co to jest
Co to jest ICC. Definicja z angielskiego: International Criminal Court - ICC) - pierwszy stały.

Czy przydatne?

Co to jest ICC

Definicja ICC: Międzynarodowy Trybunał Karny (z angielskiego: International Criminal Court - ICC) - pierwszy stały międzynarodowy trybunał sądzący najpoważniejsze zbrodnie, ustanowiony na mocy statutu podpisanego poprzez 120 krajów w Rzymie 17 lipca 1998 roku; 11 kwietnia 2002 roku osiągnięta została liczba 60 ratyfikacji wymaganych do uprawomocnienia się traktatu rzymskiego, który wszedł w życie 1 lipca 2002 roku. 28 października 2005 roku Meksyk jako 100. kraj ratyfikował statut ICC, a w czerwcu 2008 roku liczba krajów będących członkami ICC wynosiła już 108. 6 maja 2002 roku USA ogłosiły unieważnienie swojego podpisu pod statutem ICC; 28 sierpnia 2002 roku Izrael oświadczył, iż mimo wcześniejszego podpisu nie ma zamiaru stać się stroną traktatu rzymskiego. Ponadto członkami ICC nie są między innymi Chiny, Indie, Iran, Pakistan, Rosja.
Odpowiednio z artykułem 5 statutu jurysdykcja ICC obejmuje 4 typy zbrodni: ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenne i agresję. Jurysdykcja ICC ma ograniczony charakter: stanowi jedynie uzupełnienie jurysdykcji krajowej, czyli kwestia może być zbadana tylko wtedy, gdy nie może tego zrobić sąd krajowy. Na mocy artykułu 12 i 13 ICC może sprawować jurysdykcję jeżeli: a) oskarżony jest obywatelem państwa członkowskiego ICC; b) zbrodnia została popełniona w regionie państwa członkowskiego; c) Porada Bezpieczeństwa ONZ przekazała sprawę prokuratorowi ICC. Na mocy artykułu 11 zakres jurysdykcji jest także ograniczony do zbrodni popełnionych po wejściu w życie statutu 1 lipca 2002 roku, a dla krajów które potem stały się członkami ICC - od momentu wejścia w życie statutu dla danego państwa. Prokurator ICC może wszcząć postępowanie w danej sprawie po autoryzacji poprzez Izbę Przedprocesową. Odpowiednio z artykułem 77 ICC może nałożyć karę więzienia nieprzekraczającą 30 lat, a w sytuacjach o nadzwyczajnym ciężarze gatunkowym - karę dożywocia. ICC może także zasądzić grzywnę albo przepadek mienia zdobytego w drodze badanej zbrodni. ICC nie posiada jakichkolwiek środków wykorzystywanych aresztowaniu i doprowadzaniu przed trybunał osób podejrzanych o zbrodnie i jest w tej mierze kompletnie zależny od współpracy ze społecznością międzynarodową.
W odróżnieniu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ICC jest organizacją niezależną od ONZ, lecz RB ONZ odpowiednio z artykułem 16 statutu posiada sposobność zawieszenia postępowania w danej sprawie na moment 12 miesięcy. Na mocy artykułu 34 organami ICC są Prezydencja, Wydziały Sądownicze (Przedprocesowy, Procesowy i Apelacyjny), Biuro Prokuratora i Rejestr. Artykuł 112 ustanawia ponadto Zebranie Krajów Członkowskich, sprawujące nadzór nad działalnością powyższych organów, między innymi określające budżet i wybierające sędziów ICC.
Jak dotąd ICC wszczął postępowanie w 4 kwestiach: sytuacji w DR Kongo (czerwiec 2004), sytuacji w północnej Ugandzie (lipiec 2004), sytuacji w prowincji Darfur w Sudan (czerwiec 2005), sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (maj 2007). 17 marca 2006 roku kongijski watażka Thomas Lubanga jako pierwsza osoba został aresztowany na mocy nakazu wydanego poprzez ICC; 26 stycznia 2009 roku zaczął się pierwszy mechanizm ICC, gdzie oskarżonym jest Lubanga. W najwyższym stopniu kontrowersyjnym krokiem prokuratora ICC było oskarżenie 14 lipca 2008 roku prezydenta Sudanu Omara Hassana Bashira o ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne przez wzgląd na konfliktem w Darfurze.
Witryna internetowa: http://www.icc-cpi.int/
Tekst Statutu Rzymskiego ICC:
http://www.un.org/children/conflict/keydocuments/english/romestatuteofthe7.html

Czym jest ICC znaczenie w Słownik I .