Gospodarka i ekonomia:

  • Co znaczy Bankowy nadzór Definicja zkiem jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem banków komercyjnych. Nadzór może być też rozumiany szerzej jako funkcja wypełniana wobec
  • Co znaczy Zasoby Definicja Dobra znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa; również cokolwiek, co zostało wykorzystane jako wkład do produkcji dóbr i usług
  • Co znaczy Rolna polityka wspólna Definicja stanowi najbardziej rozbudowany i politycznie kontrowersyjny element integracji ekonomicznej w Europie. W założeniu ma ona służyć stabilizacji rynków
  • Co znaczy Pracy koszty Definicja ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują nie tylko wynagrodzenie brutto pracownika (przed opodatkowaniem), ale także
  • Co znaczy Europejskiej unii rada Definicja organ decyzyjny UE złożony z przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu ministerialnym; do jej kompetencji należy koordynacja ogólnej polityki

Pojęcia ekonomiczne i gospodarcze.

Stosunki międzynarodowe:

  • Co znaczy Państw niepodległych wspólnota Czym jest Independent States - CIS) - organizacja międzyrządowa skupiające państwa poradzieckie, założona na mocy umowy podpisanej 8 grudnia 1991 roku przez Białoruś, Rosję i Ukrainę w
  • Co znaczy Andyjska wspólnota Czym jest Andina) - subregionalne ugrupowanie integracji gospodarczej w Ameryce Południowej, znane też jako Grupa Andyjska, Pakt Andyjski lub Andyjski Wspólny Rynek. Powstało na mocy
  • Co znaczy Kfor Czym jest przewodnictwem NATO znajdujące się w Kosowie na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 roku, przyjętej w dniu zakończenia kampanii bombardowania
  • Co znaczy Północnoatlantycki sojusz Czym jest North Atlantic Treaty Organisation) - sojusz wojskowy powołany 4 kwietnia 1949 roku, kiedy ministrowie spraw zagranicznych 12 państw (Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia
  • Co znaczy Konkordat Czym jest międzynarodowa zawarta między Watykanem a innym państwem, określająca pozycję kościoła katolickiego w tym państwie (status religii katolickiej, kwestie własnościowe, ważności

Unia Europejska i zagadnienia o stosunkach międzynarodowych Polski.