DŹWIGNIA FINANSOWA co to jest
Dźwignia Finansowa, Działalność Gospodarcza, Dyskonto, Dynamiczna Nieefektywność, Dylemat Więźnia.

Definicje z inwestowania kapitału od D

 • Co znaczy Deprecjacja Definicja Spadek wartości waluty danego państwie względem walut innych państw
 • Co znaczy DCF - Discounted Cash Flows Definicja pieniężnych) sposób wyceny projektów inwestycyjnych, polegająca na zdyskontowaniu na moment bieżący wartości wszystkich przepływów
 • Co znaczy Budżetowy Deficyt Definicja dochodami budżetu państwa, a opłatami odnotowanymi w danym roku. Bardziej generalnie, należałoby mówić o rezultacie budżetu: jeśli opłaty
 • Co znaczy Finalne Dobra Definicja Wyroby i usługi, które są ostatecznie zużywane poprzez nabywców na cele konsumpcyjne i inwestycyjne
 • Co znaczy Giffena Dobra Definicja wzrastać pomimo wzrostu ich cen. Należą do nich dobra wykorzystywane zaspokojeniu fundamentalnych potrzeb – na przykład chleb czy ryż. Gdy
 • Co znaczy Jones Dow Definicja indeksy cen na rynkach kapitałowych 58 państw. Jej najpopularniejszym wytworem jest indeks rynku amerykańskiego Dow Jones Industrial
 • Co znaczy Podatkowa Deklaracja Definicja Zeznania, do których składania obowiązani są, opierając się na regulaminów prawa podatkowego, podatnicy i płatnicy
 • Co znaczy Derywaty Definicja Zobacz: pochodne instrumenty finansowe
 • Co znaczy Państwowy Dług Definicja Zobacz: dług publiczny
 • Co znaczy Publiczny Dług Definicja państwowych w relacji do inwestorów, którzy pożyczyli w przeszłości pieniądze na sfinansowanie deficytu budżetowego (mówiąc szerzej
 • Co znaczy Inwestycyjny Doradca Definicja wiedzę z dziedziny rynków finansowych i kierowania aktywami finansowymi, który świadczy usługi opierające na analizowaniu potrzeb
 • Co znaczy Prywatne Dobro Definicja które są zakupywane i zużywane w pojedynkę poprzez członków społeczeństwa, zadowalając indywidualne potrzeby
 • Co znaczy Zagraniczny Dług Definicja które podmioty z danego państwie – rząd, banki komercyjne, przedsiębiorstwa, osoby prywatne – zaciągnęły za granicą. Dług ten może mieć
 • Co znaczy Finalne Dobra Definicja Wyroby i usługi, które są ostatecznie zużywane poprzez nabywców na cele konsumpcyjne i inwestycyjne
 • Co znaczy Maklerski Dom Definicja Nadzoru Finansowego (dawniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie
 • Co znaczy Publiczny Dług Definicja jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i udzielonych innym podmiotom poręczeń. Głównym źródłem
 • Co znaczy Pośrednie Dobra Definicja celu dalszego przetworzenia. Są to surowce i półprodukty, i dobra niezbędne do wytworzenia wartości dodanej
 • Co znaczy Door To Door Definicja opierający na tym, iż zleceniobiorca odbiera wyrób bezpośrednio w siedzibie zleceniodawcy i po ewentualnym poddaniu go uzgodnionym obróbkom
 • Co znaczy Dopuszczalne wahanie kursu (widełki Definicja Określona dla poszczególnych mechanizmów notowań i typów papierów wartościowych max. zmiana kursu w relacji do kursu odniesienia
 • Co znaczy Efektywność Dynamiczna Definicja Stan gospodarki, gdzie poziom oszczędności pozwala na sfinansowanie inwestycji umożliwiających zwiększenie poziomu konsumpcji w przyszłości
 • Co znaczy Fiskalna Polityka Dyskrecjonalna Definicja Znaczy wykorzystywanie poprzez rząd wybranych środków w celu zagwarantowania pożądanej sytuacji gospodarczej. Bazuje głównie na zmianach w
 • Co znaczy Cenowa Dyskryminacja Definicja Sprzedawanie tego samego produktu po odmiennych cenach na różnych rynkach
 • Co znaczy Dywidenda Definicja Wypłata części zysków wypracowanych poprzez firmę dla jej właścicieli
 • Co znaczy Finansowa Działalność Definicja jednostkę kapitału własnego i obcego zaangażowanego w formie kredytów i pożyczek pieniężnych krótko- i długoterminowych
 • Co znaczy Inwestycyjna Działalność Definicja sprzedaży składników majątku trwałego i zapłatę związaną z nabyciem i sprzedażą papierów wartościowych przydzielonych do obrotu
 • Co znaczy Operacyjna Działalność Definicja Fundamentalny rodzaj działalności jednostki, który obejmuje ogół działań, których celem jest wygospodarowanie zysku
 • Co znaczy Bilansowy Dzień Definicja Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (w praktyce ostatni dzień roku obrotowego
 • Co znaczy Pkb Deflator Definicja Statystyczna miara zmian poziomu cen umożliwiająca porównanie PKB w różnych okresach w uwarunkowaniach inflacji
