SZARA STREFA SZOK WSTRZĄS co to jest
Stawka podatkowa co znaczy Szkoda krzyżówka SWAP co to jest sWIG80 słownik Suma ubezpieczenia czym.

Definicje z inwestowania kapitału od S

 • Co znaczy Strefa Szara Co znaczy gospodarki nieformalnej) określa się tę część produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych podatków i Porównanie
 • Co znaczy Przejściowy Wstrząs Szok Krzyżówka charakter krótkookresowy, (przejściowy) i efekty, jakie wywoła, po jakimś czasie zanikają; przykładem szoku przejściowego jest między innymi spadek tempa Dlaczego
 • Co znaczy Spread Co to jest rynkach finansowych ustalenie różnicy cen; spread może na przykład dotyczyć różnicy cen kupna i sprzedaży waluty, różnicy pomiędzy oprocentowaniem obligacji Jak lepiej
 • Co znaczy System z Bretton Woods Słownik walutowy, ustalony na konferencji w Bretton Woods w 1944 roku, w ramach którego obowiązywały stałe kursy walutowe z wymienialnym na złoto dolarem jako Kiedy
 • Co znaczy Wartościowe Papiery Skarbowe Czym jest to aktywa finansowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Stanowią zobowiązanie rządu do zwrotu w określonym momencie w przyszłości pożyczonej od inwestorów Od czego zależy
 • Co znaczy Prywatny Sektor Co oznacza niepaństwowe występujące w gospodarce. W skład sektora prywatnego wchodzą gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i instytucje finansowe (poza bankiem centralnym Na czym polega
 • Co znaczy Specjalizacja Tłumaczenie Produkowanie niewielkiego, określonego asortymentu wyrobów poprzez jedną spółekę, obszar albo państwo Różnice
 • Co znaczy Euro Strefa Przykłady składającego się z krajów członkowskich UE, które przystąpiły do Unii Gospodarczej i Walutowej i przyjęły wspólną walutę euro. Aktualnie w strefie euro jest 16 Wady i zalety
 • Co znaczy Jednostki Finansowe Sprawozdanie Definicja uzupełnione niekiedy częścią opisową), sporządzane w ramach sprawozdawczości finansowej, charakteryzujące sytuację majątkową i finansową jednostki i Podobieństwa
 • Co znaczy Europejskiej Unii Szczyt Encyklopedia Narada międzyrządowa szefów rządów państw UE, która odbywa przynajmniej raz na pół roku pod koniec prezydencji danego państwa członkowskiego Czemu
 • Co znaczy Swot Jak działa sytuacji przedsiębiorstwa albo szans projektu inwestycyjnego, systematyzująca jego silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities Co gorsze
 • Co znaczy Stagflacja Czy jest wysokiej inflacji towarzyszy niskie tempo wzrostu gospodarczego. Stagflacja może być na przykład efektem wystąpienia wstrząsu podażowego Porównaj
 • Co znaczy Składka na ubezpieczenie społeczne Pojęcie wszystkich pracowników, w stosunku do wysokości dochodów płacowych, służące finansowaniu świadczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, zdrowotnych i tym Porównanie
 • Co znaczy Fund Seed Wyjaśnienie Fundusz wyszukujący nowopowstające i obiecujące spółki i wspierający je kapitałem i doświadczeniem biznesowym w zamian za udział w zyskach Dlaczego
 • Co znaczy Gospodarcze Systemy Opis ogólne zasady, według których organizowana jest aktywność ekonomiczna społeczeństwa, a w szczególności systemy podejmowania decyzji gospodarczych, własność i Jak lepiej
 • Co znaczy Shares B Shanghai Informacje papierów wartościowych w Shanghaju, które są dostępne zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych; obroty w segmencie B-Shares stanowią jedynie kilka Kiedy
 • Co znaczy Popytowy Szok Symetryczny Znaczenie zobacz: szok popytowy Od czego zależy
 • Co znaczy Pieniężnej Polityki Strategia Co znaczy działalności banku centralnego jest prowadzenie polityki pieniężnej, a więc dbałość o wartość pieniądza – a zatem o stabilność cen. Strategia banku cen Na czym polega
