GOSPODARCZY WSTRZĄS SZOK co to jest
Definicja Szok (wstrząs) gospodarczy oznacza: Nagłe wydarzenie w gospodarce wpływające na.

Czy przydatne?

Co to jest Szok (wstrząs) gospodarczy

Definicja Szok (wstrząs) gospodarczy: Nagłe wydarzenie w gospodarce wpływające na fundamentalne zmienne makroekonomicznych, na przykład zatrudnienie, inflacja. Wyróżniamy szoki popytowe powstające w rezultacie nagłych zmian popytu (na przykład gwałtowny przyrost popytu w Polsce w momencie transformacji) i szoki podażowe, będące nagłymi zmianami podaży (na przykład gwałtowny spadek podaży artykułów spożywczych w rezultacie suszy). Wyróżniamy wśród szoków gospodarczych szoki symetryczne - mające podobny charakter (siłę, kierunek oddziaływania) w kilku państwach (na przykład gwałtowny przyrost cen ropy naftowej obejmuje swymi konsekwencjami w podobny sposób kilka państw) - i szoki asymetryczne - mające odmienny charakter w kilku państwach (na przykład przyrost cen ropy naftowej ma niekorzystny wpływ na państwa importujące ropę, z kolei pozytywny na jej eksporterów)
Co znaczy Stopa Referencyjna:
Porównanie oprocentowanie krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych poprzez bank centralny bankom komercyjnym; w ramach operacji otwartego rynku. Bank centralny posiada kilka ważnych narzędzi, za szok (wstrząs) gospodarczy co znaczy.
Krzyżówka SWAP:
Dlaczego Transakcja polegająca na zamianie dwóch strumieni płatności. Najczęściej użytkowane są swapy procentowe, gdzie jedna strona zobowiązuje się płacić stałe odsetki od ustalonej sumy w zamian za ods szok (wstrząs) gospodarczy krzyżówka.
Co to jest Sprawozdanie Finansowe Jednostki:
Jak lepiej Kolekcja liczbowe (uzupełnione niekiedy częścią opisową), sporządzane w ramach sprawozdawczości finansowej, charakteryzujące sytuację majątkową i finansową jednostki i konsekwencje jej dzia szok (wstrząs) gospodarczy co to jest.
Słownik STRATEGIA LIZBOŃSKA:
Kiedy stanowi plan działań podjęty poprzez państwa UE w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego. Plan ten został przyjęty w trakcie szczytu w Lizbonie w marcu 2000 r. poprzez przywódców 15 państw tworz szok (wstrząs) gospodarczy słownik.
Czym jest Stopa Zastąpienia:
Od czego zależy Wyraża proporcję pomiędzy wysokością wynagrodzenia otrzymywanego w momencie aktywności zawodowej a wysokością świadczenia emerytalnego szok (wstrząs) gospodarczy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Szok (wstrząs) gospodarczy znaczenie w Słownik S .