FINANSOWE AKTYWA co to jest
Definicja AKTYWA FINANSOWE oznacza: Aktywa finansowe (odmiennie zwane instrumentami finansowymi.

Czy przydatne?

Co to jest AKTYWA FINANSOWE

Definicja: Aktywa finansowe (odmiennie zwane instrumentami finansowymi albo walorami finansowymi) to należności od innych osób i instytucji, które znajdują się w naszym posiadaniu. Ogólnie rzecz biorąc, aktywa finansowe mogą abyć dwojakiego rodzaju: mogą abyć lub długiem (który ktoś jest nam winny), lub prawem do własności (na przykład akcją dającą nam prawo do własności spółki). Dług jest obietnicą złożoną poprzez pożyczkobiorcę, przez którą zobowiązuje się on do zwrócenia w przyszłości otrzymanej sumy pieniędzy wspólnie z określonymi odsetkami. Umowy w kwestii zaciągnięcia długu różnią się między sobą pod względem ryzyka niespłacenia, czasu trwania (zapadalności) i metody spłaty odsetek i pożyczonej stawki (zwanej kapitałem). Wysokość odsetek (stopy procentowej, którą pobiera pożyczkodawca w zamian za swoją usługę udzielenia pożyczki), zależy od podanych cech pożyczki. Instrumenty dłużne różnią się także tym, czy stopa procentowa jest stała poprzez moment trwania długu, czy też zmienna odpowiednio z formułą zapisaną w umowie na przykład wymienia się raz na kwartał w zależności od zmian stopy, po której banki udzielają między sobą 3-miesięcznych depozytów. Na ogół im dłuższy jest termin zapadania długu, tym częściej stosuje się zmienne stopy procentowe ze względu na ryzyko ich zmian. Fundamentalnymi formami długu są pożyczki, weksle, kredyty, bony skarbowe i obligacje. Jeśli natomiast pożyczyliśmy pieniądze bankowi, zobowiązanie banku nazywane jest depozytem. Wszystkie sektory gospodarki używają długu; gospodarstwa domowe biorą kredyty na sfinansowanie zakupów dóbr konsumpcyjnych i potrzeb mieszkaniowych (kredyty hipoteczne, a więc pod zastaw kupowanej nieruchomości), przedsiębiorstwa, banki i rząd wydają (emitują) obligacje i zaciągają kredyty. Drugim typem instrumentu finansowego są prawa własności do spółki, a więc akcje lub udziały. Posiadanie akcji i udziałów upoważnia właściciela do udziału w zysku, a więc dywidendy. Prócz dywidendy akcjonariusze mogą liczyć na nieujemnyą stopę zwrotu od włożonych w zakup akcji pieniędzy (kapitału), jeśli cena akcji wzrośnie powyżej ceny ich zakupu. Może ona jednak także spaść, co łączy się ze stratą. W skrajnym przypadku cena może obniżyć się do zera, a wtedy znaczy to całkowitą utratę kapitału (dzieje się tak w razie bankructwa spółki)

Czym jest AKTYWA FINANSOWE znaczenie w Słownik A .