PUBLICZNEGO SEKTORA WYDATKI co to jest
Definicja WYDATKI SEKTORA PUBLICZNEGO oznacza: Opłaty sektora finansów publicznych stanowią.

Czy przydatne?

Co to jest WYDATKI SEKTORA PUBLICZNEGO

Definicja WYDATKI SEKTORA PUBLICZNEGO: Opłaty sektora finansów publicznych stanowią wszelakie opłaty, których dokonują podmioty należące do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem operacji dokonywanych wewnątrz tego sektora (opłaty jednego podmiotu na rzecz drugiego). Opłaty sektora finansów publicznych oznaczają całość kosztów ponoszonych poprzez państwo w celu realizacji funkcji państwa w gospodarce.    Opłaty sektora finansów publicznych dzieli się zwykle na następujące kategorie: opłaty na płace - są to opłaty podmiotów należących do sektora finansów publicznych związane z zatrudnieniem poprzez nich pracowników; opłaty na wyroby i usługi – są to wszelakie zakupy towarów i usług potrzebnych do realizacji zadań państwa; obsługa zadłużenia – są to płatności odsetek od długu publicznego i spłata zadłużenia; transfery do gospodarstw domowych – są to wszelakie płatności przekazywane osobom fizycznym w ramach mechanizmu zabezpieczenia społecznego (renty, emerytury, inne świadczenia społeczne); dotacje i subwencje – są to wszelakie płatności do innych podmiotów (głównie przedsiębiorstw) związane z prowadzoną polityką gospodarczą; opłaty majątkowe - są to głównie inwestycje dokonywane poprzez państwo. Stosunek kosztów sektora finansów publicznych do PKB i ich struktura nie są przypadkowe. Wiążą się one z tym, jak ogromnej aktywności oczekuje społeczeństwo od swojego państwa. Skala kosztów różni się, jeśli różnią się funkcje, które wykonuje państwo. W społeczeństwie amerykańskim, oczekuje się, że państwo dostarczy: sprawnej administracji, sądownictwa, bezpieczeństwa (policji i obrony narodowej), elementarnej nauki i minimalnego wsparcia dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (minimalnego zakresu opieki zdrowotnej, minimalnego wsparcia dla niepracujących, i minimalnego zakresu wsparcia dla osób niezdolnych do pracy). O resztę obywatel musi zadbać sam. W społeczeństwach skandynawskich uważa się, że państwo powinno nie tylko zapewnić administrację, sądownictwo i bezpieczeństwo, lecz również pełną, darmową edukację i ochronę zdrowia, szczodry mechanizm emerytalny i mechanizm wsparcia dla osób niezdolnych do pracy, wsparcie dla niepracujących, wyrównanie nadmiernych nierówności dochodowych. W związku z tym, w stanach zjednoczonych ameryki na sfinansowanie funkcji państwa wystarczy 33% PKB, w Skandynawii musi to abyć niemal podwójnie więcej. Stosunek kosztów sektora finansów publicznych do PKB i ich struktura nie są dane raz na zawsze. Są raczej rezultatem pewnej ugody społecznej, która może ulec zmianie na przykład w skutek kryzysu gospodarczego albo dyskusji na temat sytuacji państwa. Przykładowo, w latach 50-tych stosunek ta gwałtownie wzrosła w Ogromnej Brytanii, wskutek ogólnospołecznej debaty na temat konieczności budowy państwa opiekuńczego. Natomiast w drugiej połowie lat 80-tych odwrotny rezultat dała determinacja rządu Irlandii: w ciągu kilku lat – mimo licznych protestów - dokonano silnej redukcji tej stosunku, zwiększając konkurencyjność gospodarki. Opłaty sektora publicznego w stosunku do PKB różnią się w państwach OECD. Najwyższe stosunki występują w państwach skandynawskich, relatywnie niskie są z kolei opłaty publiczne w stanach zjednoczonych ameryki, Australii, Irlandii, Szwajcarii i Korei. Opłaty polskie należą do średnich w OECD, choć biorąc pod uwagę poziom rozwoju gospodarczego państwie mogą abyć uznane za wysokie
Co to jest WIRR:
Porównanie Warszawski Indeks Rynku Równoległego – jeden z indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, obejmujący małe firmy. W marcu 2007 zastąpiony indeksem sWIG80 wydatki sektora publicznego co to jest.
Definicja Wskaźnik Big Maca:
Dlaczego hamburgera Big Mac w restauracji McDonalds przeliczona na dolary amerykańskie. Przyjmując, iż Big Mac jest wytworem standardowym, jego cena jego winna być taka sama na całym świecie. Okazuje się wydatki sektora publicznego definicja.
Co znaczy Wskaźnik Cen Artykułów Konsumpcyjnych (CPI):
Jak lepiej Miara inflacji; porównuje bieżące ceny powszechnie kupowanych towarów i usług z ich w momencie bazowym wydatki sektora publicznego co znaczy.
Słownik Waluta Transakcyjna:
Kiedy rozliczeń transakcji międzynarodowych na rynku towarowym i walutowym; jeśli walutą transakcyjną nie jest waluta jednej ze stron transakcji, wówczas wykorzystuje się inną, silną i stabilną wydatki sektora publicznego słownik.
Znaczenie Wskaźnik Cena/Przepływy Gotówkowe:
Od czego zależy jeden ze wyznaczników używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; iloraz ceny akcji do wartości przepływów pieniężnych firmy przypadających na jedną akcję. Parametr ustala wydatki sektora publicznego znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest WYDATKI SEKTORA PUBLICZNEGO znaczenie w Słownik W .