POPYTU CENOWA ELASTYCZNOŚĆ co to jest
Definicja Elastyczność cenowa popytu oznacza: Zmiana wielkości popytu odpowiadając na zmianę cen.

Czy przydatne?

Co to jest Elastyczność cenowa popytu

Definicja Elastyczność cenowa popytu: Zmiana wielkości popytu odpowiadając na zmianę cen. Mierzona jest ilorazem procentowej zmiany popytu i procentowej zmiany ceny dobra. Elastyczność zwykle jest ujemna (gdyż w razie większości dóbr przyrost ceny skutkuje pomniejszenie popytu). W razie elastyczności mniejszej od -1 mamy do czynienia z dobrami o popycie elastycznym, co znaczy, że popyt silnie reaguje na zmianę ceny i procentowa zmiana popytu jest większa niż wywołująca ją procentowa zmiana ceny. Jeśli elastyczność jest ujemna (nie mniejsza jednak od -1), mamy do czynienia z popytem mało elastycznym, a więc zmiana ceny nie wywołuje dużej zmiany popytu
Embargo:
zagranicznego. Może dotyczyć konkretnego produktu (na przykład z Polski nie wolno eksportować jaj gęsi i gęsi żywych) albo kategorii produktów (na przykład embargo na broń). Może zabrania elastyczność cenowa popytu co to jest.
Emisja Akcji Z Prawem Poboru:
pieniądze zakładowy przez emisję akcji, pierwszeństwo ich zakupu, zwane prawem poboru, z mocy prawa przypada dotychczasowym akcjonariuszom. Prawo poboru jest zbywalne; akcjonariusze nie planujący elastyczność cenowa popytu definicja.
EBIT:
z angielskiego: Earnings Before Interest and Taxes). Zobacz: zysk operacyjny elastyczność cenowa popytu co znaczy.
EURO:
walutą państw UE. Do chwili obecnej wprowadziło ją u siebie 16 państw. Po spełnieniu mierników konwergencji euro powinny wprowadzić wszystkie państwa członkowskie UE, niezależnie od Danii i Ogromnej elastyczność cenowa popytu słownik.
erm2:
walutowego, którego poprzez moment minimum dwóch lat muszą przestrzegać państwa przygotowujące się do wejścia do Europejskiej Unii Walutowej. ERM2 jest reżimem kursu quasi-sztywnego, tzn. bazuje na elastyczność cenowa popytu znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Elastyczność cenowa popytu znaczenie w Słownik E .