CENY ROPY NAFTOWEJ WZROST co to jest
Definicja CENY ROPY NAFTOWEJ A WZROST GOSPODARCZY oznacza: W ostatnich latach często zwraca się.

Czy przydatne?

Co to jest CENY ROPY NAFTOWEJ A WZROST GOSPODARCZY

Definicja: W ostatnich latach często zwraca się uwagę na związek światowego wzrostu gospodarczego z kształtowaniem się cen surowców, a zwłaszcza ropy naftowej. Ropa naftowa jest jednym z najważniejszych źródeł energii używanych w gospodarce światowej. Ponadto ceny innych źródeł energii, w tym, gazu ziemnego i węgla, są powiązane z cenami ropy: jeśli ona drożeje, drożeją i inne surowce energetyczne. Jakie są efekty znacznego wzrostu cen ropy naftowej dla gospodarki światowej? • Przyrost cen odczuwają gospodarki państw uprzemysłowionych. Droższa energia podwyższa wydatki produkcji, ogranicza realny popyt i pogarsza saldo handlowe. • Wyższe wydatki produkcji skutkuje również wyższa inflacja. Banki centralne państw uprzemysłowionych usiłują przeciwdziałać wyższej dynamice cen, podnosząc stopy procentowe. To znaczy zaostrzenie polityki pieniężnej, które ogranicza przyrost PKB. • Wolniejszy przyrost gospodarczy w państwach uprzemysłowionych skutkuje, że spada ich import, a w ślad za tym pogarsza się przypadek państw rozwijających się, które dostarczają im surowców, żywności i gotowych produktów. Co więcej, wyższe stopy procentowe w państwach uprzemysłowionych gwałtownie pogarszają sytuację tych państw rozwijających się, które są silnie zadłużone za granicą. Zatem, mocny przyrost cen ropy naftowej prowadzi gospodarkę światową ku recesji. Szczególnie widoczne abyło to w latach 1974-1975 i 1980-1982. Co wpływa na ceny ropy? Oczywiście stosunek popytu i podaży. Ceny ropy rosną wówczas, kiedy zwiększa się światowy popyt na ropę, lub kiedy producenci – z takich czy innych powodów - ograniczają podaż. Popyt na ropę naftową zależy od dynamiki rozwoju gospodarki światowej (im większa światowa produkcja, tym większe zapotrzebowanie na energię, w tym na produkty rafinacji ropy naftowej). W drugiej połowie lat 90-tych popyt coraz wyraźniej wzrastał, głównie w konsekwencji długotrwałego okresu szybkiego wzrostu gospodarczego w stanach zjednoczonych ameryki i Chinach. Natomiast podaż ropy naftowej jest często sztucznie ograniczana poprzez decyzje kartelu OPEC, mającego charakter oligopolu i starającego się utrzymać wysokie ceny. Ponadto, faktorem, który w dużym stopniu wpływa na sytuację na rynku ropy naftowej jest niestabilność polityczna regionów, gdzie jest ona wydobywana - w pierwszej kolejności na terytorium Bliskiego Wschodu. Wystarczy obawa, że wskutek niepokojów na terytorium podaż może ulec ograniczeniu, by ceny ropy natychmiast wzrosły. Działo się tak w latach 1980-1981 (wojna iracko-irańska) i w roku 1990 (pierwsza wojna w Zatoce Perskiej) i aktualnie. Na wykresie wyraźnie widać, jak szoki naftowe w latach 1974 i 1979 wtrąciły gospodarkę państw uprzemysłowionych w recesję, a także jak długi moment stabilnych albo spadających cen ropy w latach 80-tych przyczynił się do utrzymania w takich państwach wysokiego tempa rozwoju

Czym jest CENY ROPY NAFTOWEJ A WZROST znaczenie w Słownik C .