BUDŻET PAŃSTWA SKARBOWY BLUE co to jest
Bux, Budżet Państwa, Bon Skarbowy, Blue Chip, Bimbo - Buy In Management Buyout, Bilans Płatniczy.

Definicje z inwestowania kapitału od B

 • Co znaczy Benchmark Definicja Wartość referencyjna, stosowana do oceny efektywności kierowania
 • Co znaczy Bilans Definicja przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i źródła jego
 • Co znaczy Monetarna Baza Definicja Odmiennie: baza pieniężna
 • Co znaczy B2B - Business To Business Definicja przedsiębiorstwa, w odróżnieniu do transakcji B2C (business to customer), gdzie jedną ze stron jest konsument. B2B jest zazwyczaj stosowane
 • Co znaczy Point Breakeven Definicja poniesionymi na uruchomienie przedsięwzięcia inwestycyjnego; okres od którego przedsięwzięcie rozpoczyna przynosić zyski
 • Co znaczy Centralny Bank Definicja państwową, której powierzono zadanie emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej państwie. Najważniejszym zadaniem banku centralnego
 • Co znaczy Komercyjny Bank Definicja instytucji nazywanych pośrednikami finansowymi, które specjalizują się w gromadzeniu depozytów od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
 • Co znaczy Rozwój I Badania Definicja Działalność mająca na celu opracowywanie nowych wyrobów i mechanizmów produkcji (z angielskiego: R&D, w Polsce często używany skrót B+R
 • Co znaczy Bank Definicja Organizacja finansowa udzielająca kredytów z pieniędzy zdobytych z wkładów pieniężnych ludności i przedsiębiorstw
 • Co znaczy Korespondent Bank Definicja Bank zagraniczny reprezentujący interesy klienta danego banku za granicą
 • Co znaczy Państwowy Bank Definicja Prawo bankowe poprzez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Właścicielem banku państwowego jest Skarb Państwa
 • Co znaczy Naftowej Ropy Baryłka Definicja Standardowa miara objętości użytkowana w handlu ropą naftową. 1 baryłka to w przybliżeniu 159 litrów
 • Co znaczy Pieniężna Baza Definicja Pieniądz w formie banknotów i bilonu znajdujący się w obiegu w gospodarce
 • Co znaczy Bessa Definicja Trwający poprzez jakiś czas (kilka dni albo dłużej) spadek cen akcji na giełdzie obejmujący znaczącą część notowanych walorów
 • Co znaczy Frykcyjne Bezrobocie Definicja Czasowe bezrobocie wynikające ze zmiany miejsca zamieszkania, zmiany zawodu itp
 • Co znaczy Naturalne Bezrobocie Definicja Suma bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego
 • Co znaczy Technologiczne Bezrobocie Definicja pojawia się w rezultacie postępu technologicznego zmniejszającego zapotrzebowanie na pracę w nie wszystkich zawodach
 • Co znaczy Bankowego Sektora Bilans Definicja wszystkich aktywów finansowych i pasywów finansowych, a także innych aktywów i pasywów posiadanych w danym momencie poprzez mechanizm
 • Co znaczy Bezrobocie Definicja osób poszukujących pracy nie może jej znaleźć. Pojawia się wówczas, gdy podaż pracy przewyższa popyt na pracę. Bezrobocie jest zatem
 • Co znaczy Strukturalne Bezrobocie Definicja podaży pracy do popytu na pracę, na przykład zbyt niskimi albo nieodpowiednimi kwalifikacjami osób poszukujących pracy
 • Co znaczy Rewident Biegły Definicja Osoba posiadająca formalnie potwierdzone kompetencje do badania i oceny sprawozdań finansowych przygotowywanych poprzez spółki i instytucje
 • Co znaczy Maklerskie Biuro Definicja usługi pośrednictwa i doradztwa w dziedzinie zakupu i sprzedaży walorów notowanych na giełdzie papierów wartościowych albo innym rynku
 • Co znaczy Model Scholesa Blacka Definicja popularnych modeli wykorzystywanych do wyceny opcji. Wykorzystuje własności statystyczne cen walorów na rynku, nie polega na informacjach o
 • Co znaczy Bloomberg Definicja elektroniczne zawieranie transakcji na rynkach finansowych i dostarczający wszechstronnych informacji z rynków finansowych na całym świecie
 • Co znaczy Brent (rodzaj ropy naftowej) Definicja zawierającej około 0.37% siarki. Jej skład dobrze się sprawdza przy produkcji benzyn i produktów średnich frakcji procesu destylacji. Cena
