SYSTEM FINANSOWY SYSTEM co to jest
ENCYKLOPEDIA System Finansowy, System Emerytalny, Smi, System Rachunków Narodowych, Składka, Suma.

Definicje z inwestowania kapitału od S

 • Co znaczy Cywilna Spółka Co to jest opierając się na Kodeksu Spółek Handlowych, a Kodeksu Cywilnego - nie stanowi gdyż formy prowadzenia przedsiębiorstwa, a jedynie pewną umowę między Porównanie
 • Co znaczy Zastąpienia Stopa Definicja Wyraża proporcję pomiędzy wysokością wynagrodzenia otrzymywanego w momencie aktywności zawodowej a wysokością świadczenia emerytalnego Co lepsze
 • Co znaczy Zbiorowe Spożycie Co znaczy zużycie dóbr dla zaspokojenia wspólnych potrzeb społeczeństwa między innymi potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony narodowej, nauki, służaby zdrowia Dlaczego
 • Co znaczy Shares B Shanghai Słownik papierów wartościowych w Shanghaju, które są dostępne zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych; obroty w segmencie B-Shares stanowią jedynie kilka Jak lepiej
 • Co znaczy Zagranicznego Handlu Saldo Znaczenie różnica między eksportem i importem towarów i usług. Jeśli eksport jest wyższy od importu, to saldo jest dodatnie i jest nazywane nadwyżką w handlu Kiedy
 • Co znaczy Swot Czym jest sytuacji przedsiębiorstwa albo szans projektu inwestycyjnego, systematyzująca jego silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities Od czego zależy
 • Co znaczy Strajk Co oznacza związków i pracowników o żądane ustępstwa ze strony pracodawców, polegająca na wstrzymaniu się od pracy połączonym często z okupacją budynków spółki Na czym polega
 • Co znaczy Gospodarki Otwartości Stopień Krzyżówka państwie z zagranicą mierzona wartością eksportu i importu towarów i usług w stosunku do PKB; wysoki poziom charakteryzuje gospodarki otwarte, z kolei niski Różnice
 • Co znaczy Shares A Shanghai Najlepszy papierów wartościowych w Shanghaju, które są dostępne jedynie dla krajowych inwestorów; obroty w segmencie A-Shares stanowią powyżej 90% całości obrotów giełdy Wady i zalety
 • Co znaczy Bieżących Obrotów Saldo Przykłady łączną miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikających z bieżących operacji – głównie kupna i sprzedaży towarów i usług. Jeśli saldo t Podobieństwa
 • Co znaczy Specjalizacja Encyklopedia Produkowanie niewielkiego, określonego asortymentu wyrobów poprzez jedną spółekę, obszar albo państwo Czemu
 • Co znaczy Inflacji Stopa Jak działa Procentowy przyrost ogólnego poziomu cen, zwykle podawany w skali roku Co gorsze
 • Co znaczy Podatkowa Stawka Czy, jest wyznaczeniu wysokości podatku, wyrażony w procencie wartości podstawy opodatkowania (na przykład w procencie dochodu podlegającego opodatkowaniu Porównaj
 • Co znaczy Europejskiej Unii Szczyt Pojęcie Narada międzyrządowa szefów rządów państw UE, która odbywa przynajmniej raz na pół roku pod koniec prezydencji danego państwa członkowskiego Porównanie
 • Co znaczy Bezrobocia Stopa Wyjaśnienie Relacja liczby liczby ludzi szukających zatrudnienia do zasobu siły roboczej, tzn. ogółu pracujących i niepracujących poszukujących pracy Co lepsze
 • Co znaczy Składka na ubezpieczenie społeczne Opis wszystkich pracowników, w stosunku do wysokości dochodów płacowych, służące finansowaniu świadczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, zdrowotnych i tym Dlaczego
 • Co znaczy Standard & Poors (S&P) Informacje światowych agencji ratingowych. Poza ratingami spółka ta przygotowuje indeksy giełdowe, oceny ryzyka projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw i Jak lepiej
