DŹWIGNIA FINANSOWA co to jest
Dźwignia Finansowa, Działalność Gospodarcza, Dyskonto, Dylemat Więźnia, Dumpingowa Cena, Due.

Definicje z inwestowania kapitału od D

 • Co znaczy Deprecjacja Definicja Spadek wartości waluty danego państwie względem walut innych państw
 • Co znaczy DCF - Discounted Cash Flows Definicja pieniężnych) sposób wyceny projektów inwestycyjnych, polegająca na zdyskontowaniu na moment bieżący wartości wszystkich przepływów
 • Co znaczy DEFICYT BUDŻETOWY Definicja dochodami budżetu państwa, a opłatami odnotowanymi w danym roku. Bardziej generalnie, należałoby mówić o rezultacie budżetu: jeśli opłaty
 • Co znaczy Dobra finalne Definicja Wyroby i usługi, które są ostatecznie zużywane poprzez nabywców na cele konsumpcyjne i inwestycyjne
 • Co znaczy Dobra Giffena Definicja wzrastać pomimo wzrostu ich cen. Należą do nich dobra wykorzystywane zaspokojeniu fundamentalnych potrzeb – na przykład chleb czy ryż. Gdy
 • Co znaczy Dow Jones Definicja indeksy cen na rynkach kapitałowych 58 państw. Jej najpopularniejszym wytworem jest indeks rynku amerykańskiego Dow Jones Industrial
 • Co znaczy Deklaracja podatkowa Definicja Zeznania, do których składania obowiązani są, opierając się na regulaminów prawa podatkowego, podatnicy i płatnicy
 • Co znaczy Derywaty Definicja Zobacz: pochodne instrumenty finansowe
 • Co znaczy Dług państwowy Definicja Zobacz: dług publiczny
 • Co znaczy DŁUG PUBLICZNY Definicja państwowych w relacji do inwestorów, którzy pożyczyli w przeszłości pieniądze na sfinansowanie deficytu budżetowego (mówiąc szerzej
 • Co znaczy Doradca inwestycyjny Definicja wiedzę z dziedziny rynków finansowych i kierowania aktywami finansowymi, który świadczy usługi opierające na analizowaniu potrzeb
 • Co znaczy Działalność operacyjna Definicja Fundamentalny rodzaj działalności jednostki, który obejmuje ogół działań, których celem jest wygospodarowanie zysku
 • Co znaczy Dzień bilansowy Definicja Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (w praktyce ostatni dzień roku obrotowego
 • Co znaczy Dom maklerski Definicja Nadzoru Finansowego (dawniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie
 • Co znaczy Dobro prywatne Definicja które są zakupywane i zużywane w pojedynkę poprzez członków społeczeństwa, zadowalając indywidualne potrzeby
 • Co znaczy DŁUG ZAGRANICZNY Definicja które podmioty z danego państwie – rząd, banki komercyjne, przedsiębiorstwa, osoby prywatne – zaciągnęły za granicą. Dług ten może mieć
 • Co znaczy Dobra finalne Definicja Wyroby i usługi, które są ostatecznie zużywane poprzez nabywców na cele konsumpcyjne i inwestycyjne
 • Co znaczy Działalność finansowa Definicja jednostkę kapitału własnego i obcego zaangażowanego w formie kredytów i pożyczek pieniężnych krótko- i długoterminowych
 • Co znaczy Dług publiczny Definicja jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i udzielonych innym podmiotom poręczeń. Głównym źródłem
 • Co znaczy Dobra pośrednie Definicja celu dalszego przetworzenia. Są to surowce i półprodukty, i dobra niezbędne do wytworzenia wartości dodanej
 • Co znaczy Działalność inwestycyjna Definicja sprzedaży składników majątku trwałego i zapłatę związaną z nabyciem i sprzedażą papierów wartościowych przydzielonych do obrotu
 • Co znaczy Door-to-door Definicja opierający na tym, iż zleceniobiorca odbiera wyrób bezpośrednio w siedzibie zleceniodawcy i po ewentualnym poddaniu go uzgodnionym obróbkom
 • Co znaczy Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) Definicja Określona dla poszczególnych mechanizmów notowań i typów papierów wartościowych max. zmiana kursu w relacji do kursu odniesienia
 • Co znaczy Dynamiczna efektywność Definicja Stan gospodarki, gdzie poziom oszczędności pozwala na sfinansowanie inwestycji umożliwiających zwiększenie poziomu konsumpcji w przyszłości
 • Co znaczy Dyskrecjonalna polityka fiskalna Definicja Znaczy wykorzystywanie poprzez rząd wybranych środków w celu zagwarantowania pożądanej sytuacji gospodarczej. Bazuje głównie na zmianach w
 • Co znaczy Dyskryminacja cenowa Definicja Sprzedawanie tego samego produktu po odmiennych cenach na różnych rynkach
 • Co znaczy Dywidenda Definicja Wypłata części zysków wypracowanych poprzez firmę dla jej właścicieli
