WSKAŹNIK STOPA DYWIDENDY co to jest
DEFINICJA Wskaźnik Stopa Dywidendy (Dividend Yield), Wskaźnik Cena/Wartość Księgowa, Wydatki.

Definicje z inwestowania kapitału od W

 • Co znaczy Odtworzeniowa Wartość Definicja Bieżący wydatek zakupu albo wytworzenia elementów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości
 • Co znaczy Kryzys Wielki Definicja 1929 - 1933. Symbolicznym początkiem recesji abył krach na giełdzie nowojorskiej („czarny wtorek”). W wyniku recesji gwałtownie spadł PKB
 • Co znaczy Wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych (CPI) Definicja Miara inflacji; porównuje bieżące ceny powszechnie kupowanych towarów i usług z ich w momencie bazowym
 • Co znaczy Rolna Polityka Wspólna Definicja stanowi w najwyższym stopniu rozbudowany i politycznie kontrowersyjny obiekt integracji ekonomicznej w Europie. W założeniu ma ona służyć
 • Co znaczy Wierzytelność Definicja Przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika świadczenia (w pieniądzu albo w naturze
 • Co znaczy Wig Definicja Warszawski Indeks Giełdowy, kluczowy indeks cen Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
 • Co znaczy Wrogie przejęcie (Hostile Takeover) Definicja jego zarządu albo porady nadzorczej. Dotyczy w pierwszej kolejności firm publicznych notowanych na giełdach papierów wartościowych
 • Co znaczy Wirr Definicja jeden z indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, obejmujący małe firmy. W marcu 2007 zastąpiony indeksem sWIG80
 • Co znaczy Przedsiębiorczość Wolna Definicja Mechanizm gospodarczy oparty na prywatnej własności, konkurencji, i na motywie zysku
 • Co znaczy Rzeczywista Wartość Definicja Wartość odtworzeniowa zmniejszona o stopień technicznego zużycia
 • Co znaczy Pracy Wydajność Definicja produkowana w określonym czasie poprzez jednego pracującego. Wydajność pracy jest jedną z najważniejszych miar określających poziom rozwoju
 • Co znaczy Rezerwowa Waluta Definicja przechowuje własne rezerwy walutowe, będące międzynarodowymi środkami płatniczymi utrzymywanymi w banku centralnym w celu finansowania
 • Co znaczy Wibid Definicja oprocentowania, po jakiej banki komercyjne są gotowe pożyczyć kapitał innym bankom na międzybankowym rynku niezabezpieczonych kredytów i
 • Co znaczy Warrant Definicja kupna (warrant call) albo sprzedaży (warrant put) instrumentu bazowego po z góry ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości
 • Co znaczy Waloryzacja rent i emerytur Definicja Podwyższanie w celu zachowania przynajmniej ich realnej wartości wskutek wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
 • Co znaczy Zatrudnienia Współczynnik Definicja Udział liczby pracujących w łącznej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danym państwie
 • Co znaczy Wibor Definicja oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie. To jest oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Odmiennie
 • Co znaczy Wskaźnik cena/przepływy gotówkowe Definicja używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji do wartości przepływów pieniężnych firmy przypadających
 • Co znaczy Giniego Współczynik Definicja dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa
 • Co znaczy Emerytalny Wiek Definicja którego możliwe (ale nie niezbędne) jest przejście na emeryturę. Aktualnie obowiązujące normy to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
 • Co znaczy Wolumen Definicja zsumować strumienie różnych dóbr, usług albo/i towarów, które są bezpośrednio nieporównywalne. Do zsumowania wykorzystuje się ich wartość
 • Co znaczy WTO - World Trade Organization Definicja międzynarodowa organizacja promująca wolny handel; utworzona w 1994 roku, następczyni GATT; Polska należy do państw założycielskich WTO