 • Co znaczy Finansowy Produkt Strukturyzowany Co to jest portfelem w skład którego wchodzi sporo różnych instrumentów finansowych, na przykład lokaty, instrumenty pochodne, aktywa notowane na różnych rynkach, stopy Kiedy
 • Co znaczy Trwały Wstrząs Szok Definicja Szok, który skutkuje zmianę długookresowego trendu danej zmiennej; przykładem szoku trwałego może abyć zmiana technologii produkcji w danej branży Od czego zależy
 • Co znaczy Lizbońska Strategia Co znaczy plan działań podjęty poprzez państwa UE w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego. Plan ten został przyjęty w trakcie szczytu w Lizbonie w marcu 2000 r Na czym polega
 • Co znaczy Gospodarczy Wstrząs Szok Słownik wpływające na fundamentalne zmienne makroekonomicznych, na przykład zatrudnienie, inflacja. Wyróżniamy szoki popytowe powstające w rezultacie nagłych zmian Różnice
 • Co znaczy Jednostki Finansowe Sprawozdanie Znaczenie uzupełnione niekiedy częścią opisową), sporządzane w ramach sprawozdawczości finansowej, charakteryzujące sytuację majątkową i finansową jednostki i Wady i zalety
 • Co znaczy Państwa Skarb Czym jest występująca w relacjach cywilnoprawnych jako podmiot praw i obowiązków dotyczących tej części mienia państwowego, która nie pozostaje pod zarządem innych Podobieństwa
 • Co znaczy Popytowy Szok Symetryczny Co oznacza zobacz: szok popytowy Czemu
 • Co znaczy Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Krzyżówka Jest częścią składową sprawozdań finansowych jednostki, sporządzanych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obejmuje ono wpływy i opłaty pieniężne badanej Co gorsze
 • Co znaczy Wartościowe Papiery Skarbowe Najlepszy to aktywa finansowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Stanowią zobowiązanie rządu do zwrotu w określonym momencie w przyszłości pożyczonej od inwestorów Porównaj
 • Co znaczy Swig80 Przykłady Jeden z indeksów giełdy papierów wartościowych w Warszawie. W jego skład wchodzą akcje 80 małych firm notowanych na giełdzie Porównanie
 • Co znaczy Strefa Szara Encyklopedia gospodarki nieformalnej) określa się tę część produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych podatków i Co lepsze
 • Co znaczy Strata Jak działa Niekorzystny rezultat działalności jednostki gospodarczej, odzwierciedlający pomniejszenie jej majątku Dlaczego
 • Co znaczy Referencyjna Stopa Czy, jest oprocentowanie krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych poprzez bank centralny bankom komercyjnym; w ramach operacji otwartego rynku. Bank Jak lepiej
 • Co znaczy System z Bretton Woods Pojęcie walutowy, ustalony na konferencji w Bretton Woods w 1944 roku, w ramach którego obowiązywały stałe kursy walutowe z wymienialnym na złoto dolarem jako Kiedy
 • Co znaczy Procentowa Stopa Stała Wyjaśnienie Umówiona, stała (niezależnie od zmian stóp procentowych na rynku) stopa procentowa lokaty albo kredytu Od czego zależy
 • Co znaczy Eksportowa Subwencja Opis Dopłata dokonywana poprzez dane państwo na rzecz eksporterów, umożliwiająca im sprzedaż wyrobów za granicę po cenie niższej niż we własnym państwie Na czym polega
 • Co znaczy Standard & Poors 500 (S&P 500) Informacje rynku akcji, opracowywany i publikowany poprzez firmę Standard and Poor’s. W jego skład wchodzi 500 przedsiębiorstw, kwalifikowanych między innymi opierając Różnice
 • Co znaczy Fund Seed Co to jest Fundusz wyszukujący nowopowstające i obiecujące spółki i wspierający je kapitałem i doświadczeniem biznesowym w zamian za udział w zyskach Wady i zalety
 • Co znaczy Swap Definicja zamianie dwóch strumieni płatności. Najczęściej użytkowane są swapy procentowe, gdzie jedna strona zobowiązuje się płacić stałe odsetki od ustalonej sumy w Podobieństwa
