KAPITAŁ WŁASNY KUPON co to jest
KRZYWA LAFFERA co znaczy Know-how krzyżówka KURS WALUTOWY I INFLACJA co to jest Kurs rozliczeniowy.

Definicje z inwestowania kapitału od K

 • Co znaczy Własny Kapitał Co znaczy Pieniądze wniesiony do przedsiębiorstwa poprzez jego właścicieli albo pochodzący z odpisu zysków osiąganych poprzez przedsiębiorstwo Porównanie
 • Co znaczy Obligacji Kupon Krzyżówka Stawka płacona poprzez emitenta obligacji jej właścicielowi w z góry określonym czasie; kupon obligacji jest regularnie utożsamiany z jej oprocentowaniem Dlaczego
 • Co znaczy Paryski Klub Co to jest wysokorozwiniętych państw, które pożyczyły albo gwarantowały pożyczkę dużych sum państwom rozwijającym się i słabo rozwiniętym. W Klubie Paryskim jest Jak lepiej
 • Co znaczy Odsetek Kapitalizacja Słownik Dopisanie narosłych odsetek do stawki kapitału. Dlatego baza wykorzystywana do wyznaczania odsetek w następnych okresach ulega zwiększeniu Kiedy
 • Co znaczy Monopol I Konkurencja Czym jest mechanizm, gdzie wielu producentów współzawodniczy, by dostarczyć kupującemu ten sam wyrób (usługę), którego kupujący potrzebuje. W uwarunkowaniach pełnej Od czego zależy
 • Co znaczy Przychodów Uzyskania Koszty Co oznacza Wydatki poniesione poprzez podatnika w celu uzyskania przychodu, które mogą abyć odliczone od podstawy opodatkowania Na czym polega
 • Co znaczy Czynnika Produktywność Krańcowa Tłumaczenie Przyrost produkcji wywołany zwiększeniem o jednostkę nakładów danego czynnika produkcji Różnice
 • Co znaczy Argentyński Kryzys Przykłady który wybuchł w Argentynie w 2001r. Jego powody wiązały się między innymi z brakiem odpowiednich reform strukturalnych w gospodarce argentyńskiej, splotem Wady i zalety
 • Co znaczy Gospodarczy Kryzys Definicja gospodarczego. Charakterystycznymi symptomami kryzysów są spadek produkcji, przyrost bezrobocia, niestabilność kursów walutowych, wysoka inflacja. Regularnie Podobieństwa
 • Co znaczy Gospodarki Konkurencyjność Encyklopedia zdolność gospodarki do rywalizacji na światowych rynkach, a w szczególności do sprzedaży własnych towarów i usług na tych rynkach. Czasem definiuje się ją też Czemu
 • Co znaczy Krańcowy Koszt Jak działa Wydatek związany z wyprodukowaniem dodatkowej jednostki produkcji, który wymienia się zwykle wraz ze zmianą poziomu produkcji Co gorsze
 • Co znaczy Rachunkowe Księgi Czy jest działalności jednostek, zarejestrowane w: dzienniku, księdze głównej, księgach pomocniczych, zestawieniach obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg Porównaj
 • Co znaczy Gospodarczej Polityki Koordynacja Pojęcie prowadzonych pomiędzy podmiotami mającymi - bezpośredni albo pośredni - wpływ na kształt polityki gospodarczej realizowanej na szczeblu krajowym poprzez Porównanie
 • Co znaczy Obrotowy Kredyt Wyjaśnienie Kredyt udzielany przedsiębiorstwom na finansowanie bieżącej działalności, na przykład na zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia albo kontynuowania produkcji Dlaczego
 • Co znaczy Zelówek Zdartych Koszt Opis wynikający z dodatkowego wysiłku podmiotów poszukujących szansy nabycia towarów po niższej cenie. Nazwa pochodzi od zdartych zelówek ludzi, chodzących od Jak lepiej
 • Co znaczy Kontyngent Informacje ilości towarów danego rodzaju, jaką wolno rocznie wywieźć albo wwieźć z albo do jakiegoś państwie. Może też określać ilość towarów, które w danym rok Kiedy
