SYSTEM RACHUNKÓW NARODOWYCH co to jest
System Rachunków Narodowych, Spożycie Prywatne, Skarb Państwa, Szok (Wstrząs) Trwały, System Z.

Definicje z inwestowania kapitału od S

 • Co znaczy Procentowa Stopa Definicja wydatek kapitału, lub odmiennie cena, którą płaci się za pożyczenie kapitału na określony czas. Wydatek ten wyraża się zwykle jako proc. od
 • Co znaczy Cywilna Spółka Definicja się na Kodeksu Spółek Handlowych, a Kodeksu Cywilnego - nie stanowi gdyż formy prowadzenia przedsiębiorstwa, a jedynie pewną umowę między
 • Co znaczy Stagflacja Definicja inflacji towarzyszy niskie tempo wzrostu gospodarczego. Stagflacja może być na przykład efektem wystąpienia wstrząsu podażowego
 • Co znaczy Zagranicznego Handlu Saldo Definicja między eksportem i importem towarów i usług. Jeśli eksport jest wyższy od importu, to saldo jest dodatnie i jest nazywane nadwyżką w handlu
 • Co znaczy Shares A Shanghai Definicja wartościowych w Shanghaju, które są dostępne jedynie dla krajowych inwestorów; obroty w segmencie A-Shares stanowią powyżej 90% całości
 • Co znaczy Wartościowe Papiery Skarbowe Definicja finansowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Stanowią zobowiązanie rządu do zwrotu w określonym momencie w przyszłości pożyczonej od
 • Co znaczy Jawna Spółka Definicja spółek handlowych została zdefiniowana jako spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną spółeką, a nie jest inną spółką handlową
 • Co znaczy Jednostki Finansowe Sprawozdanie Definicja częścią opisową), sporządzane w ramach sprawozdawczości finansowej, charakteryzujące sytuację majątkową i finansową jednostki i
 • Co znaczy Spread Definicja finansowych ustalenie różnicy cen; spread może na przykład dotyczyć różnicy cen kupna i sprzedaży waluty, różnicy pomiędzy oprocentowaniem
 • Co znaczy Standard & Poors (S&P) Definicja ratingowych. Poza ratingami spółka ta przygotowuje indeksy giełdowe, oceny ryzyka projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw i
 • Co znaczy Bezrobocia Stopa Definicja Relacja liczby liczby ludzi szukających zatrudnienia do zasobu siły roboczej, tzn. ogółu pracujących i niepracujących poszukujących pracy
 • Co znaczy Strajk Definicja pracowników o żądane ustępstwa ze strony pracodawców, polegająca na wstrzymaniu się od pracy połączonym często z okupacją budynków spółki
 • Co znaczy Eksportowa Subwencja Definicja na rzecz eksporterów, umożliwiająca im sprzedaż wyrobów za granicę po cenie niższej niż we własnym państwie
 • Co znaczy Swap Definicja strumieni płatności. Najczęściej użytkowane są swapy procentowe, gdzie jedna strona zobowiązuje się płacić stałe odsetki od ustalonej sumy
 • Co znaczy Sweet crude (rodzaj ropy naftowej) Definicja mniej niż 0,5% siarki, szczególnie ceniony z racji na to, iż zawiera proporcjonalnie więcej frakcji wykorzystywanych do produkcji benzyn i
 • Co znaczy STOPY PROCENTOWE BANKU CENTRALNEGO Definicja pieniądza, może kontrolować jego cenę, a więc stopę procentową. Stopy procentowe banku centralnego to nic innego jak cena, za jaką bank
 • Co znaczy Gospodarcze Systemy Definicja zasady, według których organizowana jest aktywność ekonomiczna społeczeństwa, a w szczególności systemy podejmowania decyzji gospodarczych
 • Co znaczy Argentyński System Definicja poprzez grupę osób. W każdym okresie wszyscy członkowie ekipy wpłacają określoną w miarę niewielką kwotę do wspólnej puli, z której
 • Co znaczy Finansowy System Definicja instytucje pośredniczące pomiędzy tymi, którzy mają oszczędności (zwłaszcza gospodarstwami domowymi) – a tymi, którzy potrzebują kapitału
 • Co znaczy Społecznego Zabezpieczenia System Definicja stanowi realizację jednej z ważnych funkcji państwa – zapewnienia obywatelom poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Istotą mechanizmu
 • Co znaczy Gospodarczy Wstrząs Szok Definicja wpływające na fundamentalne zmienne makroekonomicznych, na przykład zatrudnienie, inflacja. Wyróżniamy szoki popytowe powstające w
 • Co znaczy Adam Smith Definicja za ojca współczesnej teorii ekonomii. Stworzył pierwszy spójny opis systemów gospodarki rynkowej, wyjaśniając w jaki sposób - w
