DEZOKSYRYBONUKLEINOWY KWAS co to jest
Anatomia Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) definicja. Definicja dezoksyrybonukleinowy (DNA) zawarty.

Czy przydatne?

Definicja Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA)

Co to znaczy KWAS DEZOKSYRYBONUKLEINOWY (DNA): Nośnikiem informacji genetycznej człowieka jest kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) zawarty raczej w chromosomach jąder komórkowych. Cząsteczka DNA jest utworzona z połączonych ze sobą łańcuchowo nukleotydów. Każdy nukleotyd jest zbudowany z cukru dezoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego i jednej z zasad: adeniny (A), guaniny (G), tyminy (T) albo cytozyny (C). Nukleotydy zawarte w DNA różnią się więc pomiędzy sobą tylko rodzajem zasady. Funkcjonalną jednostką DNA jest nić składająca się z dwóch łańcuchów nukleotydów skręconych w podwójną spiralę. Obie nici DNA są połączone ze sobą przez wiązania pomiędzy zasadami w oparciu o regułę komplementarności. Znaczy to, iż adenina łączy się wiązaniem chemicznym zawsze z tyminą (A-T), z kolei cytozyna z guaniną (C-G). Ustalona liczba par nukleotydów złożona jest na informację zawartą w genie (liczba par nukleotydów tworzących gen może być zmienna dla różnych genów). Informacyjna zawartość DNA wynika z liniowego uporządkowania nukleotydów, które tworzą "genetyczny alfabet" składający się z 4 liter: A-T, C-G, powtarzanych w specyficznych wzorach. Całkowita liczba DNA człowieka, a więc tak zwany genomu złożona jest z ok. 3 mld par nukleotydów. 10% genomu zawiera geny kodujące, odpowiedzialne za syntezę białek. W tej części DNA, przy porównywaniu DNA różnych osób, zmiany zachodzą z niewielką częstością i są źródłem polimorfizmu antygenów krwinek czerwonych i leukocytów, białek surowicy krwi i izoenzymów, a więc kilkunastu polimorficznych cech, określanych w badaniach serologicznych (zobacz wyżej). Funkcja pozostałych 90% niekodującego DNA nie jest precyzyjnie poznana, w jej obrębie wykazano jednak naturalną zmienność, a więc polimorfizm. Pozwala on na analizę nowego typu, pozwalającą na indywidualizację człowieka. Zmienność niekodującego DNA nie ma żadnego znaczenia klinicznego (nie jest odpowiedzialna za ujawnienie ważnych różnic pomiędzy osobami w funkcjonowaniu ich organizmu), a fakt, iż podlega on znanym regułom dziedziczenia, pozwala na jej szerokie zastosowanie w medycynie sądowej. W obrębie tej części DNA stwierdzono występowanie powtarzających się sekwencji par nukleotydów, które mogą pojawiać się w setkach albo tysiącach kopii. Mogą być one rozproszone albo występować w ekipach - tandemowo. Przewarzająca część zmiennych loci odnalezionych w ludzkim genomie złożona jest z tandemowo powtarzanych minisatelitów - tak zwany VNTR loci (z z angielskiego: variable number of tandem repcats loci), gdzie odcinki DNA są zbudowane z sekwencji kilku albo kilkunastu par nukleotydów. U różnych osób liczba tych powtórzeń różni się, ich liczba jest osobniczo specyficzna i stanowi źródło polimorfizmu DNA