 • Co znaczy Smi Krzyżówka Rodzina indeksów firm o wysokiej płynności notowanych na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych Swiss Exchange w Zurychu Różnice
 • Co znaczy Strajk Co to jest związków i pracowników o żądane ustępstwa ze strony pracodawców, polegająca na wstrzymaniu się od pracy połączonym często z okupacją budynków spółki Wady i zalety
 • Co znaczy Trwały Wstrząs Szok Słownik Szok, który skutkuje zmianę długookresowego trendu danej zmiennej; przykładem szoku trwałego może abyć zmiana technologii produkcji w danej branży Podobieństwa
 • Co znaczy Prywatne Spożycie Czym jest zużycie dóbr dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarstw domowych: między innymi wyżywienia, utrzymania i wyposażenia mieszkania, spędzania wolnego czasu Czemu
 • Co znaczy Partnerska Spółka Co oznacza poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną spółeką; każdy ze wspólników ponosi Co gorsze
 • Co znaczy Sweet crude (rodzaj ropy naftowej) Tłumaczenie zawierającej mniej niż 0,5% siarki, szczególnie ceniony z racji na to, iż zawiera proporcjonalnie więcej frakcji wykorzystywanych do produkcji benzyn i paliw Porównaj
 • Co znaczy Instytucjonalny System Przykłady Mechanizm funkcjonujący w oparciu o instytucje zajmujące się określonym zakresem spraw Porównanie
 • Co znaczy Straty i zyski nadzwyczajne Definicja konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia Dlaczego
 • Co znaczy Eksportowa Subwencja Encyklopedia Dopłata dokonywana poprzez dane państwo na rzecz eksporterów, umożliwiająca im sprzedaż wyrobów za granicę po cenie niższej niż we własnym państwie Jak lepiej
 • Co znaczy Cywilna Spółka Jak działa opierając się na Kodeksu Spółek Handlowych, a Kodeksu Cywilnego - nie stanowi gdyż formy prowadzenia przedsiębiorstwa, a jedynie pewną umowę między Kiedy
 • Co znaczy Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Czy jest Jest częścią składową sprawozdań finansowych jednostki, sporządzanych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obejmuje ono wpływy i opłaty pieniężne badanej Od czego zależy
 • Co znaczy Instytucjonalne Sektory Pojęcie wyróżnione w Systemie Rachunków Narodowych ekipy podmiotów, pełniących określoną funkcję w gospodarce. Sektorami instytucjonalnymi są: przedsiębiorstwa Na czym polega
 • Co znaczy Adam Smith Wyjaśnienie ekonomista, uważany za ojca współczesnej teorii ekonomii. Stworzył pierwszy spójny opis systemów gospodarki rynkowej, wyjaśniając w jaki sposób - w Różnice
 • Co znaczy Inflacji Stopa Opis Procentowy przyrost ogólnego poziomu cen, zwykle podawany w skali roku Wady i zalety
 • Co znaczy Bieżących Obrotów Saldo Informacje łączną miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikających z bieżących operacji – głównie kupna i sprzedaży towarów i usług. Jeśli saldo t Podobieństwa
 • Co znaczy Inflacyjna Spirala Znaczenie uporczywej inflacji, opierający się na powszechnych oczekiwaniach inflacyjnych. Spółki godzą się na podwyżki płac (indeksację), oczekując że będą w stanie Czemu
 • Co znaczy Osobowa Spółka Co znaczy Spółka, gdzie co najmniej jeden wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem, w Polsce są to spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna Co gorsze
 • Co znaczy Procentowa Stopa Stała Krzyżówka Umówiona, stała (niezależnie od zmian stóp procentowych na rynku) stopa procentowa lokaty albo kredytu Porównaj
 • Co znaczy Społecznego Zabezpieczenia System Co to jest społecznego stanowi realizację jednej z ważnych funkcji państwa – zapewnienia obywatelom poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Istotą mechanizmu zabezpieczenia Porównanie
