REPO ROLOWANIE POZYCJI RYNEK co to jest
Repo, Rolowanie Pozycji, Rynek Walutowy, Rynek Niedźwiedzia, Run Na Bank, Rto - Reverse Takeover.

Definicje z inwestowania kapitału od R

 • Co znaczy Rachunek bieżący Definicja sumę wartości zamiany dóbr i usług państwie i dochody jednostronnych transferów za granicę; Składniki rachunku obrotów bieżących to bilans
 • Co znaczy Rachunek finansowy Definicja napływ i odpływ pieniądza z państwie w związku z inwestycjami zagranicznymi i zobowiązania i należności z tytułu otrzymanych i udzielonych
 • Co znaczy Rachunek przepływów pieniężnych Definicja jakie miały miejsce w spółce w ustalonym okresie sprawozdawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się w celu oceny sytuacji
 • Co znaczy RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ Definicja ciało kolegialnie podejmujące decyzje w kwestiach polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, a więc banku centralnego naszego państwie
 • Co znaczy Rada Unii Europejskiej Definicja European Union). Główny organ decydujący UE złożony z przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu ministerialnym; do jej kompetencji
 • Co znaczy Rating Definicja instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego, emitujących dłużne papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; przy
 • Co znaczy REFORMA EMERYTALNA Definicja wymianie mechanizmu emerytalnego, któremu grozi niewypłacalność, na mechanizm, gdzie wysokość wypłat dostosowana jest do sumy
 • Co znaczy Reverse repo Definicja poprzez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym, nie mniej jednak bank centralny ma zagwarantowane prawo ich wykupu w
 • Co znaczy Rezerwa obowiązkowa Definicja gotówkowych do depozytów, jaką banki komercyjne muszą utrzymywać na mocy decyzji banku centralnego; jej podwyższenie poprzez bank centralny
 • Co znaczy Ricardo David Definicja ekonomista, artysta teorii przewag komparatywnych. Ricardo rozwinął także teorię wartości bazującą na pracy, niezbędnej do wytworzenia
 • Co znaczy RÓWNOWAGA GOSPODARCZA Definicja popyt na rynku jest równy podaży. Jeśli stan równowagi panuje na wszystkich rynkach towarów i usług i czynników produkcji to mówimy o
 • Co znaczy RYNEK Definicja osoby i instytucje chcące kupić dobra (wyroby, usługi, aktywa) spotykają się z tymi, którzy pragną te dobra sprzedać. Rynek może oczywiście
 • Co znaczy RYNEK KAPITAŁOWY Definicja finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje średnio- i długoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym papiery dłużne i
 • Co znaczy RYNEK PIENIĘŻNY Definicja finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje krótkoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym zwłaszcza skarbowe papiery
 • Co znaczy RYNEK PRACY Definicja spotykają się pracownicy oferujący świadczenie swojej pracy (gospodarstwa domowe) z przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, by
 • Co znaczy Rynki wschodzące (Emerging markets) Definicja światowego obiegu gospodarczego obejmującego przepływ towarów, ludzi, instrumentów finansowych. Do rynków wschodzących zalicza się państwa
 • Co znaczy Rzeczowy majątek trwały Definicja Majątek, który obejmuje grunty, budynki, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, a także pozostałe środki trwałe
 • Co znaczy ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE Definicja roli państwa w gospodarce to: rola legislacyjna, a więc tworzenie prawa obowiązującego podmioty gospodarcze i regulującego obowiązujące
 • Co znaczy Reeksport Definicja Sprzedaż za granicę dóbr, które zostały uprzednio zaimportowane do państwie
 • Co znaczy Rachunek wyników Definicja zobacz: rachunek zysków i strat
 • Co znaczy Realny Produkt Krajowy Brutto Definicja Wskaźnik mierzący przyrost gospodarczy z uwzględnieniem inflacji, a więc zmiany ogólnego poziomu cen
 • Co znaczy RTX Definicja kapitalizacji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie; został skonstruowany i jest wyliczany poprzez Austriacką Giełdę
 • Co znaczy Reuters Definicja dostarczająca bieżące wiadomości, ze specjalnym uwzględnieniem informacji z rynków finansowych. Spółka Reuters słynie również z platformy
 • Co znaczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) Definicja także kontem osobistym, umożliwiający deponowanie pieniędzy, dokonywanie rozliczeń przez realizację stałych zleceń i zaciąganie kredytu
 • Co znaczy Rata kapitałowa Definicja Rata jest równa stawce kredytu podzielonej poprzez ilość rat
 • Co znaczy Równowaga wewnętrzna Definicja pełnym zatrudnieniem (albo ewentualnie niewielkim bezrobociem) przy stabilnych cenach i możliwie niskiej inflacji
 • Co znaczy Rynek byka Definicja Przypadek, gdzie na giełdzie papierów wartościowych przeważają wzrosty cen. Byk jest symbolem hossy giełdowej
