GINIEGO WSPÓŁCZYNIK co to jest
Definicja WSPÓŁCZYNIK GINIEGO oznacza: By zmierzyć stan nierówności dochodowych, wykorzystuje się.

Czy przydatne?

Co to jest WSPÓŁCZYNIK GINIEGO

Definicja: By zmierzyć stan nierówności dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika znaczy większą skalę nierówności. Idea rozliczenia współczynnika Giniego jest dość prosta i może abyć łatwo przedstawiona na rysunku. Na wykresie odkładamy krzywą, obrazującą rozkład dochodów (udział w łącznych dochodach skumulowanych grup gospodarstw domowych, liczonych od najuboższego do najbogatszego). Krzywa ta, wyróżniona czerwoną linią, rozpoczyna się w punkcie A w środku wykresu (0% gospodarstw domowych ma 0% dochodu) i dochodzi do punktu B przecięcia linii kreskowanych (100% gospodarstw domowych ma 100% dochodu). Im bardziej równomierny rozkład dochodów w gospodarce, tym krzywa ta abyłby bliższa prostej łączącej oba te punkty. Zakreskowane pole pokazuje więc, jak duża jest skala nierówności dochodowych. Odnosząc powierzchnię zakreskowanego pola do całego trójkąta ABC, uzyskujemy wartość współczynnika Giniego: równą 0 w razie państwie o idealnej równości dochodów (w praktyce taka przypadek nigdy nie występuje), a rosnącą do 1 w razie państwie o skrajnych nierównościach dochodowych (również w praktyce taka wartość jest niemożliwa). We współczesnych gospodarkach współczynnik Giniego waha się od 0.25 (państwa skandynawskie) do 0.65 (państwa Ameryki Łacińskiej). Skala nierówności dochodowych jest silna w państwach rozwijających się. W państwach Europy Środkowo-Wschodniej w momencie transformacji nastąpił przyrost nierówności, lecz w skali całego świata nie abył on wysoki

Czym jest WSPÓŁCZYNIK GINIEGO znaczenie w Słownik W .