RATING RATY LEASINGOWE RYNEK co to jest
PRZYKŁADY Rating, Raty Leasingowe, Rynek Pieniężny, Rynki Finansowe, Rachunek Bieżący, Regon, Rynek.

Definicje z inwestowania kapitału od R

 • Co znaczy Rękojmia Definicja sprzedającego, że wyrób albo usługa jest wolna od wad; rękojmia obowiązuje 3 miesiące od daty zakupu albo upłynięcia gwarancji
 • Co znaczy Rezerwy Definicja gospodarczy utrzymuje ze względu na możliwość wystąpienia niespodziewanych potrzeb, na skutek wymagań prawnych albo z uwagi na zawarte
 • Co znaczy Fishera Równanie Definicja zależności pomiędzy ilością pieniądza w gospodarce i poziomem cen. Generalnie rzecz biorą można stwierdzić, że ekonomiści są zgodni co do
 • Co znaczy Pieniężnych Przepływów Rachunek Definicja jakie miały miejsce w spółce w ustalonym okresie sprawozdawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się w celu oceny sytuacji
 • Co znaczy Kapitałowa Rata Definicja Rata jest równa stawce kredytu podzielonej poprzez ilość rat
 • Co znaczy Finansowy Rachunek Definicja napływ i odpływ pieniądza z państwie w związku z inwestycjami zagranicznymi i zobowiązania i należności z tytułu otrzymanych i udzielonych
 • Co znaczy Procentowa Stopa Realna Definicja Stopa procentowa zmniejszona o stopę inflacji
 • Co znaczy Rynek Definicja osoby i instytucje chcące kupić dobra (wyroby, usługi, aktywa) spotykają się z tymi, którzy pragną te dobra sprzedać. Rynek może oczywiście
 • Co znaczy Reasekuracja Definicja Podział ryzyka ubezpieczeniowego między sporo spółek ubezpieczeniowych. Coś w rodzaju ubezpieczenia dla spółki ubezpieczeniowej
 • Co znaczy Gospodarcza Równowaga Definicja popyt na rynku jest równy podaży. Jeśli stan równowagi panuje na wszystkich rynkach towarów i usług i czynników produkcji to mówimy o
 • Co znaczy Wewnętrzna Równowaga Definicja pełnym zatrudnieniem (albo ewentualnie niewielkim bezrobociem) przy stabilnych cenach i możliwie niskiej inflacji
 • Co znaczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) Definicja także kontem osobistym, umożliwiający deponowanie pieniędzy, dokonywanie rozliczeń przez realizację stałych zleceń i zaciąganie kredytu
 • Co znaczy Repo Reverse Definicja poprzez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym, nie mniej jednak bank centralny ma zagwarantowane prawo ich wykupu w
 • Co znaczy Obowiązkowa Rezerwa Definicja gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą utrzymywać na mocy decyzji banku centralnego; jej podwyższenie poprzez bank centralny
 • Co znaczy Trwały Majątek Rzeczowy Definicja Majątek, który obejmuje grunty, budynki, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, a także pozostałe środki trwałe
 • Co znaczy Emerytalna Reforma Definicja wymianie mechanizmu emerytalnego, któremu grozi niewypłacalność, na mechanizm, gdzie wysokość wypłat dostosowana jest do sumy
 • Co znaczy Inwestycji Rentowność Definicja przychodów uzyskanych dzięki nakładom poniesionym na daną inwestycję w wyznaczonym okresie, najczęściej roku. Rentowność inwestycji
 • Co znaczy Pieniężnej Polityki Rada Definicja Polskiego; w jej skład wchodzi 9 członków - powoływanych po trzech poprzez Prezydenta, Sejm i Senat - i przewodniczący, którym jest Prezes
 • Co znaczy ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE Definicja roli państwa w gospodarce to: rola legislacyjna, a więc tworzenie prawa obowiązującego podmioty gospodarcze i regulującego obowiązujące
 • Co znaczy Wyników Rachunek Definicja zobacz: rachunek zysków i strat
 • Co znaczy Pieniężnej Polityki Rada Definicja ciało kolegialnie podejmujące decyzje w kwestiach polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, a więc banku centralnego naszego państwie
 • Co znaczy Rachunek zysków i strat Definicja Kolekcja wydatków i strat z dochodami i zyskami spółki w danym okresie; zwany także rachunkiem wyników
 • Co znaczy Zyski Reinwestowane Definicja właścicielom (udziałowcom) spółki w formie dywidendy, lecz są używane do sfinansowania inwestycji podejmowanych poprzez spółekę
 • Co znaczy Niedźwiedzia Rynek Definicja Przypadek, gdzie na giełdzie papierów wartościowych przeważają spadki cen. Niedźwiedź jest symbolem bessy giełdowej
 • Co znaczy Reuters Definicja dostarczająca bieżące wiadomości, ze specjalnym uwzględnieniem informacji z rynków finansowych. Spółka Reuters słynie również z platformy
 • Co znaczy Reeksport Definicja Sprzedaż za granicę dóbr, które zostały uprzednio zaimportowane do państwie
 • Co znaczy Kursowy Reżim Definicja to określenie warunków wpływających w zasadniczy sposób na kształtowanie kursu walutowego; w teorii ekonomii wyróżnia się dwa modelowe
 • Co znaczy Pracy Rynek Definicja spotykają się pracownicy oferujący świadczenie swojej pracy (gospodarstwa domowe) z przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, by
