ZASOBY ZOBOWIĄZANIE ZYSK co to jest
Zasoby, Zobowiązanie, Zysk Krańcowy, Zrównoważony Budżet, Zobowiązanie Warunkowe, Zobowiązanie.

Definicje z inwestowania kapitału od Z

 • Co znaczy Produkcyjna Zdolność Definicja Max. wielkość produkcji, jaką może osiągnąć spółka albo linia produkcyjna w jednostce czasu, odmiennie moc produkcyjna
 • Co znaczy Zapasów Zmiany Definicja zwiększenie zapasów towarów – zarówno rezerw surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, znajdujących się w magazynach przedsiębiorstw
 • Co znaczy Procentowa Stopa Zmienna Definicja abyć zmieniana w zależności od zmian stóp rynkowych; punktem wyjścia do wyliczania takich stóp są zazwyczaj stopy z rynku międzybankowego
 • Co znaczy ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I EKOLOGIA Definicja gospodarczego mierzy się w ekonomii używając wskaźnika PKB – a więc wartości finalnych towarów i usług wyprodukowanych na terenie państwie
 • Co znaczy Podatku Zwrot Definicja podatku naliczonego w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w regulaminach
 • Co znaczy Operacyjny Zysk Definicja wpływami spółki ze sprzedaży towarów i usług, a kosztami, a więc tym, co musiała wydać, lecz wyłącznie w sferze jej działalności
 • Co znaczy Strukturalne Zmiany Definicja struktury produkcji i struktury zastosowania czynników produkcji w danej gospodarce. W pierwszej kolejności rozumie się pod tym określeniem
 • Co znaczy Krótkoterminowe Zobowiązania Definicja Ogół zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego
 • Co znaczy Netto Zysk Definicja Zysk brutto spółki zmniejszony o podatek dochodowy
 • Co znaczy Naturalne Zasoby Definicja Zasoby przyrody, które są używane do produkcji dóbr i usług
 • Co znaczy Bankowy Zastaw Definicja ustanawiana zazwyczaj na rzeczy, którą - w przypadku potrzeby - łatwo jest sprzedać. Zastawem mogą abyć na przykład papiery wartościowe
 • Co znaczy Brutto Zysk Definicja po uwzględnieniu strat i zysków wyjątkowych, a więc rezultacie finansowego zdarzeń trudnych do przewidzenia i nie związanych z ogólnym
 • Co znaczy Zastaw Definicja Rzecz mająca wartość pieniężną zastawiana jako zabezpieczenie kredytu albo pożyczki
 • Co znaczy Społecznych Ubezpieczeń Zakład Definicja wyposażona w osobowość prawną. Zakład Ubezpieczeń Socjalnych określa obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyznaje uprawnienia do
 • Co znaczy Nominalna Zbieżność Definicja realizacji mierników z Maastricht: - stabilizacji cen - stopa inflacji danego państwa nie może abyć wyższa niż 1,5% od przeciętnej stopy
 • Co znaczy Spadochron Złoty Definicja przejęciem) – zagwarantowanie w statucie firmy albo w kontrakcie managerskim bardzo wysokich odszkodowań albo/i innych korzyści dla
 • Co znaczy Długoterminowe Zobowiązania Definicja Zadłużenie, którego termin spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy
 • Co znaczy Zysk z działalności gospodarczej Definicja związane z działalnością gospodarczą spółki: różnica między sumą zysku z działalności operacyjnej i przychodami finansowymi, a kosztami
 • Co znaczy Pieniężne Zobowiązanie Definicja Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony poprzez dłużnika na rzecz wierzyciela
 • Co znaczy Warunkowe Zobowiązanie Definicja Obowiązek wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń
 • Co znaczy Budżet Zrównoważony Definicja Budżet, gdzie opłaty są równe dochodom
 • Co znaczy Krańcowy Zysk Definicja Wielkość o jaką zmieni się zysk w rezultacie sprzedaży dodatkowej jednostki produktu
 • Co znaczy Zobowiązanie Definicja wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego zachowania (świadczenia). Dłużnik obowiązany to jest świadczenie spełnić
 • Co znaczy Zasoby Definicja Dobra znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa; również cokolwiek, co zostało wykorzystane jako wkład do produkcji dóbr i usług

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Zasoby, Zobowiązanie, Zysk Krańcowy, Zrównoważony Budżet, Zobowiązanie Warunkowe, Zobowiązanie Pieniężne, Zysk Z Działalności Gospodarczej, Zobowiązania co to znaczy.

Słownik Zasoby, Zobowiązanie, Zysk Krańcowy, Zrównoważony Budżet co to jest.