EWW co to jest
Co to jest EWWIS. Definicja Stali (fr. Europeenne du Charbon et de l'Acier - CECA) - organizacja.

Czy przydatne?

Co to jest EWWiS

Definicja EWWIS: Europejska Wspólnota Węgla i Stali (fr. Europeenne du Charbon et de l'Acier - CECA) - organizacja międzyrządowa utworzona na moment 50 lat na mocy traktatu podpisanego poprzez Francję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 18 kwietnia 1951 roku w Paryżu, który wszedł w życie 23 lipca 1952 roku. EWWiS była pierwszą ze Wspólnot Europejskich (w 1958 roku powstały Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej) i opierała się na francuskim planie Schumana zgłoszonym 9 maja 1950 roku, zmierzającym do uniemożliwienia wybuchu kolejnej wojny w Europie przez poddanie ponadnarodowej władzy strategicznych gałęzi gospodarki. EWWiS tworzyła wspólny rynek na surowce i produkty przemysłu węglowego i stalowego - dla węgla powstał on już 10 lutego 1953 roku, a dla stali - 1 maja 1953 roku. Traktat Paryski stanowił, iż celami istnienia EWWiS były postęp gospodarczy, zwiększanie zatrudnienia i przyrost standardów życiowych w krajach członkowskich.
Odpowiednio z Traktatem Paryskim powstały 4 kluczowe instytucje, z których główna była Wysoka Władza, a więc organ ponadnarodowy oficjalnie niezależny od rządów krajów członkowskich, złożony z 9 członków wybieranych opierając się na ich kompetencji na 6 lat z możliwością reelekcji; 8 członków wybierały jednomyślnie rządy krajów członkowskich, a ostatniego większością głosów sami członkowie Wysokiej Władzy; jedno kraj nie mogło być reprezentowane poprzez więcej niż 2 osoby; wybrani członkowie nie reprezentowali interesów swoich krajów ojczystych ale mieli bronić interesów Wspólnoty jako całości. Pierwszym przewodniczącym Wysokiej Władzy był Jean Monnet, pomysłodawca EWWiS. Pozostałymi organami były: Wspólne Zebranie (78 członków delegowanych poprzez parlamenty narodowe), Szczególna Porada Ministrów (6 przedstawicieli rządów narodowych) i Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygający duży. Wysoka Władza współpracowała z Komitetem Doradczym. EWWiS posiadała osobowość prawną.
Traktat Paryski ustanawiający EWWiS został zmieniony poprzez traktat fuzyjny z 8 kwietnia 1965 roku, który łączył instytucje EWWiS i pozostałych 2 Wspólnot, tworząc jedną Radę Ministrów i jedną Komisję dla wszystkich 3 istniejących Wspólnot. Dalsze poważne zmiany wprowadzały Jednolity Akt Europejski z 17 lutego 1986 roku, Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 roku, Traktat Amsterdamski z 2 października 1997 roku i Traktat Nicejski z 26 lutego 2001 roku. Traktat Paryski wygasł odpowiednio z startowym założeniem 23 lipca 2002 roku

Czym jest EWWiS znaczenie w Słownik E .