 • Co znaczy Zbiorowe Spożycie Definicja dla zaspokojenia wspólnych potrzeb społeczeństwa między innymi potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony narodowej, nauki, służaby
 • Co znaczy Popytowy Szok Symetryczny Definicja zobacz: szok popytowy
 • Co znaczy Bieżących Obrotów Saldo Definicja miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikających z bieżących operacji – głównie kupna i sprzedaży towarów i usług. Jeśli saldo tj
 • Co znaczy Publicznych Finansów Sektor Definicja publicznych, mamy zwykle na myśli w pierwszej kolejności budżet państwa. Jednak w gospodarce istnieje znacząco więcej instytucji
 • Co znaczy Specjalizacja Definicja Produkowanie niewielkiego, określonego asortymentu wyrobów poprzez jedną spółekę, obszar albo państwo
 • Co znaczy Lombardowa Stopa Definicja Stopa procentowa, według której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów wartościowych
 • Co znaczy Lizbońska Strategia Definicja działań podjęty poprzez państwa UE w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego. Plan ten został przyjęty w trakcie szczytu w Lizbonie w
 • Co znaczy Pieniężnej Polityki Strategia Definicja banku centralnego jest prowadzenie polityki pieniężnej, a więc dbałość o wartość pieniądza – a zatem o stabilność cen. Strategia banku
 • Co znaczy Europejskiej Unii Szczyt Definicja Narada międzyrządowa szefów rządów państw UE, która odbywa przynajmniej raz na pół roku pod koniec prezydencji danego państwa członkowskiego
 • Co znaczy Komandytowa Spółka Definicja przynajmniej jeden komplementariusz, który odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem i przynajmniej jeden komandytariusz, którego
 • Co znaczy Ubezpieczenia Suma Definicja ubezpieczono mienie, życie albo zdolność do pracy. Suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego i
 • Co znaczy Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Definicja częścią składową sprawozdań finansowych jednostki, sporządzanych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obejmuje ono wpływy i opłaty
 • Co znaczy Gospodarki Otwartości Stopień Definicja zagranicą mierzona wartością eksportu i importu towarów i usług w stosunku do PKB; wysoki poziom charakteryzuje gospodarki otwarte, z kolei
 • Co znaczy Instytucjonalne Sektory Definicja Systemie Rachunków Narodowych ekipy podmiotów, pełniących określoną funkcję w gospodarce. Sektorami instytucjonalnymi są: przedsiębiorstwa
 • Co znaczy Finansowy Produkt Strukturyzowany Definicja skład którego wchodzi sporo różnych instrumentów finansowych, na przykład lokaty, instrumenty pochodne, aktywa notowane na różnych rynkach
 • Co znaczy Standard & Poors 500 (S&P 500) Definicja opracowywany i publikowany poprzez firmę Standard and Poor’s. W jego skład wchodzi 500 przedsiębiorstw, kwalifikowanych między innymi
 • Co znaczy Swig80 Definicja Jeden z indeksów giełdy papierów wartościowych w Warszawie. W jego skład wchodzą akcje 80 małych firm notowanych na giełdzie
 • Co znaczy Fund Seed Definicja Fundusz wyszukujący nowopowstające i obiecujące spółki i wspierający je kapitałem i doświadczeniem biznesowym w zamian za udział w zyskach
 • Co znaczy Swot Definicja przedsiębiorstwa albo szans projektu inwestycyjnego, systematyzująca jego silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse
 • Co znaczy Prywatny Sektor Definicja występujące w gospodarce. W skład sektora prywatnego wchodzą gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i instytucje finansowe (poza bankiem
 • Co znaczy Shares B Shanghai Definicja wartościowych w Shanghaju, które są dostępne zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych; obroty w segmencie B-Shares stanowią
 • Co znaczy Składka Definicja za udzieloną poprzez niego ochronę ubezpieczeniową. Opłata za gwarancję, że w sytuacji określonego zdarzenia ubezpieczyciel pokryje szkodę
 • Co znaczy Składka na ubezpieczenie społeczne Definicja pracowników, w stosunku do wysokości dochodów płacowych, służące finansowaniu świadczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, zdrowotnych i
 • Co znaczy Skonto Definicja Obniżka ceny, jaką można uzyskać płacąc gotówką za wyrób, który na ogół jest sprzedawany z odroczonym terminem płatności albo na raty
 • Co znaczy Smi Definicja Rodzina indeksów firm o wysokiej płynności notowanych na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych Swiss Exchange w Zurychu
