NARODÓW LIGA co to jest
Co to jest LIGA NARODÓW. Definicja League of Nations) - pierwsza uniwersalna organizacja.

Czy przydatne?

Co to jest Liga Narodów

Definicja LIGA NARODÓW: Liga Narodów (z angielskiego: League of Nations) - pierwsza uniwersalna organizacja międzynarodowa, powstała na mocy Paktu Ligi Narodów stanowiącego integralną część Traktatu Wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 roku, kończącego oficjalnie I Wojnę Światową; pomysłodawcą Ligi był prezydent USA Woodrow Wilson, który po raz pierwszy przedstawił własną ideę w orędziu do Kongresu USA 8 stycznia 1918 roku.
Pakt Ligi Narodów wszedł w życie 20 stycznia 1920 roku i mówił w preambule, iż celem stworzenia organizacji jest promocja współpracy międzynarodowej i osiąganie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego przez powzięcie zobowiązania do nieuciekania się do wojny, przyjęcie zasady otwartych, sprawiedliwych i honorowych stosunków międzynarodowych, zarządzanie się uznanymi normami prawa międzynarodowego wyznaczającymi postępowanie rządów, skrupulatne szanowanie wszystkich zobowiązań traktatowych.
Kluczowymi organami LN były Zebranie, Porada i Sekretariat, nie mniej jednak kompetencje Zebrania i Porady nie były jasno rozgraniczone: oba organy mogły rozpatrywać wszystkie kwestie wchodzące w zakres działania LN albo dotyczące pokoju światowego. Zebranie składało się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich LN, a Porada z przedstawicieli największych mocarstw zwycięskich w I Wojnie Światowej (Francja, Ogromna Brytania, Włochy, Japonia) i 4 członków niestałych; do członków stałych dołączyły potem Niemcy (1926-33) i ZSRR (1934-39), a liczba członków niestałych z czasem rosła - do 6 (1922), 9 (1926), 10 (1933) i 11 (1936); w 1926 roku Polska uzyskała status tak zwany półstałego członka Porady, a więc mogącego ubiegać się o reelekcję. Zebranie zbierało się raz w roku na sesjach zwykłych a w przypadku potrzeby na sesjach wyjątkowych; Porada obradowała kilka razy do roku. Na czele Sekretariatu stał sekretarz generalny - funkcję tę pełnili kolejno Brytyjczyk sir James Eric Drummond (1920-33), Francuz Joseph Avenol (1933-40) i Irlandczyk Sean Lester (1940-46).
Pakt LN nie wprowadzał bezwzględnego zakazu wojny, który zawarto dopiero w 1928 roku w pakcie Brianda-Kellogga. Mówił jedynie w artykule 12, iż w razie zaistnienia sporu zostanie on przekazany postępowaniu arbitrażowemu, sądowi albo Radzie, a po wydaniu decyzji arbitrażowej albo sądowej bądź sprawozdania Porady strony sporu nie zaczną wojny poprzez następne 3 miesiące. Jednak najważniejszy artykuł 10 zawierał zobowiązanie członków LN do "poszanowania i chronienia przed zewnętrzną agresją integralności terytorialnej i obecnej niezależności politycznej wszystkich członków Ligi"; w razie zaistnienia takiej agresji albo groźby agresji Porada LN miała okreslić jakimi środkami wypełniane będzie to zobowiązanie. Artykuł 16 stanowił, iż wszczęcie wojny z pominięciem przewidzianej w Pakcie procedury rozwiązywania sporów oznaczało popełnienie aktu wojny przeciw wszystkich członkom LN i pociągało za sobą sankcje: zerwanie stosunków handlowych i finansowych i zakaz utrzymywania kontaktów z obywatelami państwa-agresora; członek LN gwałcący postanowienia Paktu mógł zostać decyzją Porady usunięty z organizacji. Na mocy artykułu 14 Paktu utworzony został Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, rozstrzygający przekazane mu duży międzynarodowe.
