ASEAN co to jest
Co to jest ASEAN. Definicja Azji Południowo-Wschodniej (z angielskiego: Association of Southeast.

Czy przydatne?

Co to jest ASEAN

Definicja ASEAN: ASEAN - Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo-Wschodniej (z angielskiego: Association of Southeast Asian Nations), ugrupowanie integracyjne założone 8 sierpnia 1967 roku w Bangkoku deklaracją podpisaną poprzez ministrów spraw zagranicznych Filipin, Indonezji, Malezji, Singapuru i Tajlandii. Członkami ASEAN są ponadto Brunei (od 1984 roku), Wietnam (od 1995 roku), Laos i Myanmar (od 1997 roku) i Kambodża (od 1999 roku). W 2006 roku ASEAN miał łączną populację ok. 560 mln.
Deklaracja założycielska ASEAN wyznacza 2 fundamentalne cele: 1) przyspieszenie wzrostu gospodarczego, postępu społecznego i rozwoju kulturowego na terytorium, 2) promocja pokoju i stabilności regionalnej. Drugi z tych celów był wiodącym w pierwszych latach istnienia ASEAN: 27 listopada 1971 roku w Kuala Lumpur podpisano deklarację ustanowienia Strefy, Pokoju, Wolności i Neutralności (Zone of Peace, Freedom and Neutrality - ZOPFAN), gdzie uznano prawo każdego państwa do narodowej egzystencji w wolności od zewnętrznej ingerencji w kwestie wewnętrzne i zobowiązano się do poszerzania obszarów współpracy celem zacieśniania wzajemnych stosunków. W trakcie pierwszego szczytu przywódców ASEAN 24 lutego 1976 roku na wyspie Bali w Indonezji podpisano 2 fundamentalne dokumenty określające funkcjonowanie organizacji: deklarację o jedności ASEAN (Declaration of ASEAN Concord) i traktat o przyjaznych relacjach i współpracy (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia - TAC), który definiuje podstawowe zasady postępowania krajów członkowskich w relacjach wzajemnych: 1) wzajemne poszanowanie dla niepodległości, suwerenności, równości, integralności terytorialnej i tożsamości narodowej, 2) prawo każdego państwa do narodowej egzystencji wolnej od zewnętrznej ingerencji, działalności wywrotowej albo przymusu, 3) wzajemna nieingerencja w kwestie wewnętrzne, 4) rozwiązywanie rozbieżności i sporów środkami pokojowymi, 5) wyrzeczenie się użycia siły i groźby użycia siły, 6) skuteczna współpraca pomiędzy członkami. Redukcji napięć na terytorium służyły także 2 dokumenty z lat 90-tych: deklaracja w kwestii Morza Południowochińskiego, wydana w Manili 22 lipca 1992 roku i akcentująca konieczność rozwiązywania sporów dotyczących tego obszaru środkami pokojowymi; i traktat ustanawiający strefę bez broni jądrowej w Azji Południowo-Wschodniej podpisany w Bangkoku 15 grudnia 1995 roku. 2 lata potem, 15 grudnia 1997 roku w Kuala Lumpur wydano Wizję ASEAN 2020 (ASEAN Vision 2020), która zakłada, iż do 2020 roku osiągnięta zostanie kompletnie pokojowa i stabilna Azja Południowo-Wschodnia, gdzie powody konfliktów zostały wyeliminowane.
Porozumieniem o cłach preferencyjnych zawartym 28 stycznia 1992 roku w Singapurze, implementowanym od 1 stycznia 1993 roku, członkowie ASEAN rozpoczęli tworzenie strefy wolnego handlu. Aktualnie średnia kwota celna pośród 5 członków-założycieli ASEAN i Brunei została pomniejszona do 2%. 7 października 2003 roku na szczycie na Bali przyjęto deklarację o jedności ASEAN II (Declaration of ASEAN Concord II albo Bali Concord II), która przewiduje ustanowienie Wspólnoty ASEAN składającej się z 3 filarów: współpracy politycznej i w sferze bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i współpracy społeczno-kulturowej, nie mniej jednak integracja gospodarcza ma obejmować wolny przepływ towarów, usług i inwestycji. 13 stycznia 2007 roku na Cebu zadeklarowano przyspieszenie tworzenia Wspólnoty ASEAN o 5 lat do 2015 roku. 20 listopada 2007 roku zgromadzeni w Singapurze przywódcy ugrupowania podpisali Kartę ASEAN, gdzie pośród 15 celów funkcjonowania organizacji po raz pierwszy zapisano zobowiązanie do poszanowania praw człowieka i fundamentalnych wolności, co było bardzo ważne w kontekście członkostwa Myanmaru w ASEAN; 15 grudnia 2008 roku ogłoszono o wejściu w życie Karty ASEAN.
