WYNIK SEKTORA FINANSÓW co to jest
Waloryzacja rent i emerytur co znaczy WIRR krzyżówka Warrant co to jest Własność prywatna słownik.

Definicje z inwestowania kapitału od W

 • Co znaczy WYNIK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Co znaczy publicznych to różnica pomiędzy dochodami a opłatami sektora finansów publicznych odnotowanymi w danym roku. Jeśli opłaty są wyższe od dochodów, mamy do Porównanie
 • Co znaczy Wskaźnik cena/przepływy gotówkowe Krzyżówka wyznaczników używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji do wartości przepływów pieniężnych firmy przypadających na Dlaczego
 • Co znaczy Wartość wewnętrzna (Intrinsic Value) Co to jest posiadacza opcji in-the-money gdyby ją wykonał; dla opcji call, która jest in-the-money, wartość wewnętrzna jest równa różnicy pomiędzy bieżącą ceną Jak lepiej
 • Co znaczy Rzeczywista Wartość Słownik Wartość odtworzeniowa zmniejszona o stopień technicznego zużycia Kiedy
 • Co znaczy Giniego Współczynnik Czym jest dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika Od czego zależy
 • Co znaczy Gospodarczy Wzrost Co oznacza przeliczeniu na głowę mieszkańca państwie stanowi bardzo ważną / najlepszą ze znanych miarę poziomu rozwoju gospodarczego, a długookresowy przyrost PKB w Na czym polega
 • Co znaczy Wskaźnik cena/wartość księgowa Tłumaczenie wyznaczników używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji do wartości księgowej firmy przypadającej na jedną akcję Różnice
 • Co znaczy Giniego Współczynik Przykłady dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika Wady i zalety
 • Co znaczy Maca Big Wskaźnik Definicja Mac w restauracji McDonalds przeliczona na dolary amerykańskie. Przyjmując, iż Big Mac jest wytworem standardowym, jego cena jego winna być taka sama na całym Podobieństwa
 • Co znaczy Finansowy Wynik Encyklopedia Różnica między przychodami i kosztami jednostki gospodarczej Czemu
 • Co znaczy Wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych (CPI) Jak działa Miara inflacji; porównuje bieżące ceny powszechnie kupowanych towarów i usług z ich w momencie bazowym Co gorsze
 • Co znaczy Odtworzeniowa Wartość Czy jest Bieżący wydatek zakupu albo wytworzenia elementów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości Porównaj
 • Co znaczy Wrogie przejęcie (Hostile Takeover) Pojęcie wbrew woli jego zarządu albo porady nadzorczej. Dotyczy w pierwszej kolejności firm publicznych notowanych na giełdach papierów wartościowych, zazwyczaj Porównanie
 • Co znaczy Windykacja Wyjaśnienie drodze sądowej w oparciu o regulaminy prawa; w praktyce gospodarczej - wszelakie działania (w granicach prawa) prowadzące do ściągnięcia należności Dlaczego
 • Co znaczy Publicznego Sektora Wydatki Opis publicznych stanowią wszelakie opłaty, których dokonują podmioty należące do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem operacji dokonywanych wewnątrz tego Jak lepiej
 • Co znaczy Rezerwowa Waluta Informacje przechowuje własne rezerwy walutowe, będące międzynarodowymi środkami płatniczymi utrzymywanymi w banku centralnym w celu finansowania ujemnego salda bilansu Kiedy
 • Co znaczy Rynek Wspólny Znaczenie której początki sięgają XVIII w. Jej zasadą jest wzajemne zniesienie między poszczególnymi państwami barier handlowych i ograniczenie wszelkich utrudnień we Od czego zależy
 • Co znaczy Pracy Wydajność Co znaczy produkowana w określonym czasie poprzez jednego pracującego. Wydajność pracy jest jedną z najważniejszych miar określających poziom rozwoju gospodarczego i Na czym polega
 • Co znaczy WTO - World Trade Organization Krzyżówka międzynarodowa organizacja promująca wolny handel; utworzona w 1994 roku, następczyni GATT; Polska należy do państw założycielskich WTO Różnice
 • Co znaczy Rynek Wolny Co to jest Rynek, który funkcjonuje w uwarunkowaniach wolnej konkurencji Wady i zalety
 • Co znaczy Wadium Słownik Stawka zabezpieczająca spełnienie warunków umowy, której wpłacenie często jest warunkiem przystąpienia do przetargu, licytacji itp Podobieństwa
 • Co znaczy Rolna Polityka Wspólna Czym jest UE (UE) stanowi w najwyższym stopniu rozbudowany i politycznie kontrowersyjny obiekt integracji ekonomicznej w Europie. W założeniu ma ona służyć stabilizacji Czemu
