GOSPODARKI LIBERALIZACJA co to jest
Definicja LIBERALIZACJA GOSPODARKI oznacza: Liberalizacja gospodarki jest działaniem z zakresu.

Czy przydatne?

Co to jest LIBERALIZACJA GOSPODARKI

Definicja LIBERALIZACJA GOSPODARKI: Liberalizacja gospodarki jest działaniem z zakresu polityki gospodarczej, polegającym na ograniczeniu ingerencji państwa w funkcjonowanie systemów rynkowych. Liberalizacja jest zwykle elementem pakietu reform, których celem jest zdynamizowanie rozwoju gospodarczego państwie. Liberalizację przeprowadza się głównie po to, by zwiększyć skalę przedsiębiorczości i aktywności przedsiębiorstw prywatnych, zachęcić do inwestowania i rozwijania działalności. Lepsze rezultaty w dziedzinie wzrostu osiąga się też przez zwiększenie intensywności konkurencji rynkowej (likwidując na przykład bariery, które utrudniają nowym producentom sprzedaż towarów i usług – bariery takie faworyzują monopolistów) i usprawnić działanie systemów rynkowych (eliminując niewłaściwe sygnały płynące z rynku – na przykład likwidując dotacje do cen produktów, efektem których konsumenci nie wiedzą, jaki jest faktyczny wydatek produkcji zużywanych dóbr). Liberalizacja gospodarki odnosi się najczęściej do następujących dziedzin: • Liberalizacja cen, a więc powstrzymanie się państwa od ingerencji w kształtowanie się cen wyznaczanych poprzez rynek (ingerencja taka odbywa się zwykle lub w drodze mechanizmu dotacji do cen, lub administracyjnej kontroli kształtowania się cen). • Liberalizacja obrotów towarowych z zagranicą, a w szczególności obniżenie ceł i innych barier dla handlu w celu zwiększenia konkurencji rynkowej. • Liberalizacja funkcjonowania rynku finansowego i kapitałowego, oznaczająca zwiększenie swobody świadczenia usług poprzez instytucje finansowe – zarówno poprzez instytucje krajowe, jak zagraniczne (zdarzenie to łączy się zwykle z liberalizacją obrotów kapitałowych z zagranicą, a więc swobodą inwestowania kapitału zarówno poprzez inwestorów zagranicznych w państwie, jak krajowych za granicą). • Liberalizacja regulaminów dotyczących działalności gospodarczej, a w szczególności eliminacja barier utrudniających rozpoczynanie działalności poprzez nowe podmioty i chroniących pozycję monopolistów. Liberalizacja gospodarki odgrywała szczególnie istotną rolę w procesie transformacji gospodarczej. Niestety, w świadomości ekonomicznej znacznej części społeczeństw państw transformujących się, a zwłaszcza w populistycznej retoryce politycznej, mechanizm ten jest często utożsamiany z całkowitym wycofaniem się państwa z regulacji gospodarki. To jest oczywiście nieporozumienie: pewna skala regulacji jest zawsze potrzebna, zwłaszcza gdy w grę wchodzi ochrona bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, ochrona konkurencji rynkowej albo uczciwych zasad zawierania transakcji i prowadzenia działalności gospodarczej. Liberalizacja gospodarki znaczy jedynie ograniczenie ingerencji państwa w funkcjonowanie systemów rynkowych w wypadku, gdy rynek sam jest w stanie zapewnić spełnienie wszystkich tych wymagań – a więc gdy ingerencja jest zbędna, lub prowadzi do wydatków (na przykład w formie ograniczenia konkurencji rynkowej) znacząco przewyższających korzyści. Liberalizacja gospodarki może następować w różnych płaszczyznach. Amerykańska fundacja Heritage Foundation stara się mierzyć poziom różnorodnej ingerencji i ograniczeń nakładanych na swobodę działalności gospodarczej, konstruując tak zwany Indeks Wolności Gospodarczej
Leasing Finansowy:
kapitałowy) - umowa podobna do umowy kredytowej. Element leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych - te są dla niego kosztem uzyskania liberalizacja gospodarki co to jest.
LBO - Leveraged Buy Out:
Wykup przedsiębiorstwa wspierany środkami zewnętrznymi, na przykład kredytem. Zwykle zabezpieczeniem tego kredytu jest dorobek nabywanego przedsiębiorstwa liberalizacja gospodarki definicja.
Leseferyzm:
Laissez-faire - francuskie określenie, które oznacza: pozwólcie działać (zostawcie nas w spokoju); wyrażające podstawową zasadę liberalizmu gospodarczego, hołdującą swobodzie gospodarczej jednostek liberalizacja gospodarki co znaczy.
LIBOR:
z angielskiego: London Interbank Offered Rate). To jest stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie, która jest określana każdego dnia liberalizacja gospodarki słownik.
Leasing:
Forma umowy cywilno-prawnej, gdzie finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na określonych uwarunkowaniach i oddać korzystającemu do używania lub jednocześnie do używania i czerp liberalizacja gospodarki znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest LIBERALIZACJA GOSPODARKI znaczenie w Słownik L .