PODATKOWY KLIN co to jest
Definicja KLIN PODATKOWY oznacza: Klin podatkowy to wydatki pozapłacowe powodujące przyrost.

Czy przydatne?

Co to jest KLIN PODATKOWY

Definicja: Klin podatkowy to wydatki pozapłacowe powodujące przyrost wydatków pracy wskutek doliczenia do płacy otrzymywanej poprzez pracownika podatków i innych wydatków pozapłacowych. Współczesne społeczeństwa powierzyły rządom pewne funkcje, których wykonanie wymaga od rządów ponoszenia odpowiednich nakładów. Te środki pochodzą z podatków, w tym z opodatkowania pracy i z licznych obowiązkowych składek ubezpieczeniowych. Wysokość tych obciążeń ma ważny wpływ na wielkość podaży pracy i popytu na pracę. Obciążenia te można podzielić na trzy ekipy: • podatki dochodowe, • składki na ubezpieczenia społeczne płacone poprzez pracowników, • składki na te ubezpieczenia płacone poprzez pracodawców (ich pozapłacowe wydatki zatrudnienia pracownika). Choć w potocznym języku dwóch ostatnich grup nie nazywa się podatkami, to odgrywają one rolę zbliżoną do podatków. Od płacy brutto pracownika (przed opodatkowaniem) odejmuje się na początku składki na ubezpieczenia społeczne, a pozostałe płaca jest opodatkowane podatkiem dochodowym. To czym dysponuje pracownik po podanych operacjach nazywa się płacą netto. Natomiast płaca brutto nie jest całkowitym kosztem zatrudnienia danej osoby dla przedsiębiorcy; należy ją powiększyć o narzuty na ubezpieczenia społeczne pracowników. Wszystkie te obciążenia, przez zwiększanie wydatków zatrudniania pracowników, mają niekorzystny wpływ na liczbę pracujących w gospodarce. Klin podatkowy określa się najczęściej jako procentowy udział wszystkich obciążeń pozapłacowych do całkowitych wydatków pracy ponoszonych poprzez pracodawcę. Przy niezmienionej wysokości płacy netto, przyrost klina podatkowego prowadzi do podwyższenia wydatków pracy i ograniczenia wielkości zatrudnienia. Jeżeli z kolei wzrostowi klina podatkowego towarzyszy spadek płacy netto, co może zapewnić niezmieniony poziom całkowitych wydatków pracy, wówczas także minimalizuje się zatrudnienie, ponieważ spada wielkość podaży pracy Według danych OECD w 2005 r. klin podatkowy w Polsce dla pracownika otrzymującego przeciętne płaca w państwie wynosił 43,6% i należał do jednych z najwyższych wśród państw rozwiniętych. Wysokie opodatkowanie dochodów z pracy prowadzi do wielu negatywnych zjawisk – niskiej podaży pracy, niskiego oficjalnego popytu na pracę, dużego zatrudnienia w szarej strefie. Klin podatkowy mierzony tu jest jako proc. płacy brutto, którą przeciętny pracownik musi oddać na podatki i składki ubezpieczeniowe (część z tych składek płaci bezpośrednio pracownik, a część odprowadza zatrudniający). Dane dotyczą pracownika nie posiadającego rodziny

Czym jest KLIN PODATKOWY znaczenie w Słownik K .