MIĘDZYNARODOWA MIGRACJA co to jest
Co to jest MIGRACJA MIĘDZYNARODOWA. Definicja przemieszczanie się ludzi z jednego państwie do.

Czy przydatne?

Co to jest migracja międzynarodowa

Definicja MIGRACJA MIĘDZYNARODOWA: migracja międzynarodowa - przemieszczanie się ludzi z jednego państwie do drugiego na pobyt okresowy albo stały. Może być dobrowolna albo spowodowana przesłankami takimi jak katastrofy naturalne czy przemysłowe, wojny, prześladowania polityczne; stąd rozróżnia się migracje polityczne, ekonomiczne, ekologiczne. Kluczowymi formami są emigracja (odpływ ludności z danego państwie) i imigracja (napływ ludności do danego państwie). Migracje nabrały charakteru masowego w XIX wieku wspólnie z upowszechnieniem się informacji o odległych państwach i postępem transportu. Uważane jest, iż migracje mogą sprzyjać postępowi społeczno-gospodarczemu, dając krajom imigracyjnym sposobność pokrycia deficytu siły roboczej i powiększenia produkcji i zdobycie wiedzy naukowo-technicznej bez ponoszenia wydatków, z kolei krajom emigracyjnym umożliwiając redukcję bezrobocia i dopływ środków finansowych przesyłanych poprzez emigrantów. Z drugiej strony migracje mogą powodować rozmaite problemy socjalne, ekonomiczne i polityczne - w krajach emigracyjnych utratę najlepiej wykształconej kadry, a w krajach imigracyjnych wzmożoną konkurencję na rynku pracy, przyrost wydatków opieki socjalnej, przyrost ksenofobii. Stąd coraz częściej państwa, dążąc do maksymalizacji korzyści z migracji, wprowadzają do swojego ustawodawstwa bardziej restrykcyjne regulaminy migracyjne, raczej wizowe i dotyczące nabywania obywatelstwa, bądź stawiające warunki co do wieku i wykształcenia, a również starają się zwalczać imigrację nielegalną, zawierając umowy o readmisji

Czym jest migracja międzynarodowa znaczenie w Słownik M .