ZATRUDNIENIA STRATEGIA co to jest
Definicja Europejska Strategia Zatrudnienia oznacza: Stanowi obiekt procesu koordynacji polityki.

Czy przydatne?

Co to jest Europejska Strategia Zatrudnienia

Definicja: Stanowi obiekt procesu koordynacji polityki gospodarczej, począwszy od szczytu Porady Europejskiej w Luksemburgu w 1997 r. Zmierza ona do poprawy warunków występujących na rynkach pracy państw członkowskich UE przez dokonanie wyboru wspólnych celów. Kształtowanie i realizacja polityki zatrudnienia pozostaje w gestii państw członkowskich. Mechanizm koordynacji na szczeblu wspólnotowym ma luźny charakter. Głównym elementem tego procesu są Wytyczne w kwestii Zatrudnienia (Employment Guidelines), przygotowywane poprzez Komisję Europejską i zatwierdzane poprzez Radę UE do spraw Zatrudnienia i Polityki Społecznej. Wytyczne odnoszą się do następujących zagadnień: zdolność do zatrudniania, przedsiębiorczość, zdolność adaptacyjna i równość szans. Opierając się na Wytycznych państwa członkowskie UE przygotowują Narodowe Plany Działania w kwestii Zatrudnienia (National Action Plan on Employment). W najwyższym stopniu restrykcyjnym instrumentem w procesie koordynacji polityki zatrudnienia na szczeblu wspólnotowym, dzięki któremu może zostać wywarta poprzez Radę UE presja na dokonanie zmian, jest niewiążące zalecenie dla państwa członkowskiego

Czym jest Europejska Strategia znaczenie w Słownik E .