 • Co znaczy Recesja Definicja gospodarce. Przyjmuje się, iż recesja ma miejsce gdy poprzez kilka następnych kwartałów dynamika roczna Produktu Krajowego Brutto pozostaje
 • Co znaczy Realny Produkt Krajowy Brutto Definicja Wskaźnik mierzący przyrost gospodarczy z uwzględnieniem inflacji, a więc zmiany ogólnego poziomu cen
 • Co znaczy Repo Definicja agreement - umowa odkupu. Operacja polegająca na zakupie poprzez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych, zobowiązując
 • Co znaczy Dochodów Rozkład Definicja sposób produkowane w gospodarce łączne dochody (równe łącznemu PKB) dzielone są między różne ekipy gospodarstw domowych. W statystyce
 • Co znaczy Kapitałowy Rynek Definicja finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje średnio- i długoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym papiery dłużne i
 • Co znaczy Bankowy Rachunek Definicja rejestracji wpłat, udzielanych kredytów, rozliczeń bezgotówkowych, wypłat i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku poprzez jego
 • Co znaczy Takeover Reverse Rto Definicja poprzez firmę nie notowaną na giełdzie akcji firmy giełdowej w ilości dającej kontrolę nad nią. W dalszym ciągu właściciele spółki nie
 • Co znaczy David Ricardo Definicja ekonomista, artysta teorii przewag komparatywnych. Ricardo rozwinął także teorię wartości bazującą na pracy, niezbędnej do wytworzenia
 • Co znaczy Rtx Definicja kapitalizacji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie; został skonstruowany i jest wyliczany poprzez Austriacką Giełdę
 • Co znaczy Rynki wschodzące (Emerging markets) Definicja światowego obiegu gospodarczego obejmującego przepływ towarów, ludzi, instrumentów finansowych. Do rynków wschodzących zalicza się państwa
 • Co znaczy Europejskiej Unii Rada Definicja European Union). Główny organ decydujący UE złożony z przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu ministerialnym; do jej kompetencji
 • Co znaczy Walutowy Rynek Definicja obce waluty (sprzedają je na przykład spółki, które zarobiły je dzięki eksportowi, a kupują na przykład spółki, które potrzebują dewiz do
 • Co znaczy Podatkowy Raj Definicja zagraniczne dzięki wyjątkowo korzystnym regulaminom podatkowym (zerowy albo bardzo niski podatek dochodowy, brak konieczności ujawniania
 • Co znaczy Pozycji Rolowanie Definicja Ponowny zakup takiego samego instrumentu finansowego po zapadnięciu instrumentu kupionego przedtem; odnowienie/przedłużenie inwestycji
 • Co znaczy Walutowe Rezerwy Definicja przetrzymywane poprzez bank centralny. Banki centralne utrzymują rezerwy walutowe, by zapewnić bezpieczeństwo zamiany z zagranicą, a więc
 • Co znaczy Bank Na Run Definicja któremu zazwyczaj towarzyszy panika. Run na bank ma miejsce w razie utracenia poprzez depozytariuszy zaufania do banku i przekonania, iż
 • Co znaczy Regionalny Rozwój Definicja regionów wchodzących w skład danego państwie. Celem polityki rozwoju regionalnego to jest, by osiągnąć jak najwyższy i względnie
 • Co znaczy Kapitałowy Rachunek Definicja kapitałowe, do których zalicza się dary i środki z tytułu pomocy bezzwrotnej, dokonane z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie środków
 • Co znaczy Byka Rynek Definicja Przypadek, gdzie na giełdzie papierów wartościowych przeważają wzrosty cen. Byk jest symbolem hossy giełdowej
 • Co znaczy Regon Definicja Statystyczny numer identyfikacyjny podmiotów gospodarczych składający się z 9 cyfr, które nie mogą mieć ukrytego albo jawnego charakteru
 • Co znaczy Bieżący Rachunek Definicja sumę wartości zamiany dóbr i usług państwie i dochody jednostronnych transferów za granicę; Składniki rachunku obrotów bieżących to bilans
 • Co znaczy Finansowe Rynki Definicja instrumentami finansowymi. Rynki finansowe nie są jednorodne, podzielone są na segmenty, takie jak między innymi rynki kapitałowe (rynki
 • Co znaczy Pieniężny Rynek Definicja finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje krótkoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym zwłaszcza skarbowe papiery
 • Co znaczy Leasingowe Raty Definicja Uzgodnione poprzez obie strony umowy okresowe opłaty na rzecz leasingodawcy za prawo użytkowania rzeczy poprzez leasingobiorcę
 • Co znaczy Rating Definicja instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego, emitujących dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; przy

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja PRZYKŁADY Rating, Raty Leasingowe, Rynek Pieniężny, Rynki Finansowe, Rachunek Bieżący, Regon, Rynek Byka, Rachunek Kapitałowy, Rozwój Regionalny, Run Na Bank, Rezerwy co to znaczy.

Słownik Znaczenie Rating, Raty Leasingowe, Rynek Pieniężny, Rynki Finansowe co to jest.