PODATKOWY KLIN co to jest
Definicja KLIN PODATKOWY oznacza: Klin podatkowy to wydatki pozapłacowe powodujące przyrost.

Czy przydatne?

Co to jest KLIN PODATKOWY

Definicja KLIN PODATKOWY: Klin podatkowy to wydatki pozapłacowe powodujące przyrost wydatków pracy wskutek doliczenia do płacy otrzymywanej poprzez pracownika podatków i innych wydatków pozapłacowych. Współczesne społeczeństwa powierzyły rządom pewne funkcje, których wykonanie wymaga od rządów ponoszenia odpowiednich nakładów. Te środki pochodzą z podatków, w tym z opodatkowania pracy i z licznych obowiązkowych składek ubezpieczeniowych. Wysokość tych obciążeń ma ważny wpływ na wielkość podaży pracy i popytu na pracę. Obciążenia te można podzielić na trzy ekipy: • podatki dochodowe, • składki na ubezpieczenia społeczne płacone poprzez pracowników, • składki na te ubezpieczenia płacone poprzez pracodawców (ich pozapłacowe wydatki zatrudnienia pracownika). Choć w potocznym języku dwóch ostatnich grup nie nazywa się podatkami, to odgrywają one rolę zbliżoną do podatków. Od płacy brutto pracownika (przed opodatkowaniem) odejmuje się na początku składki na ubezpieczenia społeczne, a pozostałe płaca jest opodatkowane podatkiem dochodowym. To czym dysponuje pracownik po podanych operacjach nazywa się płacą netto. Natomiast płaca brutto nie jest całkowitym kosztem zatrudnienia danej osoby dla przedsiębiorcy; należy ją powiększyć o narzuty na ubezpieczenia społeczne pracowników. Wszystkie te obciążenia, przez zwiększanie wydatków zatrudniania pracowników, mają niekorzystny wpływ na liczbę pracujących w gospodarce. Klin podatkowy określa się najczęściej jako procentowy udział wszystkich obciążeń pozapłacowych do całkowitych wydatków pracy ponoszonych poprzez pracodawcę. Przy niezmienionej wysokości płacy netto, przyrost klina podatkowego prowadzi do podwyższenia wydatków pracy i ograniczenia wielkości zatrudnienia. Jeżeli z kolei wzrostowi klina podatkowego towarzyszy spadek płacy netto, co może zapewnić niezmieniony poziom całkowitych wydatków pracy, wówczas także minimalizuje się zatrudnienie, ponieważ spada wielkość podaży pracy Według danych OECD w 2005 r. klin podatkowy w Polsce dla pracownika otrzymującego przeciętne płaca w państwie wynosił 43,6% i należał do jednych z najwyższych wśród państw rozwiniętych. Wysokie opodatkowanie dochodów z pracy prowadzi do wielu negatywnych zjawisk – niskiej podaży pracy, niskiego oficjalnego popytu na pracę, dużego zatrudnienia w szarej strefie. Klin podatkowy mierzony tu jest jako proc. płacy brutto, którą przeciętny pracownik musi oddać na podatki i składki ubezpieczeniowe (część z tych składek płaci bezpośrednio pracownik, a część odprowadza zatrudniający). Dane dotyczą pracownika nie posiadającego rodziny
Co znaczy Kontrakt Terminowy:
Porównanie Umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do sprzedaży w określonym terminie i po określonej cenie ustalonej ilości ściśle określonego towaru, a druga strona zobowiązuje si klin podatkowy co znaczy.
Krzyżówka Kanały Transmisji:
Dlaczego Kanały, za pomocą których polityka pieniężna oddziałuje na sytuację gospodarczą. Najważniejsze kanały transmisji to: kanał stóp procentowych i inwestycji (wyższe stopy procentowe zniechęcaj klin podatkowy krzyżówka.
Co to jest KRYZYS WALUTOWY:
Jak lepiej mocny spadek kursu walutowego, połączony z zachwianiem ogólnego zaufania do pieniądza i polityki gospodarczej państwie. W pierwszej kolejności, skutkiem kryzysu jest dewaluacja waluty krajowej i klin podatkowy co to jest.
Słownik Koszty Inflacji:
Kiedy ponoszone poprzez społeczeństwo na skutek inflacji, prowadzące zwykle do spadku skłonności do oszczędzania i inwestowania. Tradycyjnie wśród wydatków inflacji zmienia się wydatek menu i zdart klin podatkowy słownik.
Czym jest Korporacja Transnarodowa:
Od czego zależy kierujące działalność na terenie więcej niż jednego państwie. W korporacjach transnarodowych koordynacja działalności produkcyjno-handlowej w poszczególnych państwach jest prowadzona z jednego klin podatkowy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest KLIN PODATKOWY znaczenie w Słownik K .