DŹWIGNIA FINANSOWA co to jest
Dźwignia Finansowa, Działalność Gospodarcza, Dyskonto, Dylemat Więźnia, Dumpingowa Cena, Due.

Definicje z inwestowania kapitału od D

 • Co znaczy Deprecjacja Definicja Spadek wartości waluty danego państwie względem walut innych państw
 • Co znaczy DCF - Discounted Cash Flows Definicja pieniężnych) sposób wyceny projektów inwestycyjnych, polegająca na zdyskontowaniu na moment bieżący wartości wszystkich przepływów
 • Co znaczy Budżetowy Deficyt Definicja dochodami budżetu państwa, a opłatami odnotowanymi w danym roku. Bardziej generalnie, należałoby mówić o rezultacie budżetu: jeśli opłaty
 • Co znaczy Finalne Dobra Definicja Wyroby i usługi, które są ostatecznie zużywane poprzez nabywców na cele konsumpcyjne i inwestycyjne
 • Co znaczy Giffena Dobra Definicja wzrastać pomimo wzrostu ich cen. Należą do nich dobra wykorzystywane zaspokojeniu fundamentalnych potrzeb – na przykład chleb czy ryż. Gdy
 • Co znaczy Jones Dow Definicja indeksy cen na rynkach kapitałowych 58 państw. Jej najpopularniejszym wytworem jest indeks rynku amerykańskiego Dow Jones Industrial
 • Co znaczy Podatkowa Deklaracja Definicja Zeznania, do których składania obowiązani są, opierając się na regulaminów prawa podatkowego, podatnicy i płatnicy
 • Co znaczy Derywaty Definicja Zobacz: pochodne instrumenty finansowe
 • Co znaczy Państwowy Dług Definicja Zobacz: dług publiczny
 • Co znaczy Publiczny Dług Definicja państwowych w relacji do inwestorów, którzy pożyczyli w przeszłości pieniądze na sfinansowanie deficytu budżetowego (mówiąc szerzej
 • Co znaczy Inwestycyjny Doradca Definicja wiedzę z dziedziny rynków finansowych i kierowania aktywami finansowymi, który świadczy usługi opierające na analizowaniu potrzeb
 • Co znaczy Operacyjna Działalność Definicja Fundamentalny rodzaj działalności jednostki, który obejmuje ogół działań, których celem jest wygospodarowanie zysku
 • Co znaczy Bilansowy Dzień Definicja Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (w praktyce ostatni dzień roku obrotowego
 • Co znaczy Maklerski Dom Definicja Nadzoru Finansowego (dawniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie
 • Co znaczy Prywatne Dobro Definicja które są zakupywane i zużywane w pojedynkę poprzez członków społeczeństwa, zadowalając indywidualne potrzeby
 • Co znaczy Zagraniczny Dług Definicja które podmioty z danego państwie – rząd, banki komercyjne, przedsiębiorstwa, osoby prywatne – zaciągnęły za granicą. Dług ten może mieć
 • Co znaczy Finalne Dobra Definicja Wyroby i usługi, które są ostatecznie zużywane poprzez nabywców na cele konsumpcyjne i inwestycyjne
 • Co znaczy Finansowa Działalność Definicja jednostkę kapitału własnego i obcego zaangażowanego w formie kredytów i pożyczek pieniężnych krótko- i długoterminowych
 • Co znaczy Publiczny Dług Definicja jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i udzielonych innym podmiotom poręczeń. Głównym źródłem
 • Co znaczy Pośrednie Dobra Definicja celu dalszego przetworzenia. Są to surowce i półprodukty, i dobra niezbędne do wytworzenia wartości dodanej
 • Co znaczy Inwestycyjna Działalność Definicja sprzedaży składników majątku trwałego i zapłatę związaną z nabyciem i sprzedażą papierów wartościowych przydzielonych do obrotu
 • Co znaczy Door To Door Definicja opierający na tym, iż zleceniobiorca odbiera wyrób bezpośrednio w siedzibie zleceniodawcy i po ewentualnym poddaniu go uzgodnionym obróbkom
 • Co znaczy Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) Definicja Określona dla poszczególnych mechanizmów notowań i typów papierów wartościowych max. zmiana kursu w relacji do kursu odniesienia
 • Co znaczy Efektywność Dynamiczna Definicja Stan gospodarki, gdzie poziom oszczędności pozwala na sfinansowanie inwestycji umożliwiających zwiększenie poziomu konsumpcji w przyszłości
 • Co znaczy Fiskalna Polityka Dyskrecjonalna Definicja Znaczy wykorzystywanie poprzez rząd wybranych środków w celu zagwarantowania pożądanej sytuacji gospodarczej. Bazuje głównie na zmianach w
 • Co znaczy Cenowa Dyskryminacja Definicja Sprzedawanie tego samego produktu po odmiennych cenach na różnych rynkach
 • Co znaczy Dywidenda Definicja Wypłata części zysków wypracowanych poprzez firmę dla jej właścicieli
