WARSET WSKAŹNIK STOPA co to jest
Warset, Wskaźnik Stopa Dywidendy (Dividend Yield), Wolny Rynek, Własność Prywatna, Windykacja.

Definicje z inwestowania kapitału od W

 • Co znaczy Waloryzacja rent i emerytur Definicja Podwyższanie w celu zachowania przynajmniej ich realnej wartości wskutek wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
 • Co znaczy WALUTA REZERWOWA Definicja jest powszechnie – na całym świecie – akceptowany jako zapłata za transakcje międzynarodowe. Banki centralne poszczególnych państw
 • Co znaczy WIG20 Definicja Indeks giełdowy, w którego skład wchodzi dwadzieścia największych i w najwyższym stopniu płynnych spółek giełdowych
 • Co znaczy WIRR Definicja jeden z indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, obejmujący małe firmy. W marcu 2007 zastąpiony indeksem sWIG80
 • Co znaczy Wrogie przejęcie (Hostile Takeover) Definicja jego zarządu albo porady nadzorczej. Dotyczy w pierwszej kolejności firm publicznych notowanych na giełdach papierów wartościowych
 • Co znaczy Wskaźnik Big Maca Definicja restauracji McDonalds przeliczona na dolary amerykańskie. Przyjmując, iż Big Mac jest wytworem standardowym, jego cena jego winna być taka
 • Co znaczy Wskaźnik cena/zysk Definicja używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji i zysku netto przypadającego na jedną akcję. Ustala, ile
 • Co znaczy WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO Definicja dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa
 • Co znaczy Wspólny Rynek Definicja początki sięgają XVIII w. Jej zasadą jest wzajemne zniesienie między poszczególnymi państwami barier handlowych i ograniczenie wszelkich
 • Co znaczy WYNIK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Definicja to różnica pomiędzy dochodami a opłatami sektora finansów publicznych odnotowanymi w danym roku. Jeśli opłaty są wyższe od dochodów, mamy
 • Co znaczy Współczynnik zatrudnienia Definicja Udział liczby pracujących w łącznej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danym państwie
 • Co znaczy Wolna przedsiębiorczość Definicja Mechanizm gospodarczy oparty na prywatnej własności, konkurencji, i na motywie zysku
 • Co znaczy WIBOR Definicja oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie. To jest oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Odmiennie
 • Co znaczy Wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych (CPI) Definicja Miara inflacji; porównuje bieżące ceny powszechnie kupowanych towarów i usług z ich w momencie bazowym
 • Co znaczy Wartość rzeczywista Definicja Wartość odtworzeniowa zmniejszona o stopień technicznego zużycia
 • Co znaczy WSPÓLNA POLITYKA ROLNA Definicja stanowi w najwyższym stopniu rozbudowany i politycznie kontrowersyjny obiekt integracji ekonomicznej w Europie. W założeniu ma ona służyć
 • Co znaczy WYDATKI SEKTORA PUBLICZNEGO Definicja stanowią wszelakie opłaty, których dokonują podmioty należące do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem operacji dokonywanych wewnątrz
 • Co znaczy Wynik finansowy Definicja Różnica między przychodami i kosztami jednostki gospodarczej
 • Co znaczy WZROST GOSPODARCZY Definicja przeliczeniu na głowę mieszkańca państwie stanowi bardzo ważną / najlepszą ze znanych miarę poziomu rozwoju gospodarczego, a długookresowy
 • Co znaczy Wielki Kryzys Definicja 1929 - 1933. Symbolicznym początkiem recesji abył krach na giełdzie nowojorskiej („czarny wtorek”). W wyniku recesji gwałtownie spadł PKB
 • Co znaczy WSPÓŁCZYNIK GINIEGO Definicja dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa
 • Co znaczy WYDAJNOŚĆ PRACY Definicja produkowana w określonym czasie poprzez jednego pracującego. Wydajność pracy jest jedną z najważniejszych miar określających poziom rozwoju