 • Co znaczy Depozyty Definicja która bazuje na powierzeniu środków finansowych bankowi poprzez inwestora (zwanego depozytariuszem) na pewien moment. Odmiennie mówiąc
 • Co znaczy Międzybankowe Depozyty Definicja innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki w kasie i na rachunku w banku centralnym. Stopy oprocentowania depozytów
 • Co znaczy Maklerska Działalność Definicja Kupno i sprzedaż papierów wartościowych w imieniu innych osób
 • Co znaczy Narodowy Dochód Definicja aktywności gospodarczej; dochód narodowy jest równy produktowi narodowemu netto pomniejszonemu o podatki pośrednie i powiększonemu o
 • Co znaczy Handlowy Deficyt Definicja Ujemne saldo w handlu zagranicznym, powstaje w rezultacie większego importu niż eksport towarów i usług
 • Co znaczy Strukturalny Deficyt Definicja cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłaby gdyby nie abyło zjawisk tworzących cykl koniunkturalny
 • Co znaczy Deflacja Definicja przeciętnego poziomu cen. Deflacja jest przeciwieństwem inflacji. Dlaczego deflacja uważana jest za zdarzenie groźne dla gospodarki? Rzecz
 • Co znaczy Zabezpieczający Depozyt Definicja poprzez izbę rozliczeniową od uczestników rynku w momencie zawarcia transakcji, w celu zagwarantowania wypełnienia warunków kontraktu w
 • Co znaczy Dewaluacja Definicja obniżka kursu waluty danego państwie, w relacji do kursów innych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności krajowych
 • Co znaczy Prywatne Dobro Definicja które są zakupywane i zużywane w pojedynkę poprzez członków społeczeństwa, zadowalając indywidualne potrzeby
 • Co znaczy Publiczne Dobro Definicja które są dostarczane i zużywane poprzez całe społeczeństwo (na przykład obrona narodowa, administracja), zadowalając potrzeby wspólne
 • Co znaczy Ubezpieczenie Dobrowolne Definicja Ubezpieczenie dochodzące do skutku opierając się na woli umawiających się stron: ubezpieczyciela i ubezpieczającego
 • Co znaczy Rozporządzalny Dochód Definicja bieżące dochody gospodarstwa domowego zmniejszone o zaliczki na podatek dochodowy, obowiązkowe składki (na przykład Zakład Ubezpieczeń
 • Co znaczy Publicznego Sektora Dochody Definicja wszelakie dochody uzyskiwane poprzez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem operacji wewnątrz tego sektora
 • Co znaczy Dochody w bilansie płatniczym Definicja wypłaty dla nierezydentów z tytułu: wynagrodzeń pracowników, dochodów od inwestycji bezpośrednich, portfelowych i dochodów od pozostałych
 • Co znaczy Dogrywka Definicja jednolitym, w okresie której mogą abyć składane i wykonywane zlecenia kupna i sprzedaży po określonym kursie
 • Co znaczy Pieniędzy Drukowanie Definicja kredytu rządowi. W praktyce znaczy to finansowanie deficytu budżetowego poprzez zwiększenie podaży pieniądza. We współczesnych gospodarkach
 • Co znaczy Dilligence Due Definicja przedsiębiorstwa, ze specjalnym zwróceniem uwagi na jego mocne i słabe strony zarówno odnosząc się do samego funkcjonowania
 • Co znaczy Cena Dumpingowa Definicja przynosząca producentowi stratę. Ceny dumpingowe są ustalane poprzez spółki dążące do przejęcia udziału w rynku przez wyniszczenie
 • Co znaczy Więźnia Dylemat Definicja strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do wyboru dwie strategie, lub dotrzymać zawartej umowy lub oszukać partnera
 • Co znaczy Nieefektywność Dynamiczna Definicja występuje, gdy oszczędności w całej gospodarce są zbyt wysokie. Obniżenie poziomu oszczędności zwiększyłoby dobrobyt gospodarstw domowych
 • Co znaczy Dyskonto Definicja bieżącą wartość występujących w przyszłości sum pieniędzy (przychodów, wydatków, etc.) opierając się na odwrócenia systemu działania
 • Co znaczy Gospodarcza Działalność Definicja związanych z wytwarzaniem i sprzedażą określonych dóbr albo sprzedażą dóbr zakupionych, uprzednio od innych podmiotów gospodarczych, bądź
 • Co znaczy Finansowa Dźwignia Definicja zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności

Co to jest - Pojęcia finansowe

 • Jak inwestować pieniądze - wyjaśnienia.
 • Metody inwestycji w Internecie.
 • Definicje z zakresu inwestowania.
 • Jak inwestować i oszczędzać własne pieniądze.
 • Co oznacza pojęcie finansowe, definicja.

Definicja Dźwignia Finansowa, Działalność Gospodarcza, Dyskonto, Dynamiczna Nieefektywność, Dylemat Więźnia, Dumpingowa Cena, Due Dilligence, Drukowanie Pieniędzy co to znaczy.

Słownik Dźwignia Finansowa, Działalność Gospodarcza, Dyskonto co to jest.