 • Co znaczy ROZKŁAD DOCHODÓW Definicja sposób produkowane w gospodarce łączne dochody (równe łącznemu PKB) dzielone są między różne ekipy gospodarstw domowych. W statystyce
 • Co znaczy Rentowność inwestycji Definicja przychodów uzyskanych dzięki nakładom poniesionym na daną inwestycję w wyznaczonym okresie, najczęściej roku. Rentowność inwestycji
 • Co znaczy RÓWNANIE FISHERA Definicja zależności pomiędzy ilością pieniądza w gospodarce i poziomem cen. Generalnie rzecz biorą można stwierdzić, że ekonomiści są zgodni co do
 • Co znaczy Rękojmia Definicja sprzedającego, że wyrób albo usługa jest wolna od wad; rękojmia obowiązuje 3 miesiące od daty zakupu albo upłynięcia gwarancji
 • Co znaczy ROZWÓJ REGIONALNY Definicja regionów wchodzących w skład danego państwie. Celem polityki rozwoju regionalnego to jest, by osiągnąć jak najwyższy i względnie
 • Co znaczy Rachunek kapitałowy Definicja kapitałowe, do których zalicza się dary i środki z tytułu pomocy bezzwrotnej, dokonane z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie środków
 • Co znaczy REZERWY WALUTOWE Definicja przetrzymywane poprzez bank centralny. Banki centralne utrzymują rezerwy walutowe, by zapewnić bezpieczeństwo zamiany z zagranicą, a więc
 • Co znaczy Recesja Definicja gospodarce. Przyjmuje się, iż recesja ma miejsce gdy poprzez kilka następnych kwartałów dynamika roczna Produktu Krajowego Brutto pozostaje
 • Co znaczy Rachunek bankowy Definicja rejestracji wpłat, udzielanych kredytów, rozliczeń bezgotówkowych, wypłat i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku poprzez jego
 • Co znaczy Rachunek zysków i strat Definicja Kolekcja wydatków i strat z dochodami i zyskami spółki w danym okresie; zwany także rachunkiem wyników
 • Co znaczy Reasekuracja Definicja Podział ryzyka ubezpieczeniowego między sporo spółek ubezpieczeniowych. Coś w rodzaju ubezpieczenia dla spółki ubezpieczeniowej
 • Co znaczy Rada Polityki Pieniężnej Definicja Polskiego; w jej skład wchodzi 9 członków - powoływanych po trzech poprzez Prezydenta, Sejm i Senat - i przewodniczący, którym jest Prezes
 • Co znaczy Raj podatkowy Definicja zagraniczne dzięki wyjątkowo korzystnym regulaminom podatkowym (zerowy albo bardzo niski podatek dochodowy, brak konieczności ujawniania
 • Co znaczy Raty leasingowe Definicja Uzgodnione poprzez obie strony umowy okresowe opłaty na rzecz leasingodawcy za prawo użytkowania rzeczy poprzez leasingobiorcę
 • Co znaczy Realna stopa procentowa Definicja Stopa procentowa zmniejszona o stopę inflacji
 • Co znaczy REGON Definicja Statystyczny numer identyfikacyjny podmiotów gospodarczych składający się z 9 cyfr, które nie mogą mieć ukrytego albo jawnego charakteru
 • Co znaczy Reinwestowane zyski Definicja właścicielom (udziałowcom) spółki w formie dywidendy, lecz są używane do sfinansowania inwestycji podejmowanych poprzez spółekę
 • Co znaczy Rezerwy Definicja gospodarczy utrzymuje ze względu na możliwość wystąpienia niespodziewanych potrzeb, na skutek wymagań prawnych albo z uwagi na zawarte
 • Co znaczy Reżim kursowy Definicja to określenie warunków wpływających w zasadniczy sposób na kształtowanie kursu walutowego; w teorii ekonomii wyróżnia się dwa modelowe
 • Co znaczy Rynki finansowe Definicja instrumentami finansowymi. Rynki finansowe nie są jednorodne, podzielone są na segmenty, takie jak między innymi rynki kapitałowe (rynki
 • Co znaczy RTO - Reverse Takeover Definicja poprzez firmę nie notowaną na giełdzie akcji firmy giełdowej w ilości dającej kontrolę nad nią. W dalszym ciągu właściciele spółki nie
 • Co znaczy Run na bank Definicja któremu zazwyczaj towarzyszy panika. Run na bank ma miejsce w razie utracenia poprzez depozytariuszy zaufania do banku i przekonania, iż
 • Co znaczy Rynek niedźwiedzia Definicja Przypadek, gdzie na giełdzie papierów wartościowych przeważają spadki cen. Niedźwiedź jest symbolem bessy giełdowej
 • Co znaczy Rynek walutowy Definicja obce waluty (sprzedają je na przykład spółki, które zarobiły je dzięki eksportowi, a kupują na przykład spółki, które potrzebują dewiz do
 • Co znaczy Rolowanie pozycji Definicja Ponowny zakup takiego samego instrumentu finansowego po zapadnięciu instrumentu kupionego przedtem; odnowienie/przedłużenie inwestycji
 • Co znaczy Repo Definicja agreement - umowa odkupu. Operacja polegająca na zakupie poprzez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych, zobowiązując

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Repo, Rolowanie Pozycji, Rynek Walutowy, Rynek Niedźwiedzia, Run Na Bank, Rto - Reverse Takeover, Rynki Finansowe, Reżim Kursowy, Rezerwy, Reinwestowane Zyski co to znaczy.

Słownik Repo, Rolowanie Pozycji, Rynek Walutowy, Rynek Niedźwiedzia co to jest.