 • Co znaczy Emerytalny System Słownik pieniężne, które przysługuje osobom po osiągnięciu odpowiedniego wieku (emerytalnego) i przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. Mechanizm emerytalny to system Dlaczego
 • Co znaczy Jawna Spółka Czym jest kodeksie spółek handlowych została zdefiniowana jako spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną spółeką, a nie jest inną spółką handlową; każdy ws Jak lepiej
 • Co znaczy Zagranicznego Handlu Saldo Co oznacza różnica między eksportem i importem towarów i usług. Jeśli eksport jest wyższy od importu, to saldo jest dodatnie i jest nazywane nadwyżką w handlu Kiedy
 • Co znaczy Komandytowa Spółka Tłumaczenie występuje przynajmniej jeden komplementariusz, który odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem i przynajmniej jeden komandytariusz, którego Od czego zależy
 • Co znaczy Procentowa Stopa Przykłady rynkowy wydatek kapitału, lub odmiennie cena, którą płaci się za pożyczenie kapitału na określony czas. Wydatek ten wyraża się zwykle jako proc. od pożyczonej Na czym polega
 • Co znaczy Państwa Skarb Definicja występująca w relacjach cywilnoprawnych jako podmiot praw i obowiązków dotyczących tej części mienia państwowego, która nie pozostaje pod zarządem innych Różnice
 • Co znaczy Finansowy Produkt Strukturyzowany Encyklopedia portfelem w skład którego wchodzi sporo różnych instrumentów finansowych, na przykład lokaty, instrumenty pochodne, aktywa notowane na różnych rynkach, stopy Wady i zalety
 • Co znaczy Depozytowa Stopa Jak działa Oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych poprzez banki komercyjne w banku centralnym Podobieństwa
 • Co znaczy Publicznych Finansów Sektor Czy jest wydatkach publicznych, mamy zwykle na myśli w pierwszej kolejności budżet państwa. Jednak w gospodarce istnieje znacząco więcej instytucji publicznych, które Czemu
 • Co znaczy Gospodarki Otwartości Stopień Pojęcie państwie z zagranicą mierzona wartością eksportu i importu towarów i usług w stosunku do PKB; wysoki poziom charakteryzuje gospodarki otwarte, z kolei niski Co gorsze
 • Co znaczy Zbiorowe Spożycie Wyjaśnienie zużycie dóbr dla zaspokojenia wspólnych potrzeb społeczeństwa między innymi potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony narodowej, nauki, służaby zdrowia Porównaj
 • Co znaczy Lizbońska Strategia Opis plan działań podjęty poprzez państwa UE w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego. Plan ten został przyjęty w trakcie szczytu w Lizbonie w marcu 2000 r Porównanie
 • Co znaczy Akcyjna Komandytowo Spółka Informacje prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną spółeką, gdzie przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, całym swoim majątkiem (komplementariusz), a Dlaczego
 • Co znaczy Standard & Poors 500 (S&P 500) Znaczenie rynku akcji, opracowywany i publikowany poprzez firmę Standard and Poor’s. W jego skład wchodzi 500 przedsiębiorstw, kwalifikowanych między innymi opierając Jak lepiej
 • Co znaczy Bezrobocia Stopa Co znaczy Relacja liczby liczby ludzi szukających zatrudnienia do zasobu siły roboczej, tzn. ogółu pracujących i niepracujących poszukujących pracy Kiedy
 • Co znaczy Gospodarczy Wstrząs Szok Krzyżówka wpływające na fundamentalne zmienne makroekonomicznych, na przykład zatrudnienie, inflacja. Wyróżniamy szoki popytowe powstające w rezultacie nagłych zmian Od czego zależy
 • Co znaczy Handlu Wolnego Stowarzyszenie Co to jest Porozumienie pomiędzy państwami o zniesieniu między nimi ograniczeń handlowych Na czym polega