 • Co znaczy Pracy Koszty Znaczenie obciążenia ponoszone poprzez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują nie tylko płaca brutto pracownika (przed opodatkowaniem), lecz także Od czego zależy
 • Co znaczy Subprime Hipoteczne Kredyty Co znaczy osobom w gorszej sytuacji dochodowej albo osobom nie będącym w stanie udokumentować swoich dochodów. Ryzyko braku spłaty jest w razie kredytów subprime jest Na czym polega
 • Co znaczy Lombardowy Kredyt Krzyżówka udzielany pod zastaw ruchomości. Bank przejmuje nieruchomość, a jeśli kredytobiorca nie spłaci długu, uzyskuje prawo do jej sprzedaży. W razie banku Różnice
 • Co znaczy Przedpłacona Karta Co to jest elektroniczna portmonetka Odmiennie niż karta debetowa albo kredytowa, które zapewniają dostęp do pieniędzy zebranych na koncie, na karcie magnetycznej Wady i zalety
 • Co znaczy Walutowy Kurs Słownik obcej wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, to jest wiadomość, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, by zakupić jednostkę waluty obcej. Zwykle Podobieństwa
 • Co znaczy Menu Koszt Czym jest wynikający z konieczności stałego zmieniania poprzez przedsiębiorstwa cen towarów. Nazwa pochodzi od menu restauracyjnego, które w uwarunkowaniach inflacji Czemu
 • Co znaczy Alternatywny Koszt Co oznacza Zobacz: wydatek utraconych możliwości Co gorsze
 • Co znaczy Płatnicza Karta Tłumaczenie dokonywanie płatności bez użycia banknotów i monet. To jest plastikowa płytka zawierająca pasek magnetyczny, pozwalający na identyfikację karty, numer karty Porównaj
 • Co znaczy Koncesja Przykłady upoważniający osobę fizyczną albo prawną do wykonywania nie wszystkich typów działalności gospodarczej określonych w Ustawie o swobodzie działalności Porównanie
 • Co znaczy Możliwości Utraconych Koszt Definicja Dobra albo usługi, z których trzeba zrezygnować, aby uzyskać inne dobra albo usługi Dlaczego
 • Co znaczy Stałe Koszty Encyklopedia Wydatki, które pozostają na tym samym poziomie bez względu na wielkość produkcji Jak lepiej
 • Co znaczy Kwota wolna od podatku Jak działa Max. dochód, w razie którego nie pobiera się podatku (innymi słowy, opodatkowany stawką podatkową równą zeru Kiedy
 • Co znaczy Kredytowa Karta Czy jest która umożliwia dokonywanie płatności na kredyt bez konieczności posiadania środków na jej pokrycie. Wysokość kredytu jest ograniczona do limitu kosztów Od czego zależy
 • Co znaczy KOSZTY I KORZYŚCI ZWIĄZANE Z CZŁONKOSTWEM W UE Pojęcie zarówno z pewnymi obowiązkami, jak i korzyściami. Obowiązki państwie członkowskiego to w pierwszej kolejności opłacanie składki do wspólnego budżetu Unii Na czym polega
 • Co znaczy Kupiecki Kredyt Wyjaśnienie Kredyt udzielany poprzez przedsiębiorstwo - dostawcę, przedsiębiorstwu - odbiorcy w formie odroczenia zapłaty za dostarczone wyroby Różnice
 • Co znaczy Obrotowy Kapitał Opis Część kapitału płynnego przeznaczoną w przedsiębiorstwie na potrzeby bieżącej działalności. Oblicza się go jako różnicę między sumą aktywów bieżących a sumą zo Wady i zalety
 • Co znaczy Odnawialny Kredyt Informacje bieżącym. Bazuje na tym, że następne spłaty powodują pomniejszenie zadłużenia bieżącego spółki i umożliwiają ponowne zadłużanie się do ustalonego limitu Podobieństwa
 • Co znaczy Kursowa Kotwica Znaczenie kursowej, kiedy przyjmuje się, że kurs waluty może wahać się wokół pewnej stałej wartości (parytetu), nie mniej jednak granice tych wahań są ściśle określo Czemu
 • Co znaczy Karencja Co znaczy Określony w umowie moment dzielący datę kończącą zastosowanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat Co gorsze