 • Co znaczy Euro Strefa Co znaczy składającego się z krajów członkowskich UE, które przystąpiły do Unii Gospodarczej i Walutowej i przyjęły wspólną walutę euro. Aktualnie w strefie euro jest 16 Czemu
 • Co znaczy Społecznego Zabezpieczenia System Słownik społecznego stanowi realizację jednej z ważnych funkcji państwa – zapewnienia obywatelom poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Istotą mechanizmu zabezpieczenia Co gorsze
 • Co znaczy Inflacyjna Spirala Znaczenie uporczywej inflacji, opierający się na powszechnych oczekiwaniach inflacyjnych. Spółki godzą się na podwyżki płac (indeksację), oczekując że będą w stanie Porównaj
 • Co znaczy Jawna Spółka Czym jest kodeksie spółek handlowych została zdefiniowana jako spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną spółeką, a nie jest inną spółką handlową; każdy ws Porównanie
 • Co znaczy Partnerska Spółka Co oznacza poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną spółeką; każdy ze wspólników ponosi Co lepsze
 • Co znaczy Prywatny Sektor Krzyżówka niepaństwowe występujące w gospodarce. W skład sektora prywatnego wchodzą gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i instytucje finansowe (poza bankiem centralnym Dlaczego
 • Co znaczy STOPY PROCENTOWE BANKU CENTRALNEGO Najlepszy emitentem pieniądza, może kontrolować jego cenę, a więc stopę procentową. Stopy procentowe banku centralnego to nic innego jak cena, za jaką bank centralny Jak lepiej
 • Co znaczy Skonto Przykłady Obniżka ceny, jaką można uzyskać płacąc gotówką za wyrób, który na ogół jest sprzedawany z odroczonym terminem płatności albo na raty Kiedy
 • Co znaczy Publicznych Finansów Sektor Encyklopedia wydatkach publicznych, mamy zwykle na myśli w pierwszej kolejności budżet państwa. Jednak w gospodarce istnieje znacząco więcej instytucji publicznych, które Od czego zależy
 • Co znaczy Instytucjonalne Sektory Jak działa wyróżnione w Systemie Rachunków Narodowych ekipy podmiotów, pełniących określoną funkcję w gospodarce. Sektorami instytucjonalnymi są: przedsiębiorstwa Na czym polega
 • Co znaczy Komandytowa Spółka Czy, jest występuje przynajmniej jeden komplementariusz, który odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem i przynajmniej jeden komandytariusz, którego Różnice
 • Co znaczy Prywatne Spożycie Pojęcie zużycie dóbr dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarstw domowych: między innymi wyżywienia, utrzymania i wyposażenia mieszkania, spędzania wolnego czasu Wady i zalety
 • Co znaczy Akcyjna Komandytowo Spółka Wyjaśnienie prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną spółeką, gdzie przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, całym swoim majątkiem (komplementariusz), a Podobieństwa
 • Co znaczy Depozytowa Stopa Opis Oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych poprzez banki komercyjne w banku centralnym Czemu
 • Co znaczy Procentowa Stopa Informacje rynkowy wydatek kapitału, lub odmiennie cena, którą płaci się za pożyczenie kapitału na określony czas. Wydatek ten wyraża się zwykle jako proc. od pożyczonej Co gorsze
 • Co znaczy Sweet crude (rodzaj ropy naftowej) Co to jest zawierającej mniej niż 0,5% siarki, szczególnie ceniony z racji na to, iż zawiera proporcjonalnie więcej frakcji wykorzystywanych do produkcji benzyn i paliw Porównaj
 • Co znaczy Szkoda Definicja Utrata wyrządzona w ubezpieczonym mieniu poprzez zjawisko losowe. W rezultacie tej utraty ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie Porównanie
 • Co znaczy Straty i zyski nadzwyczajne Co znaczy konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia Co lepsze
