WODA co to jest
Co to znaczy WODA? Słownik starożytności uważano wodę za pierwiastek, jeden z czterech żywiołów, z.

Czy przydatne?

Definicja Woda

Co to znaczy WODA: H2O, tlenek wodoru, najprostszy związek wodoru z tlenem.
W starożytności uważano wodę za pierwiastek, jeden z czterech żywiołów, z których zbudowany jest świat: ogień, ziemia, powietrze, woda. Pogląd, iż jest ona substancją prostą utrzymał się do końca XVIII w. Dopiero w 1783r. A. Lavoisier rozłożył wodę na wodór i tlen, a również dostał ją poprzez spalenie wodoru.
W zwyczajnych uwarunkowaniach woda jest bezbarwną cieczą bez smaku i zapachu, niebieską w warstwach o grubości powyżej 2 m.
temp. topnienia: 0° Celsjusza, temp. wrzenia: 100° Celsjusza. W wysokiej temp. - ponad 2000° Celsjusza woda rozpada się na wodór i tlen.
Woda wchodzi w skład protoplazmy (zobacz: KOMÓRKI) wszystkich organizmów żywych i jest przetrzymywana poprzez białka wiązaniami wodorowymi (woda wiązana), a prócz tego w organizmach wielokomórkowych wypełnia jamy ciała (woda wolna, która u pierwotniaków zawarta jest w wodniczkach) i luki i szczeliny między komórkami.
Wielorakie jest znaczenie wody wolnej, w pierwszej kolejności stanowi ona substancję łącznikową pomiędzy poszczególnymi partiami organizmu. Jest także rozpuszczalnikiem, gdzie zachodzą reakcje chemiczne i który umożliwia rozpad soli, kwasów i zasad na jony. Jest więc ośrodkiem rozdrabniania się substancji w plazmatyczny układ koloidalny. Jako rozpuszczalnik służy również do eliminowania z ustroju substancji zbędnych, pochodzących z przemiany materii. Jest także stabilizatorem ciepła, pochłaniając spore jego ilości dzięki dużemu ciepłu właściwemu i tym samym zapobiega gwałtownym zmianom temperaturowym w komórce. Zawartość procentowa wody wolnej i związanej zależy od jakości tkanki. Najmniej - 10% ma szkliwo zębów, najwięcej krew - 98%. Do zwierząt w najwyższym stopniu uwodnionych należą żebropławy, których ciało zawiera 99% wody. Woda w organizmie jest stale wymieniania. Czas potrzebny do jej całkowitej zamiany w ilości równej ciężarowi ciała jest różny, bo zależy od środowiska i stopnia metabolizmu. U ameby wynosi 7 dni, u człowieka - 4 tygodnie, u wielbłąda - 3 miesiące, a u żółwia - 1 rok.
Ta olbrzymia rola wody w każdym organizmie wskazuje, iż początków życia należy szukać w środowisku wodnym. Gdy organizmy zaczęły przenosić się na ląd, musiały utrzymać wewnętrzne środowisko wodne dla zachowania - niezbędnych do przemiany materii - reakcji chemicznych. Stąd pierwszymi przystosowaniami, jakim podlegały rośliny i zwierzęta wychodzące na ląd, były zabezpieczenia przed wysychaniem, a w dalszej ewolucji wykształciły się narządy zabiegające o utrzymanie stałego poziomu wody we wnętrzu ciała.


OPIS RYSUNKU:
Wody słone - oceany i morza (zatoki i morza = część przybrzeżna oceanów, prócz Morza Kaspijskiego, które jest jeziorem o pow. 376 km2), a więc wszechocean (ocean światowy) - zajmują 71% powierzchni Ziemi, a więc 361 mln km2, co stanowi 97,2% ilości wody występującej w hydrosferze.
Wody słodkie - rzeki, jeziora (nadbrzeżne, przydeltowe, morenowe, rynnowe, cyrkowe, krasowe, tektoniczne, kraterowe) i bagna, wody gruntowe i podziemne, lodowce, pokrywa śnieżna i para wodna w atmosferze, zajmują 2,8% wody występującej w hydrosferze.
Lądy stanowią 29% powierzchni Ziemi - znajdują się na obszarze 149 mln km2.


WODY ARTEZYJSKIE

Studnia artezyjska


Wody artezyjskie to wody gruntowe (wody podziemne poruszające się w skorupie ziemskiej pod wpływem siły ciężkości i gromadzące się nad warstwami wodoszczelnymi) zamknięte pomiędzy warstwami skał wodoszczelnych, znajdujące się pod ciśnieniem hydrostatycznym.
Przewiercenie górnej warstwy wodoszczelnej, tzn. wywiercenie studni artezyjskiej, skutkuje samoczynny wypływ wody artezyjskiej

Czym jest Woda znaczenie w Słownik W .