 • Co znaczy Popytu Krzywa Krzyżówka funkcji popytu, krzywa o nachyleniu ujemnym (w dół, która obrazuje zależność pomiędzy ceną a wielkością zapotrzebowania na wytwór, przy innych wielkościach nie Porównaj
 • Co znaczy Względne Korzyści Co to jest Zobacz: korzyści komparatywne Porównanie
 • Co znaczy Komparatywne Korzyści Słownik Korzyści z handlu zagranicznego danym wyrobem, wynikające z faktu, że wydatek alternatywny jego produkcji jest niższy niż w innym państwie Dlaczego
 • Co znaczy Londyński Klub Czym jest prywatnych będących wierzycielami rządów państw rozwijających się i słabo rozwiniętych. W Klubie Londyńskim zrzeszeni są też prywatni wierzyciele Polski Jak lepiej
 • Co znaczy Kryzys naftowy drugi (drugi szok naftowy) Co oznacza podniesieniem cen ropy naftowej poprzez państwa OPEC w 1979 r. Bezpośrednią powodem podwyżek cen była rewolucja islamska w Iranie. Efekty podwyżek cen ropy Kiedy
 • Co znaczy Kryzys naftowy pierwszy (pierwszy szok naftowy) Tłumaczenie Zjednoczonych, Japonii i państwach Europy Zachodniej spowodowany wstrzymaniem eksportu ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych i nie wszystkich państw Europy Od czego zależy
 • Co znaczy Inflacji Koszty Przykłady poprzez społeczeństwo na skutek inflacji, prowadzące zwykle do spadku skłonności do oszczędzania i inwestowania. Tradycyjnie wśród wydatków inflacji zmienia Na czym polega
 • Co znaczy Realna Konwergencja Definicja teorii ekonomii zdolność gospodarki słabiej rozwiniętej do szybszego wzrostu gospodarczego, w wyniku którego początkowa różnica w poziomie PKB na mieszkańca w Różnice
 • Co znaczy Transnarodowa Korporacja Encyklopedia działalność na terenie więcej niż jednego państwie. W korporacjach transnarodowych koordynacja działalności produkcyjno-handlowej w poszczególnych państwach Wady i zalety
 • Co znaczy Kartel Jak działa działających na jednym rynku mająca na celu wspólne ustalanie podaży i cen i poprzez to ograniczenie działania systemów konkurencyjnych. W wielu państwach Podobieństwa
 • Co znaczy Ludzki Kapitał Czy jest pracy, którą społeczeństwo może wykorzystać w roli czynnika produkcji w procesie produkcji. Robota stanowi w okolicy kapitału drugi z fundamentalnych nakładów Czemu
 • Co znaczy Się Rozwijające Kraje Pojęcie Państwa, których poziom rozwoju (mierzony PKB na głowę) jest w miarę niski, a instytucje rynkowe nie działają albo nie są w dostatecznym stopniu rozwinięte Co gorsze
 • Co znaczy Rewolwingowy Kredyt Wyjaśnienie momencie umownym wykorzystuje środki do wysokości ustalonego limitu (plafonu) z jednoczesną możliwością wcześniejszej spłaty i ponownego zastosowania do Porównaj
 • Co znaczy Podatkowe Księgi Opis księga przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, obowiązani są podatnicy, płatnicy albo inkasenci Porównanie
 • Co znaczy Zapasowy Kapitał Informacje Ogół funduszy przedsiębiorstwa gromadzonych na wypadek niespodziewanych potrzeb, kosztów, strat Dlaczego
 • Co znaczy Hipoteczny Kredyt Znaczenie zazwyczaj używany do sfinansowania zakupu mieszkania albo budowy domu, zabezpieczony hipoteką, a więc zastawem na nieruchomości. To oznacza, że w razie odmowy Jak lepiej
 • Co znaczy Nominalna Konwergencja Co znaczy zbieżność zmiennych charakteryzujących politykę pieniężną w gospodarce – a więc stopy inflacji, stóp procentowych i kursów walutowych – w państwach, które w Kiedy
