EUROPEJSKA KOMJA co to jest
Co to jest KOMISJA EUROPEJSKA. Definicja angielskiego: European Commission) - władza wykonawcza UE.

Czy przydatne?

Co to jest Komisja Europejska

Definicja KOMISJA EUROPEJSKA: Komisja Europejska (z angielskiego: European Commission) - władza wykonawcza UE, powstała 1 lipca 1967 roku na mocy traktatu fuzyjnego z połączenia Komisji EWG, Komisji Euratom i Wysokiej Władzy EWWiS, w założeniu działająca z wyjątkiem interesów narodowych. Do 1 listopada 1993 roku, a więc wejścia w życie Traktatu z Maastricht, działała pod nazwą Komisja.
Nowa Komisja Europejska jest powoływana co 5 lat. Na początku rządy krajów członkowskich wybierają prezydenta Komisji, który jest zatwierdzany poprzez Parlament Europejski. W dalszym ciągu prezydent w porozumieniu z rządami wybiera pozostałych członków Komisji, jest to komisarzy, po czym Parlament zatwierdza cały skład Komisji. Ostatnim aktem jest formalne powołanie Komisji poprzez Radę UE kwalifikowaną większością głosów. Od przyjęcia Rumunii i Bułgarii do UE 1 stycznia 2007 roku Komisja liczy 27 członków - po 1 komisarzu z każdego państwa członkowskiego. Przed 1 listopada 2004 roku Francja, Hiszpania, Niemcy, Ogromna Brytania i Włochy delegowały po 2 komisarzy; dlatego po akcesji do UE 10 nowych krajów 1 maja 2004 roku liczebność Komisji wzrosła do rekordowych 30 komisarzy. Na mocy Traktatu Nicejskiego pierwsza Komisja powołana po akcesji do UE 27. państwa powinna liczyć mniej członków niż liczba krajów członkowskich UE i mają być oni wybierani w systemie rotacyjnym. Pośród prezydentów Komisji w najwyższym stopniu znanym był Jacques Delors (1985-95), za którego rządów nastąpiło przyspieszenie integracji europejskiej wspólnie z przyjęciem Jednolitego Aktu Europejskiego (1987) i Traktatu z Maastricht (1992). W listopadzie 2004 roku prezydentem Komisji został Jose Manuel Barroso.
Komisja jest politycznie odpowiedzialna przed Parlamentem, który może zdymisjonować cały skład Komisji - po raz pierwszy groźba taka doprowadziła do rezygnacji Komisji 15 marca 1999 roku wskutek zainicjowanego poprzez Parlament śledztwa w kwestii korupcji, nepotyzmu i niegospodarności Komisji.
Głównymi zadaniami Komisji są:
a) przygotowywanie nowych praw UE - Komisja ma inicjatywę ustawodawczą, a więc jest jedynym organem odpowiedzialnym za opracowywanie propozycji nowych praw, które w dalszym ciągu są prezentowane Parlamentowi i Radzie UE; obowiązuje przy tym zasada subsydiarności: Komisja proponuje działanie na szczeblu UE tylko wtedy gdy oceni, iż dany problem nie może być skuteczniej rozwiązany na szczeblu narodowym, regionalnym albo lokalnym;
b) wdrażanie decyzji Parlamentu i Porady UE i realizacja budżetu - Komisja jest odpowiedzialna za wykonanie budżetu UE, zajmuje się implementacją polityk przyjętych poprzez Parlament i Radę UE, na przykład Wspólnej Polityki Rolnej (CAP), zarządza unijnymi programami, na przykład Erasmus (w odniesieniu zamiany studenckiej);
c) wymuszanie stosowania prawa UE - Komisja nadzoruje wykonywanie unijnych traktatów, zapewniając iż prawo europejskie jest właściwie użytkowane we wszystkich krajach członkowskich; może występować do Trybunału Sprawiedliwości ze skargami przeciw krajom nie stosującym ustalonych praw; stąd Komisja bywa ustalana "strażnikiem traktatów unijnych";
d) reprezentowanie UE na zewnątrz - Komisja reprezentuje UE jako całość na forach międzynarodowych (na przykład w Światowej Organizacji Handlu), negocjuje umowy międzynarodowe (na przykład porozumienie z Cotonou z 2000 roku o współpracy z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku), prowadzi negocjacje z krajami aspirującymi do członkostwa w UE.
Siedzibą Komisji Europejskiej jest Bruksela; część biur znajduje się w Luksemburgu. Aparat administracyjny Komisji jest podzielony na Dyrektoriaty Generalne i liczył w 2009 roku ok. 23 tys. osób.witryna internetowa: http://ec.europa.eu/index_en.htm

Czym jest Komisja Europejska znaczenie w Słownik K .