 • Co znaczy Prywatna Własność Definicja przedsiębiorczości, które gwarantuje osobie prywatnej możliwość pełnego korzystania i dysponowania dobrami do niej należącymi
 • Co znaczy Finansowy Wynik Definicja Różnica między przychodami i kosztami jednostki gospodarczej
 • Co znaczy Wig20 Definicja Indeks giełdowy, w którego skład wchodzi dwadzieścia największych i w najwyższym stopniu płynnych spółek giełdowych
 • Co znaczy Maca Big Wskaźnik Definicja restauracji McDonalds przeliczona na dolary amerykańskie. Przyjmując, iż Big Mac jest wytworem standardowym, jego cena jego winna być taka
 • Co znaczy Rezerwowa Waluta Definicja jest powszechnie – na całym świecie – akceptowany jako zapłata za transakcje międzynarodowe. Banki centralne poszczególnych państw
 • Co znaczy Rynek Wspólny Definicja początki sięgają XVIII w. Jej zasadą jest wzajemne zniesienie między poszczególnymi państwami barier handlowych i ograniczenie wszelkich
 • Co znaczy Zysk Cena Wskaźnik Definicja używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji i zysku netto przypadającego na jedną akcję. Ustala, ile
 • Co znaczy Giniego Współczynnik Definicja dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa
 • Co znaczy WYNIK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Definicja to różnica pomiędzy dochodami a opłatami sektora finansów publicznych odnotowanymi w danym roku. Jeśli opłaty są wyższe od dochodów, mamy
 • Co znaczy Rynek Wolny Definicja Rynek, który funkcjonuje w uwarunkowaniach wolnej konkurencji
 • Co znaczy Transakcyjna Waluta Definicja międzynarodowych na rynku towarowym i walutowym; jeśli walutą transakcyjną nie jest waluta jednej ze stron transakcji, wówczas wykorzystuje
 • Co znaczy Gospodarczy Wzrost Definicja przeliczeniu na głowę mieszkańca państwie stanowi bardzo ważną / najlepszą ze znanych miarę poziomu rozwoju gospodarczego, a długookresowy
 • Co znaczy Wartość wewnętrzna (Intrinsic Value) Definicja opcji in-the-money gdyby ją wykonał; dla opcji call, która jest in-the-money, wartość wewnętrzna jest równa różnicy pomiędzy bieżącą ceną
 • Co znaczy Wadium Definicja Stawka zabezpieczająca spełnienie warunków umowy, której wpłacenie często jest warunkiem przystąpienia do przetargu, licytacji itp
 • Co znaczy Windykacja Definicja w oparciu o regulaminy prawa; w praktyce gospodarczej - wszelakie działania (w granicach prawa) prowadzące do ściągnięcia należności
 • Co znaczy Warset Definicja notowania na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Do jego fundamentalnych funkcji należą: przyjmowanie zleceń od domów maklerskich
 • Co znaczy Wartość pieniądza w czasie Definicja bardziej cenią sobie sposobność konsumpcji danej ilości dóbr przedtem niż potem. Przez wzgląd na tym za pożyczenie od kogoś pieniędzy, co
 • Co znaczy Publicznego Sektora Wydatki Definicja stanowią wszelakie opłaty, których dokonują podmioty należące do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem operacji dokonywanych wewnątrz
 • Co znaczy Wskaźnik cena/wartość księgowa Definicja używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji do wartości księgowej firmy przypadającej na jedną akcję
 • Co znaczy Wskaźnik stopa dywidendy (dividend yield) Definicja oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; relacja dywidendy wypłacanej poprzez daną spółkę przypadającej na jedną akcję do ceny

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja DEFINICJA Wskaźnik Stopa Dywidendy (Dividend Yield), Wskaźnik Cena/Wartość Księgowa, Wydatki Sektora Publicznego, Wartość Pieniądza W Czasie, Warset, Windykacja, Wadium co to znaczy.

Słownik Czym jest Wskaźnik Stopa Dywidendy (Dividend Yield), Wskaźnik co to jest.