PUGWASH POWSZECHNY ZWIĄZEK co to jest
Pugwash, Psi, Powszechny Związek Pocztowy, Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju, Plan Brady'ego.

Ekonomia i finanse na P

 • Co to jest plan Rapackiego Definicja utworzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej, zgłoszona na pewien czas poprzez ministra spraw zagranicznych Adama Rapackiego na forum
 • Co to jest pakt Brianda-Kellogga Definicja paktem paryskim albo paktem przeciwwojennym - nazwa pierwszej wielostronnej umowy międzynarodowej, gdzie wyrzeczono się wojny jako
 • Co to jest plan Breżniewa Definicja pokojowy ogłoszony poprzez prezydenta ZSRR Leonida Breżniewa 15 września 1982 roku, w dwa tygodnie po przedstawieniu poprzez USA planu
 • Co to jest plan Gomułki Definicja jądrowych i termojądrowych w Europie Środkowej, przedstawiony na pewien czas poprzez I Sekretarza PZPR Władysława Gomułkę 28 grudnia 1963
 • Co to jest poprawka Tellera Definicja republikańskiego senatora Henry'ego M. Tellera poprawka do rezolucji przyjętej poprzez obie izby Kongresu USA 19 kwietnia 1898 roku
 • Co to jest plan Bakera Definicja trwającemu od 1982 roku kryzysowi związanemu z wielkim zadłużeniem krajów rozwijających się, przedstawiony poprzez sekretarza skarbu USA
 • Co to jest pokojowe współistnienie Definicja zakresu stosunków międzynarodowych, postulująca bezkonfliktowe współistnienie krajów o kompletnie odmiennych systemach społeczno
 • Co to jest pacta sunt servanda Definicja należy dotrzymywać) - jedna z fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego, nakładająca na państwa wymóg wykonywania w dobrej wierze
 • Co to jest Partnerstwo dla Pokoju Definicja Partnership for Peace) - program współpracy NATO z krajami OBWE nie będącymi członkami sojuszu, przyjęty z inicjatywy USA na szczycie NATO
 • Co to jest PHARE Definicja Hungary Assistance for Restructuring their Economy) - program pomocy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej przechodzących transformację
 • Co to jest plan Plevena Definicja europejskiej armii, przedstawiona 24 października 1950 roku poprzez premiera Francji Rene Plevena we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Wg
 • Co to jest plan Fahda Definicja bliskowschodniego przedstawiony poprzez saudyjskiego księcia koronowanego Fahda 7 sierpnia 1981 roku i przyjęty w nieco zmienionej formie
 • Co to jest Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Definicja Association for Regional Cooperation, Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej) - ugrupowanie regionalne założone 8
 • Co to jest protekcjonizm Definicja dążąca do ochrony krajowych producentów przed konkurencją zagraniczną przez ograniczanie dostępu do własnego rynku i/albo wprowadzanie
 • Co to jest Przyjaciele Demokratycznego Pakistanu Definicja z angielskiego: Friends of Democratic Pakistan - FoDP) - ekipa krajów utworzona 26 września 2008 roku w Nowym Jorku, której celem jest
 • Co to jest plan Schumana Definicja ministra spraw zagranicznych Francji 9 maja 1950 roku propozycja poddania przemysłu węglowego i stalowego Francji i Niemiec, a również
 • Co to jest poprawka Platta Definicja amendment) - zbiór zasad, na jakich opierać się miały relacje pomiędzy Kubą a USA, opracowany poprzez amerykańskiego sekretarza wojny Elihu
 • Co to jest plan Reagana Definicja propozycja pokojowa przedstawiona poprzez prezydenta USA Ronalda Reagana 1 września 1982 roku. Mówiła, iż USA nie poprą ustanowienia
 • Co to jest pakt z Rio Definicja Pomocy Wzajemnej, z angielskiego: Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance - ITRA, hiszp. Tratado Interamericano de Asistencia
 • Co to jest pancha shila Definicja pięć zasad) - tak zwany pięć zasad pokojowego współistnienia, zawartych w preambule chińsko--indyjskiego traktatu w kwestii Tybetu z 29
 • Co to jest poprawka Jacksona-Vanika Definicja angielskiego: Jackson-Vanik amendment) - poprawka do ustawy o handlu z 1974 roku, sponsorowana poprzez Demokratów Henry'ego Jacksona i
 • Co to jest Partnerstwo Wschodnie Definicja Eastern Partnership) - propozycja partnerstwa UE z jej wschodnimi sąsiadami na obszarze poradzieckim, Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią
 • Co to jest persona non grata Definicja osoba) - termin oznaczający przedstawiciela dyplomatycznego obcego państwa, którego obecność stała się niepożądana i który przez wzgląd na
 • Co to jest plan Brady'ego Definicja z 1985 roku amerykański plan przeciwdziałania kryzysowi związanemu z zadłużeniem krajów rozwijających się, przedstawiony w marcu 1989 roku
 • Co to jest Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju Definicja Development Community - Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju) - regionalna organizacja integracyjna założona 1 kwietnia 1980 roku poprzez
 • Co to jest Powszechny Związek Pocztowy Definicja Union, fr. Union Postale Universelle - Powszechny Związek Pocztowy) - organizacja międzynarodowa powołana na mocy traktatu z Berna z 9
 • Co to jest PSI Definicja Security Initiative - Inicjatywa Bezpieczeństwa od Proliferacji, także Inicjatywa Krakowska) - inicjatywa przedstawiona poprzez prezydenta
 • Co to jest Pugwash Definicja skupiający prominentnych uczonych pracujących nad zmniejszeniem ryzyka wybuchu konfliktów zbrojnych, a w szczególności wojny jądrowej

Pojęcia ekonomia - słownik

 • Arena polityczna Polski w Europie.
 • Polska na tle innych państw Unii Europejskiej.
 • Polacy, a inni obywatele Unii.
 • Polityka zagraniczna polskiego rządu.

Definicja Pugwash, Psi, Powszechny Związek Pocztowy, Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju, Plan Brady'ego, Persona Non Grata, Partnerstwo Wschodnie, Poprawka Jacksona co to znaczy.

Słownik Pugwash, Psi, Powszechny Związek Pocztowy co to jest.