ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA co to jest
Co to jest ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE. Definicja Bezpieczeństwa i Współpracy.

Czy przydatne?

Co to jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Definicja ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE: OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, z angielskiego: Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE) - największa na świecie regionalna organizacja bezpieczeństwa, ustanowiona 1 stycznia 1995 roku na mocy decyzji podjętej na szczycie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) w grudniu 1994 roku w Budapeszcie, stanowiąca kontynuację procesu KBWE. OBWE ma siedzibę w Wiedniu i skupia 56 krajów z Europy, Ameryki Północnej, Kaukazu i Azji Środkowej.
OBWE działa w trzech wymiarach bezpieczeństwa, stanowiących trzon Aktu Końcowego z Helsinek podpisanego 1 sierpnia 1975 roku poprzez 35 krajów uczestniczących w KBWE:
- polityczno-wojskowym, obejmującym między innymi kontrolę zbrojeń, nienaruszalność granic, pokonywanie terroryzmu, zapobieganie konfliktom;
- gospodarczo-środowiskowym, obejmującym między innymi pokonywanie przemytu broni, narkotyków i żywego towaru, promocję zdrowego środowiska gospodarczego, dialog w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, działania na rzecz równowagi ekologicznej;
- ludzkim, obejmującym między innymi poszanowanie praw człowieka, swobód obywatelskich i rządów prawa, promocję demokracji i tolerancji.
Naczelnym zadaniem OBWE jest inicjalne wykrywanie, zapobieganie i opanowywanie kryzysów na obszarze Europy, Kaukazu i Azji Środkowej. Najwyższym organem jest szczyt szefów krajów i rządów, który organizowany jest raz na kilka lat- ostatni taki szczyt odbył się w Stambule 18-19 listopada 1999 roku. Przynajmniej raz w roku zbiera się Porada Ministerialna, składająca się z ministrów spraw zagranicznych, bieżącymi zadaniami zajmuje się zaś Stała Porada, spotykająca się w każdym tygodniu. Innymi istotnymi organami są Forum Współpracy Bezpieczeństwa, na którym cotygodniowo prowadzone są negocjacje i konsultacje w kwestiach ważnych dla bezpieczeństwa europejskiego; Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human Rights- ODIHR) z siedzibą w Warszawie, promujące demokrację, prawa człowieka i rządy prawa, między innymi zajmujące się monitoringiem wyborów; Wysoki Komisarz do spraw Mniejszości Narodowych; Przedstawiciel do spraw Wolności Mediów. Co roku wymienia się przewodniczący OBWE, który jest ogólnie odpowiedzialny za działania wykonawcze, w 1998 roku był nim minister spraw zagranicznych Polski Bronisław Geremek; aktualnego przewodniczącego wspierają jego poprzednicy i następcy, wspólnie tworzący tak zwany trojkę. Nadzór administracyjny nad działaniami organów OBWE sprawuje sekretarz generalny.
Fundamentalnym instrumentem wykonywania funkcji OBWE są misje wyznaczane poprzez Stałą Radę za zgodą krajów, których mają dotyczyć. Spośród kilkunastu misji OBWE główne i w najwyższym stopniu rozbudowane to misje w Kosowie i Bośni i Hercegowinie. W 2009 roku w misjach OBWE zatrudnionych było ok. 3 tysiące osób, w większości pracowników lokalnych, w trakcie gdy w instytucjach OBWE pracowało 450 osób. Zadania misji mogą być rozmaite, przeważnie jednak koncentrują się na zagwarantowaniu przestrzegania praw człowieka i praw mniejszości, promowaniu dialogu międzyetnicznego, budowie struktur demokratycznych, asystowaniu przy wyborach. Budżet OBWE w 2008 roku wynosił 164 miliony euro.witryna internetowa: http://www.osce.org/
Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową:
Krajów Eksportujących Ropę Naftową, z angielskiego: Organization of the Petroleum Exporting Countries) - organizacja założona na konferencji w Bagdadzie 14 września 1960 roku poprzez 5 czołowych organizacja bezpieczeństwa i współpracy w europie co to jest.
OPEC:
Krajów Eksportujących Ropę Naftową, z angielskiego: Organization of the Petroleum Exporting Countries) - organizacja założona na konferencji w Bagdadzie 14 września 1960 roku poprzez 5 czołowych organizacja bezpieczeństwa i współpracy w europie definicja.
OECD:
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z angielskiego: Organisation for Economic Cooperation and Development) - organizacja skupiająca państwa wysoko rozwinięte, założona na mocy konwencji podpisanej 14 organizacja bezpieczeństwa i współpracy w europie co znaczy.
Okupacja:
łaciny occupatio - zabór) - przejęcie władzy nad obcym terytorium, przeważnie w rezultacie działań wojennych. Odpowiednio z prawem międzynarodowym okupacja ma zawsze charakter tymczasowy, okupant nie organizacja bezpieczeństwa i współpracy w europie słownik.
Organizacja Współpracy Gospodarczej I Rozwoju:
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z angielskiego: Organisation for Economic Cooperation and Development) - organizacja skupiająca państwa wysoko rozwinięte, założona na mocy konwencji podpisanej 14 organizacja bezpieczeństwa i współpracy w europie znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Organizacja Bezpieczeństwa i znaczenie w Słownik O .