produkcji, przyrost bezrobocia, niestabilność kursów walutowych, wysoka inflacja
 • Co znaczy Kredyt kupiecki Definicja Kredyt udzielany poprzez przedsiębiorstwo - dostawcę, przedsiębiorstwu - odbiorcy w formie odroczenia zapłaty za dostarczone wyroby
 • Co znaczy Kredyt obrotowy Definicja finansowanie bieżącej działalności, na przykład na zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia albo kontynuowania produkcji
 • Co znaczy KAPITAŁ LUDZKI Definicja którą społeczeństwo może wykorzystać w roli czynnika produkcji w procesie produkcji. Robota stanowi w okolicy kapitału drugi z
 • Co znaczy KAPITAŁ PRODUKCYJNY Definicja maszyny i urządzenia, budynki i budowle i prawa licencyjne i intelektualne, które mogą abyć użyte w procesie produkcji w roli czynnika
 • Co znaczy Karencja Definicja Określony w umowie moment dzielący datę kończącą zastosowanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat
 • Co znaczy Karta przedpłacona Definicja portmonetka Odmiennie niż karta debetowa albo kredytowa, które zapewniają dostęp do pieniędzy zebranych na koncie, na karcie magnetycznej
 • Co znaczy KLIN PODATKOWY Definicja powodujące przyrost wydatków pracy wskutek doliczenia do płacy otrzymywanej poprzez pracownika podatków i innych wydatków pozapłacowych
 • Co znaczy Kontrakt terminowy Definicja których jedna zobowiązuje się do sprzedaży w określonym terminie i po określonej cenie ustalonej ilości ściśle określonego towaru, a druga
 • Co znaczy KONWERGENCJA NOMINALNA Definicja zmiennych charakteryzujących politykę pieniężną w gospodarce – a więc stopy inflacji, stóp procentowych i kursów walutowych – w państwach
 • Co znaczy Koordynacja polityki gospodarczej Definicja pomiędzy podmiotami mającymi - bezpośredni albo pośredni - wpływ na kształt polityki gospodarczej realizowanej na szczeblu krajowym poprzez
 • Co znaczy Korzyści skali Definicja wytwarzania produktów wraz ze wzrostem skali produkcji wynikający ze zmniejszającego narzutu wydatków stałych na jednostkę produkcji
 • Co znaczy KOSZTY PRACY Definicja ponoszone poprzez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują nie tylko płaca brutto pracownika (przed opodatkowaniem), lecz
 • Co znaczy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Definicja realizację transakcji instrumentami finansowymi w Polsce. Do zadań KDPW należą rozliczanie transakcji zawartych na Warszawskiej Giełdzie
 • Co znaczy Kredyt kasowy Definicja saldo debetowe) - bank może zezwolić klientowi na pobranie z konta większej sumy, niż klient na nim zdeponował, w ramach ustalonego limitu
 • Co znaczy KREDYTY Definicja poprzez bank, który pożyczył pieniądze innym podmiotom. Kredyt jest przeciwieństwem depozytu. Kredytów udzielają głównie banki komercyjne
 • Co znaczy Kredyty hipoteczne subprime Definicja gorszej sytuacji dochodowej albo osobom nie będącym w stanie udokumentować swoich dochodów. Ryzyko braku spłaty jest w razie kredytów
 • Co znaczy Kryzys argentyński Definicja w Argentynie w 2001r. Jego powody wiązały się między innymi z brakiem odpowiednich reform strukturalnych w gospodarce argentyńskiej
 • Co znaczy Kryzys naftowy pierwszy (pierwszy szok naftowy) Definicja Zjednoczonych, Japonii i państwach Europy Zachodniej spowodowany wstrzymaniem eksportu ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych i nie
 • Co znaczy KRYZYS WALUTOWY Definicja walutowego, połączony z zachwianiem ogólnego zaufania do pieniądza i polityki gospodarczej państwie. W pierwszej kolejności, skutkiem
 • Co znaczy KRZYWA LAFFERA Definicja koncepcji, sugerujących że obniżka podatków może w ogóle prowadzić do strat dla budżetu państwa, a podwyżka podatków może prowadzić do
 • Co znaczy KRZYWA PHILIPSA Definicja ekonomisty Albana W. Phillipsa, który analizując dynamikę płac i bezrobocia w Ogromnej Brytanii od drugiej połowy XIX w. do połowy XX w
 • Co znaczy Krzywa podaży Definicja podaży, krzywa o nachyleniu dodatnim (w górę), która obrazuje zależność pomiędzy ceną a ilością oferowanego produktu, przy innych

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Krzywa Podaży, Krzywa Philipsa, Krzywa Laffera, Kryzys Walutowy, Kryzys Naftowy Pierwszy (Pierwszy Szok Naftowy), Kryzys Argentyński, Kredyty Hipoteczne co to znaczy.

Słownik Krzywa Podaży, Krzywa Philipsa, Krzywa Laffera, Kryzys co to jest.