 • Co znaczy Sprzedaż Krótka Krzyżówka Sprzedaż pożyczonych papierów wartościowych. Krótka sprzedaż jest zyskowna gdy cena pożyczonych akcji spada Od czego zależy
 • Co znaczy Terminowy Kontrakt Co to jest stronami, z których jedna zobowiązuje się do sprzedaży w określonym terminie i po określonej cenie ustalonej ilości ściśle określonego towaru, a druga strona Na czym polega
 • Co znaczy Transmisji Kanały Słownik polityka pieniężna oddziałuje na sytuację gospodarczą. Najważniejsze kanały transmisji to: kanał stóp procentowych i inwestycji (wyższe stopy procentowe Różnice
 • Co znaczy Walut Krzyżowe Kursy Czym jest Kursy wzajemne walut zagranicznych (na przykład dla złotego kursem krzyżowym jest kurs euro do dolara Wady i zalety
 • Co znaczy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Co oznacza głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w dziedzinie publicznego obrotu papierami wartościowymi i Podobieństwa
 • Co znaczy Maastricht Konwergencji Kryteria Tłumaczenie zestaw wymagań, które muszą spełnić państwa członkowskie UE po to, aby wprowadzić u siebie wspólną walutę euro. Ponieważ sformułowano je w Traktacie z Czemu
 • Co znaczy Produkcyjny Kapitał Przykłady wszelakie maszyny i urządzenia, budynki i budowle i prawa licencyjne i intelektualne, które mogą abyć użyte w procesie produkcji w roli czynnika produkcji Co gorsze
 • Co znaczy Podatkowa Konkurencja Definicja spółek albo osób fizycznych) do przenoszenia swojej działalności do danego państwie, polegające na oferowaniu niższych podatków, niż w innych państwach (por Porównaj
 • Co znaczy Philipsa Krzywa Encyklopedia nazwiska ekonomisty Albana W. Phillipsa, który analizując dynamikę płac i bezrobocia w Ogromnej Brytanii od drugiej połowy XIX w. do połowy XX w. zaobserwował Porównanie
 • Co znaczy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Jak działa nadzór i realizację transakcji instrumentami finansowymi w Polsce. Do zadań KDPW należą rozliczanie transakcji zawartych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Dlaczego
 • Co znaczy Opodatkowania Stawka Krańcowa Czy jest dodatkowej jednostki dochodu. W razie podatku progresywnego rośnie ona wraz ze wzrostem dochodu, w razie podatku liniowego jest ona jednakowa niezależnie od Jak lepiej
 • Co znaczy Koszt Pojęcie Wartość wszystkich środków produkcji, które zostały zużyte dla wyprodukowania danego dobra albo usługi Kiedy
 • Co znaczy Płatniczy Kredyt Wyjaśnienie Rodzaj kredytu krótkoterminowego, którego cel określony został w umowie kredytowej. Nie należy mylić go z tak zwany kredytem odnawialnym Od czego zależy
 • Co znaczy Kapitalizacja Opis Wartość rynkowa spółki akcyjnej powstała poprzez pomnożenie ceny akcji poprzez ich liczbę; kapitalizacja giełdy - łączna wartość wszystkich akcji na giełdzie Na czym polega
 • Co znaczy Bankowego Nadzoru Komisja Informacje mechanizmu bankowego. Działania KNB koncentrują się na zapewnieniu stabilności mechanizmu bankowego i bezpieczeństwa depozytów bankowych. Organem KNB Różnice
 • Co znaczy Absolutne Korzyści Znaczenie Korzyści z handlu zagranicznego wynikające z faktu, że wydatki produkcji w jednym państwie są niższe niż w innym Wady i zalety
 • Co znaczy Walutowy Kryzys Co znaczy spadek kursu walutowego, połączony z zachwianiem ogólnego zaufania do pieniądza i polityki gospodarczej państwie. W pierwszej kolejności, skutkiem kryzysu jest Podobieństwa