 • Co znaczy Wibor Co oznacza kwota oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie. To jest oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Odmiennie mówiąc to jest Co gorsze
 • Co znaczy Wierzytelność Tłumaczenie Przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika świadczenia (w pieniądzu albo w naturze Porównaj
 • Co znaczy Przedsiębiorczość Wolna Przykłady Mechanizm gospodarczy oparty na prywatnej własności, konkurencji, i na motywie zysku Porównanie
 • Co znaczy Emerytalny Wiek Definicja osiągnięciu którego możliwe (ale nie niezbędne) jest przejście na emeryturę. Aktualnie obowiązujące normy to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn Dlaczego
 • Co znaczy Wolumen Encyklopedia pozwalający zsumować strumienie różnych dóbr, usług albo/i towarów, które są bezpośrednio nieporównywalne. Do zsumowania wykorzystuje się ich wartość mierzoną Jak lepiej
 • Co znaczy Zatrudnienia Współczynnik Jak działa Udział liczby pracujących w łącznej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danym państwie Kiedy
 • Co znaczy Rezerwowa Waluta Czy jest który jest powszechnie – na całym świecie – akceptowany jako zapłata za transakcje międzynarodowe. Banki centralne poszczególnych państw utrzymują zapasy Od czego zależy
 • Co znaczy Wig Pojęcie Warszawski Indeks Giełdowy, kluczowy indeks cen Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Na czym polega
 • Co znaczy Wibid Wyjaśnienie średnia wartość oprocentowania, po jakiej banki komercyjne są gotowe pożyczyć kapitał innym bankom na międzybankowym rynku niezabezpieczonych kredytów i Różnice
 • Co znaczy Wskaźnik stopa dywidendy (dividend yield) Opis używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; relacja dywidendy wypłacanej poprzez daną spółkę przypadającej na jedną akcję do ceny akcji Wady i zalety
 • Co znaczy Transakcyjna Waluta Informacje transakcji międzynarodowych na rynku towarowym i walutowym; jeśli walutą transakcyjną nie jest waluta jednej ze stron transakcji, wówczas wykorzystuje się inną Podobieństwa
 • Co znaczy Wig20 Znaczenie Indeks giełdowy, w którego skład wchodzi dwadzieścia największych i w najwyższym stopniu płynnych spółek giełdowych Czemu
 • Co znaczy Warset Co znaczy obsługujący notowania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Do jego fundamentalnych funkcji należą: przyjmowanie zleceń od domów maklerskich Co gorsze
 • Co znaczy Kryzys Wielki Krzyżówka latach 1929 - 1933. Symbolicznym początkiem recesji abył krach na giełdzie nowojorskiej („czarny wtorek”). W wyniku recesji gwałtownie spadł PKB większości Porównaj
 • Co znaczy Wartość pieniądza w czasie Co to jest iż ludzie bardziej cenią sobie sposobność konsumpcji danej ilości dóbr przedtem niż potem. Przez wzgląd na tym za pożyczenie od kogoś pieniędzy, co jest Porównanie
 • Co znaczy Zysk Cena Wskaźnik Słownik wyznaczników używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji i zysku netto przypadającego na jedną akcję. Ustala, ile Dlaczego
 • Co znaczy Prywatna Własność Czym jest Fundamentalne prawo wolnej przedsiębiorczości, które gwarantuje osobie prywatnej możliwość pełnego korzystania i dysponowania dobrami do niej należącymi Jak lepiej
 • Co znaczy Warrant Co oznacza prawo do kupna (warrant call) albo sprzedaży (warrant put) instrumentu bazowego po z góry ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości. Warranty to Kiedy
 • Co znaczy Wirr Tłumaczenie Równoległego – jeden z indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, obejmujący małe firmy. W marcu 2007 zastąpiony indeksem sWIG80 Od czego zależy
 • Co znaczy Waloryzacja rent i emerytur Przykłady Podwyższanie w celu zachowania przynajmniej ich realnej wartości wskutek wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Na czym polega

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Waloryzacja rent i emerytur co znaczy WIRR krzyżówka Warrant co to jest Własność prywatna słownik Wskaźnik cena/zysk czym jest Wartość pieniądza w czasie co. co to znaczy.

Słownik WYNIK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH co znaczy Wskaźnik cena/przepływy co to jest.