 • Co znaczy Osobowa Spółka Słownik Spółka, gdzie co najmniej jeden wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem, w Polsce są to spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna Dlaczego
 • Co znaczy Handlu Wolnego Stowarzyszenie Znaczenie Porozumienie pomiędzy państwami o zniesieniu między nimi ograniczeń handlowych Jak lepiej
 • Co znaczy Przejściowy Wstrząs Szok Czym jest charakter krótkookresowy, (przejściowy) i efekty, jakie wywoła, po jakimś czasie zanikają; przykładem szoku przejściowego jest między innymi spadek tempa Kiedy
 • Co znaczy Instytucjonalny System Co oznacza Mechanizm funkcjonujący w oparciu o instytucje zajmujące się określonym zakresem spraw Od czego zależy
 • Co znaczy Stagflacja Krzyżówka wysokiej inflacji towarzyszy niskie tempo wzrostu gospodarczego. Stagflacja może być na przykład efektem wystąpienia wstrząsu podażowego Na czym polega
 • Co znaczy Pieniężnej Polityki Strategia Najlepszy działalności banku centralnego jest prowadzenie polityki pieniężnej, a więc dbałość o wartość pieniądza – a zatem o stabilność cen. Strategia banku cen Różnice
 • Co znaczy Spread Przykłady rynkach finansowych ustalenie różnicy cen; spread może na przykład dotyczyć różnicy cen kupna i sprzedaży waluty, różnicy pomiędzy oprocentowaniem obligacji Wady i zalety
 • Co znaczy Lombardowa Stopa Encyklopedia Stopa procentowa, według której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów wartościowych Podobieństwa
 • Co znaczy Argentyński System Jak działa finansowania się poprzez grupę osób. W każdym okresie wszyscy członkowie ekipy wpłacają określoną w miarę niewielką kwotę do wspólnej puli, z której udzielane Czemu
 • Co znaczy Gospodarcze Systemy Czy, jest ogólne zasady, według których organizowana jest aktywność ekonomiczna społeczeństwa, a w szczególności systemy podejmowania decyzji gospodarczych, własność i Co gorsze
 • Co znaczy Adam Smith Pojęcie ekonomista, uważany za ojca współczesnej teorii ekonomii. Stworzył pierwszy spójny opis systemów gospodarki rynkowej, wyjaśniając w jaki sposób - w Porównaj
 • Co znaczy Ubezpieczenia Suma Wyjaśnienie którą ubezpieczono mienie, życie albo zdolność do pracy. Suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko Porównanie
 • Co znaczy Składka Opis ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną poprzez niego ochronę ubezpieczeniową. Opłata za gwarancję, że w sytuacji określonego zdarzenia ubezpieczyciel pokryje Co lepsze
 • Co znaczy Narodowych Rachunków System Informacje narodowych stanowi spójny, statystyczny zapis najważniejszych mechanizmów gospodarczych zachodzących w gospodarce w danym okresie, zwykle w ciągu roku Dlaczego
 • Co znaczy Smi Co to jest Rodzina indeksów firm o wysokiej płynności notowanych na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych Swiss Exchange w Zurychu Jak lepiej
 • Co znaczy Emerytalny System Definicja pieniężne, które przysługuje osobom po osiągnięciu odpowiedniego wieku (emerytalnego) i przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. Mechanizm emerytalny to system Kiedy
 • Co znaczy Finansowy System Co znaczy składają się instytucje pośredniczące pomiędzy tymi, którzy mają oszczędności (zwłaszcza gospodarstwami domowymi) – a tymi, którzy potrzebują kapitału na Od czego zależy

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja ENCYKLOPEDIA System Finansowy, System Emerytalny, Smi, System Rachunków Narodowych, Składka, Suma Ubezpieczenia, Smith Adam, Systemy Gospodarcze, System Argentyński, Stopa co to znaczy.

Słownik Znaczenie System Finansowy, System Emerytalny, Smi, System Rachunków co to jest.