 • Co znaczy Pkb Deflator Definicja Statystyczna miara zmian poziomu cen umożliwiająca porównanie PKB w różnych okresach w uwarunkowaniach inflacji
 • Co znaczy Depozyty Definicja która bazuje na powierzeniu środków finansowych bankowi poprzez inwestora (zwanego depozytariuszem) na pewien moment. Odmiennie mówiąc
 • Co znaczy Międzybankowe Depozyty Definicja innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki w kasie i na rachunku w banku centralnym. Stopy oprocentowania depozytów
 • Co znaczy Maklerska Działalność Definicja Kupno i sprzedaż papierów wartościowych w imieniu innych osób
 • Co znaczy Handlowy Deficyt Definicja Ujemne saldo w handlu zagranicznym, powstaje w rezultacie większego importu niż eksport towarów i usług
 • Co znaczy Strukturalny Deficyt Definicja cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłaby gdyby nie abyło zjawisk tworzących cykl koniunkturalny
 • Co znaczy Narodowy Dochód Definicja aktywności gospodarczej; dochód narodowy jest równy produktowi narodowemu netto pomniejszonemu o podatki pośrednie i powiększonemu o
 • Co znaczy Deflacja Definicja przeciętnego poziomu cen. Deflacja jest przeciwieństwem inflacji. Dlaczego deflacja uważana jest za zdarzenie groźne dla gospodarki? Rzecz
 • Co znaczy Zabezpieczający Depozyt Definicja poprzez izbę rozliczeniową od uczestników rynku w momencie zawarcia transakcji, w celu zagwarantowania wypełnienia warunków kontraktu w
 • Co znaczy Dewaluacja Definicja obniżka kursu waluty danego państwie, w relacji do kursów innych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności krajowych
 • Co znaczy Prywatne Dobro Definicja które są zakupywane i zużywane w pojedynkę poprzez członków społeczeństwa, zadowalając indywidualne potrzeby
 • Co znaczy Publiczne Dobro Definicja które są dostarczane i zużywane poprzez całe społeczeństwo (na przykład obrona narodowa, administracja), zadowalając potrzeby wspólne
 • Co znaczy Ubezpieczenie Dobrowolne Definicja Ubezpieczenie dochodzące do skutku opierając się na woli umawiających się stron: ubezpieczyciela i ubezpieczającego
 • Co znaczy Rozporządzalny Dochód Definicja bieżące dochody gospodarstwa domowego zmniejszone o zaliczki na podatek dochodowy, obowiązkowe składki (na przykład Zakład Ubezpieczeń
 • Co znaczy Nieefektywność Dynamiczna Definicja występuje, gdy oszczędności w całej gospodarce są zbyt wysokie. Obniżenie poziomu oszczędności zwiększyłoby dobrobyt gospodarstw domowych
 • Co znaczy Publicznego Sektora Dochody Definicja wszelakie dochody uzyskiwane poprzez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem operacji wewnątrz tego sektora
 • Co znaczy Dochody w bilansie płatniczym Definicja wypłaty dla nierezydentów z tytułu: wynagrodzeń pracowników, dochodów od inwestycji bezpośrednich, portfelowych i dochodów od pozostałych
 • Co znaczy Dogrywka Definicja jednolitym, w okresie której mogą abyć składane i wykonywane zlecenia kupna i sprzedaży po określonym kursie
 • Co znaczy Pieniędzy Drukowanie Definicja kredytu rządowi. W praktyce znaczy to finansowanie deficytu budżetowego poprzez zwiększenie podaży pieniądza. We współczesnych gospodarkach
 • Co znaczy Dilligence Due Definicja przedsiębiorstwa, ze specjalnym zwróceniem uwagi na jego mocne i słabe strony zarówno odnosząc się do samego funkcjonowania
 • Co znaczy Cena Dumpingowa Definicja przynosząca producentowi stratę. Ceny dumpingowe są ustalane poprzez spółki dążące do przejęcia udziału w rynku przez wyniszczenie
 • Co znaczy Więźnia Dylemat Definicja strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do wyboru dwie strategie, lub dotrzymać zawartej umowy lub oszukać partnera
 • Co znaczy Dyskonto Definicja bieżącą wartość występujących w przyszłości sum pieniędzy (przychodów, wydatków, etc.) opierając się na odwrócenia systemu działania
 • Co znaczy Gospodarcza Działalność Definicja związanych z wytwarzaniem i sprzedażą określonych dóbr albo sprzedażą dóbr zakupionych, uprzednio od innych podmiotów gospodarczych, bądź
 • Co znaczy Finansowa Dźwignia Definicja zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Dźwignia Finansowa, Działalność Gospodarcza, Dyskonto, Dylemat Więźnia, Dumpingowa Cena, Due Dilligence, Drukowanie Pieniędzy, Dogrywka, Dochody W Bilansie co to znaczy.

Słownik Dźwignia Finansowa, Działalność Gospodarcza, Dyskonto co to jest.