POLSKI BANK NARODOWY co to jest
Definicja Narodowy Bank Polski oznacza: Polski bank centralny. Narodowy Bank Polski ma prawny.

Czy przydatne?

Co to jest Narodowy Bank Polski

Definicja: Polski bank centralny. Narodowy Bank Polski ma prawny monopol na emisję polskiego pieniądza i odpowiada za jego wartość. Prowadzi politykę pieniężną, jest bankiem banków, zarządza polskimi rezerwami walutowymi, zbiera i publikuje dane statystyczne. Fundamentalnym celem działania NBP jest utrzymanie stabilności cen. W praktyce znaczy to, iż inflacja CPI winna być zgodna z celem inflacyjnym, a więc 2,5% w ujęciu rocznym. Nie mając bezpośredniego wpływu na inflację, NBP oddziałuje na nią pośrednio, przez tak zwany system transmisji monetarnej. Pierwszym ogniwem tego systemu są stopy procentowe, po jakich banki pożyczają sobie nawzajem kapitał. Dzięki monopolowi na emisję pieniądza NBP może kontrolować wysokość tych stóp – w praktyce działa tak, aby krótkookresowe stopy procentowe na rynku międzybankowym były w przybliżeniu równe stopie referencyjnej, ustalanej poprzez Radę Polityki Pieniężnej, która jest organem NBP. Narodowy Bank Polski jest bankiem banków. Banki komercyjne posiadają w NBP własne rachunki, które wykorzystują między innymi do dokonywania pomiędzy sobą rozliczeń. W przypadku braku środków pieniężnych banki komercyjne mogą zwrócić się do NBP o jednodniowy kredyt lombardowy pod zastaw posiadanych poprzez nie papierów wartościowych. Jeżeli mają chwilowy nadmiar środków, mogą złożyć je w NBP w formie jednodniowych depozytów. NBP zarządza polskimi rezerwami walutowymi, których utrzymywanie gwarantuje bezpieczeństwo finansowe państwa. Rezerwy są lokowane w papiery wartościowe na całym świecie tak, aby przy zapewnieniu wysokiego stopnia ich bezpieczeństwa i płynności jednocześnie przynosiły możliwie największe zyski. NBP zajmuje się również zbieraniem i publikowaniem danych statystycznych o bilansie płatniczym Polski i o podaży pieniądza. Od niemal 10 lat kurs złotego wobec innych walut jest płynny, tzn. ustalany jest w rezultacie gry podaży i popytu na rynku walutowym. Jednak w przypadku potrzeby, wynikającej np. ze zbytniego odchylenia się kursu bieżącego od poziomu spójnego z fundamentami gospodarczymi NBP może podjąć decyzje o przeprowadzeniu interwencji walutowych w celu przywrócenia kursu złotego do pożądanych wartości

Czym jest Narodowy Bank Polski znaczenie w Słownik N .