IMPORT co to jest
Definicja IMPORT oznacza: Import bazuje na zakupie towarów i usług wyprodukowanych zagranicą w celu.

Czy przydatne?

Co to jest IMPORT

Definicja: Import bazuje na zakupie towarów i usług wyprodukowanych zagranicą w celu zużycia ich w państwie albo reeksportu. To jest kategoria ekonomiczna ważna zarówno z punktu widzenia Mechanizmu Rachunków Narodowych (podziału PKB), jak z punktu widzenia bilansu płatniczego państwie. • Z punktu widzenia Mechanizmu Rachunków Narodowych, import stanowi zwiększenie łącznej podaży dóbr, które mogą abyć dzielone w państwie pomiędzy różne typy popytu. Import jest elementem tak zwany równania podziału PKB, a więc formuły pokazującej ostateczny podział wytworzonej w państwie produkcji i importu pomiędzy różne typy popytu (import znajduje się po stronie popytu, lecz ze znakiem minus – co znaczy, że przyrost importu minimalizuje popyt na produkcję krajową). • Z punktu widzenia bilansu płatniczego państwie, import znaczy w pierwszej kolejności opłaty dewizowe, które państwo dokonuje w związku z zakupem towarów i usług za granicą. Opłaty na import towarów i usług stanowią zwykle najważniejszą część kosztów dewizowych państwie. W celach analitycznych import reguluje się na różne metody: • Według kierunków ekonomicznego zastosowania w państwie: import inwestycyjny, konsumpcyjny, zaopatrzeniowy (alternatywnie: import dóbr pośrednich i dóbr finalnych). • Według rodzaju dóbr: import towarów, import usług. • Według rodzaju dóbr albo gałęzi produkcji: podział według różnorodnych klasyfikacji użytkowanych w statystyce międzynarodowej (na przykład regulacja SITC, CN) • Według państw pochodzenia i grup państw. Tak jak w razie wszystkich wielkości rachunków narodowych, w razie importu rozróżniamy zmiany wartości, wolumenu (a więc wielkości realnej, po wyeliminowaniu efektów zmian cen) i deflatora, a więc poziomu przeciętnych cen importowanych dóbr. Dynamika importu podlega zwykle bardzo mocnym wahaniom, reagując w zwielokrotniony sposób na zmiany popytu krajowego

Czym jest IMPORT znaczenie w Słownik I .