Od połowy lat 90-tych ASEAN dynamicznie rozwija współpracę z partnerami w szerszym regionie Azji i Pacyfiku. Przy okazji nieformalnego szczytu w Kuala Lumpur w grudniu 1997 roku odbyły się pierwsze spotkania przywódców ASEAN z przywódcami Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Korei Południowej (zbiorczo współpracę tę nazwano ASEAN+3). W dialogu ASEAN z ChRL bardzo istotne dokumenty podpisano na szczycie w Phnom Penh 4 listopada 2002 roku: deklarację postępowania stron na Morzu Południowochińskim, stanowiącą iż strony utrzymają status quo i nie będą wznosić jakichkolwiek nowych struktur; i porozumienie ramowe w kwestii wszechstronnej współpracy gospodarczej, zapoczątkowujące mechanizm tworzenia strefy wolnego handlu. 8 października 2003 roku na Bali ASEAN i Chiny wydały wspólną deklarację o partnerstwie strategicznym dla pokoju i prosperity. Wówczas także Chiny przystąpiły do TAC. 29 listopada 2004 roku Chiny i ASEAN podpisały w Vientiane porozumienie zakładające utworzenie do 2015 roku największej na świecie strefy wolnego handlu, obejmującej 2 miliardy osób. 14 stycznia 2007 roku Chiny i ASEAN podpisały na szczycie w Cebu na Filipinach porozumienie o liberalizacji handlu w sektorze usług.
Dialog ASEAN z Japonią i Koreą Południową przebiega wolniej. 5 listopada 2002 roku w Phnom Penh podpisano wspólną deklarację Japonii i ASEAN o wszechstronnym partnerstwie gospodarczym. 30 listopada 2004 roku w Wientiane deklarację o wszechstronnym partnerstwie podpisały Korea Południowa i ASEAN. 13 grudnia 2005 roku w Kuala Lumpur przywódcy Korei Południowej i ASEAN podpisali porozumienie zmierzające do liberalizacji większości handlu dwustronnego do 2010 roku. 21 listopada 2007 roku Korea Południowa i ASEAN podpisały w Singapurze porozumienie o wolnym handlu w sektorze usługowym.
5 listopada 2002 roku w Phnom Penh odbył się pierwszy szczyt szefów krajów i rządów ASEAN i Indii. 8 października 2003 roku na Bali wydano deklarację ASEAN i Indii o współpracy w zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego. Indie przystąpiły także wówczas do TAC. 30 listopada 2004 roku w Wientiane relacje ASEAN-Indie określono jako partnerstwo dla pokoju, postępu i wspólnej prosperity. 13 grudnia 2005 roku w Kuala Lumpur odbył się pierwszy szczyt przywódców ASEAN i Rosji.
Ponadto ASEAN prowadzi dialog z Australią i Nową Zelandią (od połowy lat 70-tych), USA, Kanadą i Unią Europejską (od 1977 roku); 15 listopada 2009 roku w Singapurze odbył się pierwszy szczyt przywódców ASEAN i USA. Podsumowaniem rozwijających się więzi krajów ASEAN z partnerami regionalnymi był Szczyt Azji Wschodniej, który odbył się 14 grudnia 2005 roku z udziałem przywódców 10 krajów członkowskich ASEAN, Chin, Japonii, Korei Południowej, Indii, Australii i Nowej Zelandii. Następne Szczyty Azji Wschodniej miały miejsce 15 stycznia 2007 w Cebu na Filipinach, 21 listopada 2007 roku w Singapurze i 25 listopada 2009 roku w Hua Hin w Tajlandii.
Szczyt przywódców jest najwyższym organem decydującym ASEAN i od 1995 roku dzieje się corocznie (od 2001 zawsze o charakterze formalnym). Corocznie odbywają się także spotkania ministrów spraw zagranicznych i gospodarki. ASEAN posiada sekretarza generalnego, wybieranego na 5 lat.witryna internetowa: http://www.aseansec.org/

Czym jest ASEAN znaczenie w Słownik A .