 • Co znaczy Deflator PKB Definicja Statystyczna miara zmian poziomu cen umożliwiająca porównanie PKB w różnych okresach w uwarunkowaniach inflacji
 • Co znaczy DEPOZYTY Definicja która bazuje na powierzeniu środków finansowych bankowi poprzez inwestora (zwanego depozytariuszem) na pewien moment. Odmiennie mówiąc
 • Co znaczy Depozyty międzybankowe Definicja innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki w kasie i na rachunku w banku centralnym. Stopy oprocentowania depozytów
 • Co znaczy Działalność maklerska Definicja Kupno i sprzedaż papierów wartościowych w imieniu innych osób
 • Co znaczy Deficyt handlowy Definicja Ujemne saldo w handlu zagranicznym, powstaje w rezultacie większego importu niż eksport towarów i usług
 • Co znaczy Deficyt strukturalny Definicja cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłaby gdyby nie abyło zjawisk tworzących cykl koniunkturalny
 • Co znaczy Dochód Narodowy Definicja aktywności gospodarczej; dochód narodowy jest równy produktowi narodowemu netto pomniejszonemu o podatki pośrednie i powiększonemu o
 • Co znaczy DEFLACJA Definicja przeciętnego poziomu cen. Deflacja jest przeciwieństwem inflacji. Dlaczego deflacja uważana jest za zdarzenie groźne dla gospodarki? Rzecz
 • Co znaczy Depozyt zabezpieczający Definicja poprzez izbę rozliczeniową od uczestników rynku w momencie zawarcia transakcji, w celu zagwarantowania wypełnienia warunków kontraktu w
 • Co znaczy Dewaluacja Definicja obniżka kursu waluty danego państwie, w relacji do kursów innych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności krajowych
 • Co znaczy Dobro prywatne Definicja które są zakupywane i zużywane w pojedynkę poprzez członków społeczeństwa, zadowalając indywidualne potrzeby
 • Co znaczy Dobro publiczne Definicja które są dostarczane i zużywane poprzez całe społeczeństwo (na przykład obrona narodowa, administracja), zadowalając potrzeby wspólne
 • Co znaczy Dobrowolne ubezpieczenie Definicja Ubezpieczenie dochodzące do skutku opierając się na woli umawiających się stron: ubezpieczyciela i ubezpieczającego
 • Co znaczy Dochód rozporządzalny Definicja bieżące dochody gospodarstwa domowego zmniejszone o zaliczki na podatek dochodowy, obowiązkowe składki (na przykład Zakład Ubezpieczeń
 • Co znaczy Dynamiczna nieefektywność Definicja występuje, gdy oszczędności w całej gospodarce są zbyt wysokie. Obniżenie poziomu oszczędności zwiększyłoby dobrobyt gospodarstw domowych
 • Co znaczy DOCHODY SEKTORA PUBLICZNEGO Definicja wszelakie dochody uzyskiwane poprzez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem operacji wewnątrz tego sektora
 • Co znaczy Dochody w bilansie płatniczym Definicja wypłaty dla nierezydentów z tytułu: wynagrodzeń pracowników, dochodów od inwestycji bezpośrednich, portfelowych i dochodów od pozostałych
 • Co znaczy Dogrywka Definicja jednolitym, w okresie której mogą abyć składane i wykonywane zlecenia kupna i sprzedaży po określonym kursie
 • Co znaczy Drukowanie pieniędzy Definicja kredytu rządowi. W praktyce znaczy to finansowanie deficytu budżetowego poprzez zwiększenie podaży pieniądza. We współczesnych gospodarkach
 • Co znaczy Due dilligence Definicja przedsiębiorstwa, ze specjalnym zwróceniem uwagi na jego mocne i słabe strony zarówno odnosząc się do samego funkcjonowania
 • Co znaczy Dumpingowa cena Definicja przynosząca producentowi stratę. Ceny dumpingowe są ustalane poprzez spółki dążące do przejęcia udziału w rynku przez wyniszczenie
 • Co znaczy Dylemat więźnia Definicja strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do wyboru dwie strategie, lub dotrzymać zawartej umowy lub oszukać partnera
 • Co znaczy Dyskonto Definicja bieżącą wartość występujących w przyszłości sum pieniędzy (przychodów, wydatków, etc.) opierając się na odwrócenia systemu działania
 • Co znaczy Działalność gospodarcza Definicja związanych z wytwarzaniem i sprzedażą określonych dóbr albo sprzedażą dóbr zakupionych, uprzednio od innych podmiotów gospodarczych, bądź
 • Co znaczy Dźwignia finansowa Definicja zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Dźwignia Finansowa, Działalność Gospodarcza, Dyskonto, Dylemat Więźnia, Dumpingowa Cena, Due Dilligence, Drukowanie Pieniędzy, Dogrywka, Dochody W Bilansie co to znaczy.

Słownik Dźwignia Finansowa, Działalność Gospodarcza, Dyskonto co to jest.