 • Co znaczy Państwa Budżet Definicja opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu państwa jest minister finansów
 • Co znaczy Beta Definicja modelowaniu rynków akapitowych, określający siłę i kierunek reakcji cen danego waloru na zmiany indeksu giełdowego
 • Co znaczy Spółdzielczy Bank Definicja Prawo bankowe mający formę prawną spółdzielni. W Polsce na koniec 2004 roku funkcjonowało 596 banków spółdzielczych (dane NBP
 • Co znaczy Inwestycyjny Bank Definicja kapitałowym, zarządzeniu aktywami, emisji, zakupie i sprzedaży papierów wartościowych i innymi operacjami na rynkach finansowych w imieniu
 • Co znaczy Komercyjny Bank Definicja kredytów obrotowych, gromadzeniem wkładów pieniężnych i prowadzeniem i obsługą rachunków przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
 • Co znaczy Gwarancyjny Fundusz Bankowy Definicja której celem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności mechanizmu bankowego, a również wzrostu zaufania do banków
 • Co znaczy Międzynarodowych Rozliczeń Bank Definicja Settlements) – organizacja międzynarodowa zrzeszająca banki centralne i władze monetarne z 55 państw, propagująca międzynarodową współpracę
 • Co znaczy Światowy Bank Definicja rezultacie postanowień międzynarodowej konferencji w Bretton Woods, której celem była w pierwszej kolejności odbudowa Europy i Japonii ze
 • Co znaczy Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie Definicja BIZ) występują wtedy, gdy inwestor zagraniczny staje się właścicielem albo współwłaścicielem przedsiębiorstwa działającego w danym państwie
 • Co znaczy Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie Definicja budowie od podstaw jakiegoś przedsiębiorstwa (greenfield) albo przejęcie kontroli nad istniejącym przedsiębiorstwem. Oznaczają długotrwałą
 • Co znaczy Koniunkturalne Bezrobocie Definicja załamania gospodarczego, a więc wtedy, kiedy całkowity popyt w gospodarce minimalizuje się; nazywane także bezrobociem cyklicznym albo
 • Co znaczy Biały rycerz (White knight) Definicja udzielenia jej pomocy, np. w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej albo niedopuszczeniu do wrogiego przejęcia
 • Co znaczy Handlowy Bilans Definicja dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z państwie za granicę i płatności za import (wwóz) dóbr do państwie. Wpływy z eksportu zaznacza się
 • Co znaczy BILANS OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI Definicja zestawieniem dla danego roku, które pokazuje, wartość inwestycji dokonanych poprzez poszczególne sektory instytucjonalne istniejące w
 • Co znaczy Płatniczy Bilans Definicja zestawieniem wartości wszystkich transakcji gospodarczych, które w danym okresie (na przykład roku), miały miejsce między rezydentami
 • Co znaczy BIMBO - Buy In Management Buyout Definicja obecnego zarządu i managerów spoza spółki. Transakcje BIMBO zazwyczaj zwiększają efektywność działania przedsiębiorstwa, bo managerowie z
 • Co znaczy Chip Blue Definicja stabilnej spółki, o znacznym udziale w kapitalizacji rynku. Akcje takich spółek są chętnie nabywane poprzez inwestorów preferujących
 • Co znaczy Skarbowy Bon Definicja dłużny papier wartościowy emitowany poprzez państwo celem sfinansowania bieżącego deficytu budżetowego. W Polsce istnieją weksle dwudniowe
 • Co znaczy Państwa Budżet Definicja część dochodów i kosztów sektora finansów publicznych. To jest roczny plan dochodów i kosztów instytucji szczebla centralnego (tzn
 • Co znaczy Bux Definicja Indeks cen firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Budapeszcie

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Bux, Budżet Państwa, Bon Skarbowy, Blue Chip, Bimbo - Buy In Management Buyout, Bilans Płatniczy, Bilans Oszczędności I Inwestycji, Bilans Handlowy, Biały co to znaczy.

Słownik Bux, Budżet Państwa, Bon Skarbowy, Blue Chip, Bimbo - Buy co to jest.