PRACY WYDAJNOŚĆ co to jest
Definicja WYDAJNOŚĆ PRACY oznacza: Wydajność pracy to produkcja produkowana w określonym czasie.

Czy przydatne?

Co to jest WYDAJNOŚĆ PRACY

Definicja WYDAJNOŚĆ PRACY: Wydajność pracy to produkcja produkowana w określonym czasie poprzez jednego pracującego. Wydajność pracy jest jedną z najważniejszych miar określających poziom rozwoju gospodarczego i konkurencyjność przedsiębiorstw. Wydajność pracy może abyć mierzona na wielu poziomach: • Indywidualna wydajność pracy to wydajność danego pracownika, a więc wytworzona poprzez niego wartość dodana. Wymienia się ona wspólnie z kwalifikacjami i doświadczeniem pracownika, decydując o jego dochodach (płacy). • Przeciętna wydajność pracy (w przedsiębiorstwie, gałęzi gospodarki) mierzona jest jako średnia uzyskana poprzez wszystkich pracowników. Im wyższa jest średnia wydajność pracy, tym bardziej konkurencyjne jest przedsiębiorstwo (gałąź gospodarki). By uzyskać pełny obraz konkurencyjności należy jednak porównać wydajność pracy z kosztami płacowymi, wyliczając jednostkowy wydatek pracy. Wysoki jednostkowy wydatek pracy znaczy, że wydatek pracy przypadający na jednostkę produkcji jest znaczący, a więc że wydajność pracy nie rekompensuje wysokich wydatków płacowych. • Społeczna wydajność pracy zdefiniowana jest jako PKB produkowany poprzez jednego pracującego w gospodarce narodowej. Średnia ta mówi o tym, jaki jest poziom rozwoju gospodarki. Poziom wydajności pracy zależy od wielu czynników: jakości maszyn i urządzeń, którymi dysponuje pracownik, organizacji pracy, poziomu kwalifikacji, motywacji do pracy. W razie indywidualnej wydajności pracy wielkie znaczenie mają takie impulsy jak cechy osobowe pracownika (pracowitość, sumienność, umiejętność organizacji własnej pracy). W razie miar zagregowanych (na przykład społecznej wydajności pracy) głównego znaczenia nabierają wiadomości na temat istniejącego w gospodarce kapitału produkcyjnego i ludzkiego, czy obowiązującego mechanizmu gospodarczego. Często ważniejsze od samego poziomu wydajności pracy są jej zmiany. Tempo zmian wydajności pracy jest jedną z najważniejszych zmiennych określających sytuacje gospodarczą (przedsiębiorstwa, gałęzi gospodarki, państwie). Przyrost wydajności pracy uważany jest za niezbędny warunek wzrostu gospodarczego. Przyrost wydajności pracy następuje wówczas, gdy przeciętny pracownik wytwarza większą produkcję. Znaczy to, że przyrost produkcji wpływa dodatnio na wydajność pracy, z kolei przyrost zatrudnienia wpływa na nią ujemnie. W latach, kiedy zatrudnienie spada (żebyło na przykład w niemieckim przemyśle w roku 1975), spadek ten podnosi tempo wzrostu wydajności pracy
Co znaczy Wiek Emerytalny:
Porównanie Określony ustawowo wiek, po osiągnięciu którego możliwe (ale nie niezbędne) jest przejście na emeryturę. Aktualnie obowiązujące normy to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn wydajność pracy co znaczy.
Krzyżówka Wartość Wewnętrzna (Intrinsic Value):
Dlaczego zarobek posiadacza opcji in-the-money gdyby ją wykonał; dla opcji call, która jest in-the-money, wartość wewnętrzna jest równa różnicy pomiędzy bieżącą ceną instrumentu bazowego a wartością wydajność pracy krzyżówka.
Co to jest Wskaźnik Stopa Dywidendy (Dividend Yield):
Jak lepiej wyznaczników używanych do oceny atrakcyjności inwestycji w akcje danej firmy; relacja dywidendy wypłacanej poprzez daną spółkę przypadającej na jedną akcję do ceny akcji. Im wyższa stopa dywidendy wydajność pracy co to jest.
Słownik Wynik Finansowy:
Kiedy Różnica między przychodami i kosztami jednostki gospodarczej wydajność pracy słownik.
Czym jest Współczynnik Zatrudnienia:
Od czego zależy Udział liczby pracujących w łącznej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danym państwie wydajność pracy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest WYDAJNOŚĆ PRACY znaczenie w Słownik W .