 • Co znaczy Kredyty Krzyżówka posiadane poprzez bank, który pożyczył pieniądze innym podmiotom. Kredyt jest przeciwieństwem depozytu. Kredytów udzielają głównie banki komercyjne, które Czemu
 • Co znaczy Kasowy Kredyt Co to jest stanu konta (saldo debetowe) - bank może zezwolić klientowi na pobranie z konta większej sumy, niż klient na nim zdeponował, w ramach ustalonego limitu Co gorsze
 • Co znaczy Księgi popytu budowanie (book building) Słownik poprzez spółkę przygotowującą się do przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej i wejścia na giełdę. Podmioty zainteresowane zakupem akcji podają wartość Porównaj
 • Co znaczy Uprzemysłowione Kraje Czym jest państw rozwiniętych (o rozwiniętej gospodarce rynkowej). Państwa uprzemysłowione charakteryzują się wysokim poziomem PKB na głowę i sprawnym funkcjonowaniem Porównanie
 • Co znaczy Skali Korzyści Co oznacza wytwarzania produktów wraz ze wzrostem skali produkcji wynikający ze zmniejszającego narzutu wydatków stałych na jednostkę produkcji Dlaczego
 • Co znaczy Michał Kalecki Tłumaczenie badacz zjawisk wzrostu gospodarczego i koniunktury. Równolegle z Johnem Maynardem Keynesem stworzył teorię cyklu koniunkturalnego w gospodarce rynkowej. W Jak lepiej
 • Co znaczy Księga przychodów i rozchodów Przykłady rachunkowych do celów podatkowych w spółce ( księga może istnieć fizycznie - często to jest zapis w pamięci komputera). Jest formą pośrednią między Kiedy
 • Co znaczy Podatkowy Klin Definicja pozapłacowe powodujące przyrost wydatków pracy wskutek doliczenia do płacy otrzymywanej poprzez pracownika podatków i innych wydatków pozapłacowych Od czego zależy
 • Co znaczy Podaży Krzywa Encyklopedia przedstawiania funkcji podaży, krzywa o nachyleniu dodatnim (w górę), która obrazuje zależność pomiędzy ceną a ilością oferowanego produktu, przy innych Na czym polega
 • Co znaczy KORUPCJA A WZROST GOSPODARCZY Jak działa badaniami, między innymi prowadzonymi poprzez Bank Światowy, korupcja negatywnie wpływa na przyrost gospodarczy państw. Dzieje się tak z wielu powodów: • Różnice
 • Co znaczy Początkowy Kapitał Czy jest ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie reformy emerytalnej (1 stycznia 1999 roku) opłacali składki na Wady i zalety
 • Co znaczy Finansowego Nadzoru Komisja Pojęcie Polsce. KNF sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym i rynkiem ubezpieczeniowym, w tym rynkiem ubezpieczeń emerytalnych, a od stycznia 2008r. również nad Podobieństwa
 • Co znaczy Rozliczeniowy Kurs Wyjaśnienie Kurs aktywu bazowego, po którym dokonuje się wyliczenia transakcji na rynku instrumentów pochodnych Czemu
 • Co znaczy KURS WALUTOWY I INFLACJA Opis prowadzeniem polityki pieniężnej w gospodarce otwartej (a więc takiej, gdzie zarówno wyroby, jak i kapitał mogą swobodnie przepływać między państwem i Co gorsze
 • Co znaczy How Know Informacje Dobra niematerialne w formie wiedzy technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego: know-how - wiedzieć jak Porównaj
 • Co znaczy Laffera Krzywa Znaczenie znanych koncepcji, sugerujących że obniżka podatków może w ogóle prowadzić do strat dla budżetu państwa, a podwyżka podatków może prowadzić do dodatkowych Porównanie

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja KRZYWA LAFFERA co znaczy Know-how krzyżówka KURS WALUTOWY I INFLACJA co to jest Kurs rozliczeniowy słownik Komisja Nadzoru Finansowego czym jest Kapitał. co to znaczy.

Słownik Kapitał własny co znaczy Kupon obligacji krzyżówka Klub Paryski co to co to jest.