SZANGHAJSKI KOMUNIKAT co to jest
Co to jest KOMUNIKAT SZANGHAJSKI. Definicja angielskiego: Shanghai communique) - wspólny komunikat.

Czy przydatne?

Co to jest komunikat szanghajski

Definicja KOMUNIKAT SZANGHAJSKI: komunikat szanghajski (z angielskiego: Shanghai communique) - wspólny komunikat wydany poprzez ChRL i USA 28 lutego 1972 roku na zakończenie przełomowej 8-dniowej podróży prezydenta USA Richarda Nixona do ChRL, stanowiący istotny okres w normalizacji stosunków chińsko-amerykańskich.
Oba państwa deklarowały, iż mimo "zasadniczych różnic pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi w systemach socjalnych i polityce zagranicznej (...) relacje powinny być prowadzone na zasadach poszanowania dla suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów, nieagresji przeciw innym krajom, nieingerencji w kwestie wewnętrzne innych krajów, równości i wzajemnych korzyści i pokojowego współistnienia; duży międzynarodowe powinny być rozstrzygane na tej podstawie, bez uciekania się do użycia bądź groźby użycia siły". Oświadczano przez wzgląd na tym, iż:
a) "rozwój w kierunku normalizacji stosunków pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi jest w interesie wszystkich krajów";
b) "oba [państwa] pragną redukcji niebezpieczeństwa międzynarodowego konfliktu zbrojnego";
c) "jakiekolwiek z nich nie będzie dążyć do hegemonii na terytorium Azji i Pacyfiku i każde z nich sprzeciwia się staraniom jakiegokolwiek innego państwa albo ekipy krajów aby ustanowić taką hegemonię", co ewidentnie stanowiło odniesienie do ZSRR;
d) "jakiekolwiek z nich nie jest gotowe negocjować w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej albo wejść z drugim krajem w porozumienia wymierzone w inne państwa";
W w najwyższym stopniu spornych sprawach obie strony ograniczyły się do wyrażenia swoich stanowisk w odrębnych paragrafach, na przykład ChRL poparła 7-punktową propozycję pokojową komunistów wietnamskich, a USA - 8-punktową propozycję Republiki Wietnamu i USA. Rząd ChRL potwierdził własne stanowisko, iż "sprawa Tajwanu jest najważniejszą kwestią utrudniającą normalizację stosunków pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi", lecz uzyskał bardzo ważną deklarację, iż USA "przyjmują do informacje, iż wszyscy Chińczycy po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej utrzymują, iż są tylko jedne Chiny i iż Tajwan jest częścią Chin; rząd Stanów Zjednoczonych nie podważa tego stanowiska i potwierdza własne zainteresowanie pokojowym rozwiązaniem kwestii Tajwanu poprzez samych Chińczyków." USA potwierdziły także, iż "ostatecznym celem" jest wycofanie z Tajwanu wszystkich wojsk amerykańskich i oświadczyły, iż "w międzyczasie progresywnie zredukują własne siły i instalacje militarne na Tajwanie wraz ze zmniejszaniem się napięć na terytorium", co miało wzmacniać biznes Pekinu w doprowadzeniu do zakończenia wojny wietnamskiej. Obie strony wyraziły także wolę "pogłębienia zrozumienia pomiędzy oboma narodami" i zapowiedziały działania na rzecz rozwoju kontaktów i zamiany w tych dziedzinach jak edukacja, technologia, kultura, sport i dziennikarstwo. Ponadto zadeklarowano podjęcie działań wykorzystywanych postępowi handlu bilateralnego. Komunikat szanghajski utorował drogę do nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy ChRL a USA, co nastąpiło z dniem 1 stycznia 1979 roku
Co znaczy KFOR:
Porównanie angielskiego: Kosovo Force) - międzynarodowe siły pod przewodnictwem NATO znajdujące się w Kosowie na mocy rezolucji Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 roku, przyjętej w dniu komunikat szanghajski co znaczy.
Krzyżówka Kondominium:
Dlaczego terytorium, nad którym suwerenność mają łącznie przynajmniej dwa państwa. W najwyższym stopniu znanym kondominium był Sudan pod panowaniem angielsko-egipskim w latach 1899-1955; Nowe Hebrydy były komunikat szanghajski krzyżówka.
Co to jest Komisja Europejska:
Jak lepiej z angielskiego: European Commission) - władza wykonawcza UE, powstała 1 lipca 1967 roku na mocy traktatu fuzyjnego z połączenia Komisji EWG, Komisji Euratom i Wysokiej Władzy EWWiS, w założeniu komunikat szanghajski co to jest.
Słownik Konwencje Genewskie:
Kiedy z angielskiego: Geneva Conventions) - umowy międzynarodowe stanowiące podstawę międzynarodowego prawa humanitarnego, zawierające postanowienia zmierzające do nadania wojnie bardziej cywilizowanego komunikat szanghajski słownik.
Czym jest Karta Atlantycka:
Od czego zależy angielskiego: Atlantic Charter) - porozumienie podpisane poprzez prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta i premiera Ogromnej Brytanii Winstona Churchilla 14 sierpnia 1941 roku na pancerniku " komunikat szanghajski czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest komunikat szanghajski znaczenie w Słownik K .