POLITYKA REGIONALNA UNII co to jest
Definicja POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ oznacza: Polityka regionalna UE ma na celu.

Czy przydatne?

Co to jest POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ

Definicja: Polityka regionalna UE ma na celu wyrównywanie szans rozwojowych i wspieranie wzrostu gospodarczego słabiej rozwiniętych lub przeżywających trudności gospodarcze regionów państw wchodzących w skład Unii. Polityka ta wynika z obowiązującej w Unii zasady solidarności i dążenia do spójności społeczno-ekonomicznej (a więc zmniejszania różnic w poziomie rozwoju różnych obszarów). Polityka regionalna wykonywana jest w praktyce od 1973 r., kiedy do Unii przystąpiła Irlandia. Ponieważ państwo ten abył wyraźnie uboższy od pozostałych członków Unii, postanowiono w budżecie zarezerwować odpowiednie środki na wsparcie jego rozwoju. Polityka regionalna zyskała na znaczeniu wspólnie z dalszym procesem rozszerzania Unii. W 1981 r. do bloku dołączyła nisko rozwinięta Grecja, w 1986 r. Hiszpania i Portugalia, w 2004r. w składzie Unii znalazły się w miarę słabo rozwinięte państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również Polska, a od 2007r. także Bułgaria i Rumunia. Polityka regionalna (a szerzej mówiąc, strukturalna) wykonywana jest głównie za pomocą dotacji z funduszy UE, a zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oprócz tego, istnieją jeszcze 3 mniejsze fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Społeczny, sekcja orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych, i Fundusz Spójności). Generalnie, dotacje z funduszy strukturalnych poświęcone są na dofinansowanie projektów inwestycyjnych wykonywanych w potrzebujących wsparcia regionach Unii. Fundusze unijne pokrywają wówczas (w zależności od typu projektu i sytuacji danego regionu) od 50 do 90% ogólnych wydatków projektu. Pozostałe od 10% do 50% środków to współfinansowanie, które musi wyłożyć odbiorca pomocy (na przykład rząd państwie, który korzysta ze wsparcia). Aktualnie na finansowanie polityki regionalnej Unia przeznacza około 40% całego budżetu. Po rozszerzeniu w 2004r. o państwa Europy Środkowo-Wschodniej, przyjęto zasadę stopniowego dochodzenia tych państw do pełnego zastosowania nadanych im funduszy. Jednocześnie –opierając się na dotychczasowych doświadczeń – przyjęto, że pomoc dla państwie nie powinna przekraczać 4% jego PKB. Pełne korzystanie tych państw ze wsparcia z tytułu polityki regionalnej nastąpi dopiero w latach 2007-2013. Główne pozycje w budżecie UE to: polityka rolna i polityka spójności (głownie polityka regionalna). Rosnące znaczenie mają jednak także opłaty na konkurencyjność gospodarki (a więc wspieranie strategii lizbońskiej). Aktualny kształt budżetu jest rezultatem politycznego kompromisu między państwami członkowskimi

Czym jest POLITYKA REGIONALNA UNII znaczenie w Słownik P .