 • Co znaczy STOPY PROCENTOWE BANKU CENTRALNEGO Słownik emitentem pieniądza, może kontrolować jego cenę, a więc stopę procentową. Stopy procentowe banku centralnego to nic innego jak cena, za jaką bank centralny Różnice
 • Co znaczy Shares A Shanghai Czym jest papierów wartościowych w Shanghaju, które są dostępne jedynie dla krajowych inwestorów; obroty w segmencie A-Shares stanowią powyżej 90% całości obrotów giełdy Wady i zalety
 • Co znaczy Standard & Poors (S&P) Co oznacza światowych agencji ratingowych. Poza ratingami spółka ta przygotowuje indeksy giełdowe, oceny ryzyka projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw i Podobieństwa
 • Co znaczy Lombardowa Stopa Tłumaczenie Stopa procentowa, według której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów wartościowych Czemu
 • Co znaczy Referencyjna Stopa Przykłady oprocentowanie krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych poprzez bank centralny bankom komercyjnym; w ramach operacji otwartego rynku. Bank Co gorsze
 • Co znaczy Argentyński System Definicja finansowania się poprzez grupę osób. W każdym okresie wszyscy członkowie ekipy wpłacają określoną w miarę niewielką kwotę do wspólnej puli, z której udzielane Porównaj
 • Co znaczy Strata Encyklopedia Niekorzystny rezultat działalności jednostki gospodarczej, odzwierciedlający pomniejszenie jej majątku Porównanie
 • Co znaczy Narodowych Rachunków System Jak działa narodowych stanowi spójny, statystyczny zapis najważniejszych mechanizmów gospodarczych zachodzących w gospodarce w danym okresie, zwykle w ciągu roku Dlaczego
 • Co znaczy Skonto Czy jest Obniżka ceny, jaką można uzyskać płacąc gotówką za wyrób, który na ogół jest sprzedawany z odroczonym terminem płatności albo na raty Jak lepiej
 • Co znaczy Zastąpienia Stopa Pojęcie Wyraża proporcję pomiędzy wysokością wynagrodzenia otrzymywanego w momencie aktywności zawodowej a wysokością świadczenia emerytalnego Kiedy
 • Co znaczy Składka Wyjaśnienie ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną poprzez niego ochronę ubezpieczeniową. Opłata za gwarancję, że w sytuacji określonego zdarzenia ubezpieczyciel pokryje Od czego zależy
 • Co znaczy Finansowy System Opis składają się instytucje pośredniczące pomiędzy tymi, którzy mają oszczędności (zwłaszcza gospodarstwami domowymi) – a tymi, którzy potrzebują kapitału na Na czym polega
 • Co znaczy Ubezpieczenia Suma Informacje którą ubezpieczono mienie, życie albo zdolność do pracy. Suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko Różnice
 • Co znaczy Swig80 Znaczenie Jeden z indeksów giełdy papierów wartościowych w Warszawie. W jego skład wchodzą akcje 80 małych firm notowanych na giełdzie Wady i zalety
 • Co znaczy Swap Co znaczy zamianie dwóch strumieni płatności. Najczęściej użytkowane są swapy procentowe, gdzie jedna strona zobowiązuje się płacić stałe odsetki od ustalonej sumy w Podobieństwa
 • Co znaczy Szkoda Krzyżówka Utrata wyrządzona w ubezpieczonym mieniu poprzez zjawisko losowe. W rezultacie tej utraty ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie Czemu
 • Co znaczy Podatkowa Stawka Co to jest wyznaczeniu wysokości podatku, wyrażony w procencie wartości podstawy opodatkowania (na przykład w procencie dochodu podlegającego opodatkowaniu Co gorsze

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Stawka podatkowa co znaczy Szkoda krzyżówka SWAP co to jest sWIG80 słownik Suma ubezpieczenia czym jest SYSTEM FINANSOWY co oznacza Składka tłumaczenie Stopa. co to znaczy.

Słownik SZARA STREFA co znaczy Szok (wstrząs) przejściowy krzyżówka Spread co co to jest.