W artykule 8 Paktu członkowie LN deklarowali, iż "utrzymanie pokoju wymaga redukcji zbrojeń narodowych do najniższego poziomu dającego się pogodzić z bezpieczeństwem narodowym i egzekwowaniem zobowiązań międzynarodowych wspólnym działaniem" i zobowiązywali się do przedstawienia planów redukcji zbrojeń "przy uwzględnieniu sytuacji geograficznej i okoliczności" danego państwa. W 1925 roku LN powołała komisję przygotowującą Komisję Rozbrojeniową, która obradowała w latach 1932-37, lecz bez jakichkolwiek rezultatów.
W 1924 roku z LN wycofało się pierwsze kraj, Kostaryka, a w dalszym ciągu w 1926 roku Brazylia, której nie odpowiadało wprowadzenie statusu członka niestałego Porady LN. Największym ciosem dla LN było jednak wystąpienie w 1933 roku Japonii i Niemiec, a więc wiodących mocarstw dążących do zmiany istniejącego porządku międzynarodowego. Zaostrzanie się napięć międzynarodowych, z którymi LN nie radziła sobie (agresja Japonii na chińską Mandżurię w 1931 roku, agresja Włoch na Etiopię w 1935 roku) skutkowało stratą autorytetu organizacji i w wyniku po 1935 roku, kiedy osiągnięto najwyższą liczbę 58 członków, grono krajów członkowskich błyskawicznie zaczęło maleć, w szczególności o państwa Zachodniej Hemisfery; w grudniu 1937 roku wycofały się Włochy; w grudniu 1939 roku ZSRR został usunięty z LN za akt agresji przeciw Finlandii. W ogóle do LN nie przystąpiły USA na skutek odrzucenia poprzez Kongres ratyfikacji Traktatu Wersalskiego.Liga Narodów nie funkcjonowała w trakcie II Wojny Światowej. W dniach 8-18 kwietnia 1946 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Zebrania LN, na którym podjęto decyzję o rozwiązaniu organizacji i przekazaniu całego jej majątku Organizacji Narodów Zjednoczonych. Za pozytywne aspekty działalności LN uznaje się prawne uregulowanie nie wszystkich ważnych problemów międzynarodowych (bezpaństwowcy, uchodźcy), utworzenie mechanizmu mandatowego, walkę z patologiami takimi jak narkotyki czy alkoholizm. Siedzibą LN była Genewa
Linia Duranda:
linia graniczna pomiędzy Indiami Brytyjskimi a Afganistanem, ustalona w porozumieniu podpisanym 12 listopada 1893 roku poprzez sekretarza do spraw zagranicznych rządu Indii Brytyjskich Sir Mortimera liga narodów co to jest.
Liga Państw Arabskich:
angielskiego: Arab League; formalnie Liga Krajów Arabskich - League of Arab States - LAS) - organizacja międzyrządowa skupiająca państwa arabskie, założona 22 marca 1945 roku w Kairze poprzez Arabię liga narodów definicja.
Linia Demarkacyjna:
linia określana w porozumieniu o zawieszeniu broni albo zakończeniu działań wojennych, zwykle wspólnie z przyległym do niej pasem zdemilitaryzowanym, mająca na celu odsunięcie od siebie walczących liga narodów co znaczy.
Linia Curzona:
propozycja linii granicznej pomiędzy Polską a Rosją bolszewicką, przedstawiona w grudniu 1919 roku, w trakcie wojny polsko-rosyjskiej 1919-21, poprzez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych lorda liga narodów słownik.
Liga Arabska:
angielskiego: Arab League; formalnie Liga Krajów Arabskich - League of Arab States - LAS) - organizacja międzyrządowa skupiająca państwa arabskie, założona 22 marca 1945 roku w Kairze poprzez Arabię liga narodów znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Liga Narodów znaczenie w Słownik L .