 • Co znaczy Inflacyjna Spirala Definicja inflacji, opierający się na powszechnych oczekiwaniach inflacyjnych. Spółki godzą się na podwyżki płac (indeksację), oczekując że będą w
 • Co znaczy Akcyjna Komandytowo Spółka Definicja prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną spółeką, gdzie przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, całym swoim majątkiem
 • Co znaczy Osobowa Spółka Definicja wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem, w Polsce są to spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
 • Co znaczy Partnerska Spółka Definicja wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną spółeką; każdy ze wspólników
 • Co znaczy Podatkowa Stawka Definicja wysokości podatku, wyrażony w procencie wartości podstawy opodatkowania (na przykład w procencie dochodu podlegającego opodatkowaniu
 • Co znaczy Depozytowa Stopa Definicja Oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych poprzez banki komercyjne w banku centralnym
 • Co znaczy Zastąpienia Stopa Definicja Wyraża proporcję pomiędzy wysokością wynagrodzenia otrzymywanego w momencie aktywności zawodowej a wysokością świadczenia emerytalnego
 • Co znaczy Strata Definicja Niekorzystny rezultat działalności jednostki gospodarczej, odzwierciedlający pomniejszenie jej majątku
 • Co znaczy Straty i zyski nadzwyczajne Definicja konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia
 • Co znaczy Przejściowy Wstrząs Szok Definicja krótkookresowy, (przejściowy) i efekty, jakie wywoła, po jakimś czasie zanikają; przykładem szoku przejściowego jest między innymi spadek
 • Co znaczy Procentowa Stopa Stała Definicja Umówiona, stała (niezależnie od zmian stóp procentowych na rynku) stopa procentowa lokaty albo kredytu
 • Co znaczy Inflacji Stopa Definicja Procentowy przyrost ogólnego poziomu cen, zwykle podawany w skali roku
 • Co znaczy Handlu Wolnego Stowarzyszenie Definicja Porozumienie pomiędzy państwami o zniesieniu między nimi ograniczeń handlowych
 • Co znaczy Euro Strefa Definicja się z krajów członkowskich UE, które przystąpiły do Unii Gospodarczej i Walutowej i przyjęły wspólną walutę euro. Aktualnie w strefie euro
 • Co znaczy Emerytalny System Definicja które przysługuje osobom po osiągnięciu odpowiedniego wieku (emerytalnego) i przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. Mechanizm emerytalny
 • Co znaczy Instytucjonalny System Definicja Mechanizm funkcjonujący w oparciu o instytucje zajmujące się określonym zakresem spraw
 • Co znaczy Strefa Szara Definicja nieformalnej) określa się tę część produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych
 • Co znaczy Szkoda Definicja mieniu poprzez zjawisko losowe. W rezultacie tej utraty ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie
 • Co znaczy Referencyjna Stopa Definicja krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych poprzez bank centralny bankom komercyjnym; w ramach operacji otwartego rynku. Bank
 • Co znaczy System z Bretton Woods Definicja ustalony na konferencji w Bretton Woods w 1944 roku, w ramach którego obowiązywały stałe kursy walutowe z wymienialnym na złoto dolarem
 • Co znaczy Trwały Wstrząs Szok Definicja długookresowego trendu danej zmiennej; przykładem szoku trwałego może abyć zmiana technologii produkcji w danej branży
 • Co znaczy Państwa Skarb Definicja występująca w relacjach cywilnoprawnych jako podmiot praw i obowiązków dotyczących tej części mienia państwowego, która nie pozostaje pod
 • Co znaczy Prywatne Spożycie Definicja dóbr dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarstw domowych: między innymi wyżywienia, utrzymania i wyposażenia mieszkania, spędzania
 • Co znaczy Narodowych Rachunków System Definicja spójny, statystyczny zapis najważniejszych mechanizmów gospodarczych zachodzących w gospodarce w danym okresie, zwykle w ciągu roku

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja System Rachunków Narodowych, Spożycie Prywatne, Skarb Państwa, Szok (Wstrząs) Trwały, System Z Bretton Woods, Stopa Referencyjna, Szkoda, Szara Strefa, System co to znaczy.

Słownik System Rachunków Narodowych, Spożycie Prywatne, Skarb co to jest.