EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII co to jest
Co to jest EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ. Definicja Atomowej (z angielskiego: European.

Czy przydatne?

Co to jest Europejska Wspólnota Energii Atomowej

Definicja EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ: Europejska Wspólnota Energii Atomowej (z angielskiego: European Atomic Energy Community - EAEC), popularnie Euratom - organizacja międzyrządowa utworzona na mocy Traktatu Rzymskiego podpisanego 25 marca 1957 roku poprzez Francję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg, który wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku. Traktat Rzymski stwierdzał w preambule, iż energia jądrowa stanowi konieczny środek rozwoju i ożywienia przemysłu i przyczyniania się do utrwalania pokoju. Artykuł 1 mówił, iż celem istnienia Wspólnoty jest wkład w podnoszenie standardów życia krajów członkowskich i postęp stosunków z innymi krajami przez powstanie warunków niezbędnych dla szybkiego założenia i rozwoju przemysłów nuklearnych. Artykuł 2 wymieniał następujące środki osiągania tego celu: promocja badań i dbanie o rozpowszechnianie informacji technicznych; ustanowienie i wzdrożenie jednolitych standardów ochrony zdrowia pracowników przemysłu nuklearnego i społeczeństw; ułatwianie inwestycji i doprowadzenie do ustanowienia fundamentalnych instalacji niezbędnych dla rozwoju energii jądrowej w krajach Wspólnoty; zapewnianie aby wszyscy użytkownicy we Wspólnocie otrzymywali regularne i godziwe dostawy rud i paliw jądrowych; zapewnienie przez odpowiedni nadzór, iż materiały nuklearne nie są przeznaczane na inne cele; utworzenie wspólnego rynku dla wyspecjalizowanych materiałów i sprzętu, swoboda przepływu kapitału na inwestycje w zakresie energii jądrowej, swoboda zatrudnienia ekspertów od energii jądrowej; nawiązanie z innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi stosunków sprzyjających rozwojowi w pokojowemu użyciu energii jądrowej.
Podobnie jak w razie równolegle założonej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, organami Euratom były: Komisja (złożona z 5 członków reprezentujących różne państwa, powoływanych na 4 lata na zasadzie kompetencji), Porada Ministrów (złożona z przedstawicieli rządów narodowych, podejmująca decyzje zwykłą albo kwalifikowaną większością głosów), Zebranie (142 członków delegowanych poprzez parlamenty narodowe) i Trybunał Sprawiedliwości; 2 ostatnie istniały już przedtem jako organy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i na mocy podpisanego równolegle z Traktatem Rzymskim porozumienia stały się wspólnymi organami również dla Euratom i EWG. Radzie i Komisji w charakterze doradczym pomagał Komitet Ekonomiczno-socjalny. Odpowiednio z artykułem 8 Traktatu Rzymskiego utworzone zostało Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Center), które potem przekształciło się w instytucję badawczą o szerszym zakresie zainteresowania.Traktat Rzymski ustanawiający Euratom został zmieniony poprzez traktat fuzyjny z 8 kwietnia 1965 roku, który łączył instytucje Euratom i pozostałych 2 Wspólnot, tworząc jedną Radę Ministrów i jedną Komisję dla wszystkich 3 istniejących Wspólnot. Po Traktacie z Maastricht z 7 lutego 1992 roku w odróżnieniu do EWG Euratom nie została włączona do UE i zachowuje odrębną osobowość prawną, mimo iż wspólne są organy

Czym jest Europejska Wspólnota Energii znaczenie w Słownik E .