 • Co znaczy Wartość pieniądza w czasie Definicja bardziej cenią sobie sposobność konsumpcji danej ilości dóbr przedtem niż potem. Przez wzgląd na tym za pożyczenie od kogoś pieniędzy, co
 • Co znaczy Warrant Definicja kupna (warrant call) albo sprzedaży (warrant put) instrumentu bazowego po z góry ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości
 • Co znaczy Wolumen Definicja zsumować strumienie różnych dóbr, usług albo/i towarów, które są bezpośrednio nieporównywalne. Do zsumowania wykorzystuje się ich wartość
 • Co znaczy Wskaźnik cena/wartość księgowa Definicja używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji do wartości księgowej firmy przypadającej na jedną akcję
 • Co znaczy Wskaźnik cena/przepływy gotówkowe Definicja używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji do wartości przepływów pieniężnych firmy przypadających
 • Co znaczy Wadium Definicja Stawka zabezpieczająca spełnienie warunków umowy, której wpłacenie często jest warunkiem przystąpienia do przetargu, licytacji itp
 • Co znaczy WIG Definicja Warszawski Indeks Giełdowy, kluczowy indeks cen Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
 • Co znaczy WTO - World Trade Organization Definicja międzynarodowa organizacja promująca wolny handel; utworzona w 1994 roku, następczyni GATT; Polska należy do państw założycielskich WTO
 • Co znaczy Waluta rezerwowa Definicja przechowuje własne rezerwy walutowe, będące międzynarodowymi środkami płatniczymi utrzymywanymi w banku centralnym w celu finansowania
 • Co znaczy Waluta transakcyjna Definicja międzynarodowych na rynku towarowym i walutowym; jeśli walutą transakcyjną nie jest waluta jednej ze stron transakcji, wówczas wykorzystuje
 • Co znaczy Wartość odtworzeniowa Definicja Bieżący wydatek zakupu albo wytworzenia elementów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości
 • Co znaczy Wartość wewnętrzna (Intrinsic Value) Definicja opcji in-the-money gdyby ją wykonał; dla opcji call, która jest in-the-money, wartość wewnętrzna jest równa różnicy pomiędzy bieżącą ceną
 • Co znaczy WIBID Definicja oprocentowania, po jakiej banki komercyjne są gotowe pożyczyć kapitał innym bankom na międzybankowym rynku niezabezpieczonych kredytów i
 • Co znaczy Wiek emerytalny Definicja którego możliwe (ale nie niezbędne) jest przejście na emeryturę. Aktualnie obowiązujące normy to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
 • Co znaczy Wierzytelność Definicja Przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika świadczenia (w pieniądzu albo w naturze
 • Co znaczy Windykacja Definicja w oparciu o regulaminy prawa; w praktyce gospodarczej - wszelakie działania (w granicach prawa) prowadzące do ściągnięcia należności
 • Co znaczy Własność prywatna Definicja przedsiębiorczości, które gwarantuje osobie prywatnej możliwość pełnego korzystania i dysponowania dobrami do niej należącymi
 • Co znaczy Wolny rynek Definicja Rynek, który funkcjonuje w uwarunkowaniach wolnej konkurencji
 • Co znaczy Wskaźnik stopa dywidendy (dividend yield) Definicja oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; relacja dywidendy wypłacanej poprzez daną spółkę przypadającej na jedną akcję do ceny
 • Co znaczy WARSET Definicja notowania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Do jego fundamentalnych funkcji należą: przyjmowanie zleceń od domów maklerskich

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Warset, Wskaźnik Stopa Dywidendy (Dividend Yield), Wolny Rynek, Własność Prywatna, Windykacja, Wierzytelność, Wiek Emerytalny, Wibid, Wartość Wewnętrzna co to znaczy.

Słownik Warset, Wskaźnik Stopa Dywidendy (Dividend Yield), Wolny co to jest.