MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA co to jest
Co to jest ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA. Definicja forma współpracy międzynarodowej, wyróżniająca się.

Czy przydatne?

Co to jest organizacja międzynarodowa

Definicja ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA: organizacja międzynarodowa - forma współpracy międzynarodowej, wyróżniająca się posiadaniem stałych organów działających w imieniu organizacji. Wg kryterium członkostwa podzielone są na:
-- organizacje międzyrządowe (IGOs - Intergovernmental Organizations), powstające opierając się na umowy międzynarodowej, których członkami są państwa;
-- organizacje pozarządowe (NGOs - Non-governmental Organizations), działające bez udziału rządów, zakładane poprzez osoby fizyczne i prawne pochodzące z różnych krajów, opierając się na prawa o stowarzyszeniach państwa, gdzie zarejestrowano statut organizacji.
Wg kryterium geograficznego podzielone są na:
-- organizacje o charakterze powszechnym, jest to otwarte dla członków z wszystkich regionów świata, na przykład ONZ, Światowa Organizacja Handlu (WTO), Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl);
-- organizacje o charakterze regionalnym, dominujące liczebnie na przykład NATO, Unia Afrykańska, Organizacja Krajów Amerykańskich;
-- istnieją również organizacje międzynarodowe, których członkostwo opiera się na pozageograficznych kryteriach, na przykład związkach kulturowych i historycznych (Commonwealth), religijnych (Organizacja Konferencji Islamskiej), poziomie rozwoju gospodarczego (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD), ukierunkowania gospodarki (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową - OPEC).
Wg kryterium zakresu celów podzielone są na:
-- organizacje wszechstronne (ONZ, OPA, Unia Afrykańska);
-- organizacje wyspecjalizowane, zajmujące się konkretnymi dziedzinami życia społecznego (na przykład Europejska Wspólnota Węgla i Stali), pośród których znajdują się organizacje wyspecjalizowane ONZ (na przykład Międzynarodowa Organizacja Pracy - ILO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Edukacji i Kultury - UNESCO).
Do realizacji celów organizacji międzynarodowej powoływane są organy, których może być od kilku do kilkudziesiąt (na przykład ONZ, UE), w każdej organizacji istnieją jednak 3 organy fundamentalne: zebranie (organ plenarny, składający się z przedstawicieli wszystkich członków, podejmujący główne decyzje), porada (organ wykonawczy realizujący postanowienia zebrania i zajmujący się bieżącą działalnością) i sekretariat (organ administracyjny).Za przyczynę powstawania organizacji międzynarodowych uważane jest rewolucję przemysłową i towarzyszący jej postęp edukacji, techniki i komunikacji, które ułatwiły kontakty w skali międzynarodowej i wywołały przyrost zamiany międzynarodowej, co stworzyło potrzebę trwałej współpracy na szczeblu międzynarodowym. Za pierwsze organizacje międzynarodowe uznaje się Centralną Komisję Żeglugi na Renie (założona w 1815 roku), Europejską Komisję Dunaju (1856), Międzynarodową Unię Telegraficzną (1865) i Powszechny Związek Pocztowy (1874). Liczba organizacji międzynarodowych wynosiła 213 w 1909 roku, w 1951 roku - 1078, w 1989 roku - 2754 i w następnych latach wzrosła gwałtownie osiągając aktualnie liczbę powyżej 60 tys., z czego zdecydowaną przewarzająca część stanowią NGOs. Do w najwyższym stopniu znanych NGOs należą Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Amnesty International, Greenpeace i Oxfam. Pomimo wzrostu roli NGOs nadal zdecydowanie większą rolę w życiu międzynarodowym pełnią organizacje międzyrządowe
Co znaczy Organizacja Współpracy Gospodarczej I Rozwoju:
Porównanie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z angielskiego: Organisation for Economic Cooperation and Development) - organizacja skupiająca państwa wysoko rozwinięte, założona na mocy konwencji podpisanej 14 organizacja międzynarodowa co znaczy.
Krzyżówka Okupacja:
Dlaczego łaciny occupatio - zabór) - przejęcie władzy nad obcym terytorium, przeważnie w rezultacie działań wojennych. Odpowiednio z prawem międzynarodowym okupacja ma zawsze charakter tymczasowy, okupant nie organizacja międzynarodowa krzyżówka.
Co to jest OBWE:
Jak lepiej Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, z angielskiego: Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE) - największa na świecie regionalna organizacja bezpieczeństwa, ustanowiona 1 organizacja międzynarodowa co to jest.
Słownik Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową:
Kiedy Krajów Eksportujących Ropę Naftową, z angielskiego: Organization of the Petroleum Exporting Countries) - organizacja założona na konferencji w Bagdadzie 14 września 1960 roku poprzez 5 czołowych organizacja międzynarodowa słownik.
Czym jest OECD:
Od czego zależy Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z angielskiego: Organisation for Economic Cooperation and Development) - organizacja skupiająca państwa wysoko rozwinięte, założona na mocy konwencji podpisanej 14 organizacja międzynarodowa czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest organizacja międzynarodowa znaczenie w Słownik O .